Department of Economics, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (120)

Has File(s)
No (88)
Yes (32)

Author
Öcal, Nadir (16)
Erdil, Erkan (10)
Küçükşenel, Serkan (10)
Yıldırım, Onur (10)
Derin Güre, Pınar (6)

Subject
Ekonomi (43)
Sosyal Bilimler (22)
Tarih (6)
İktisat (5)
Siyaset Bilimi (3)

Date Issued
2003 - 2009 (20)
2010 - 2019 (99)
2020 - 2021 (1)

Item Type
Project (95)

Recent Submissions

Developing Renewable Electricity Generation in the Global Economy: Co –evolution of Renewable Energy Technological Innovation System and Global Values Chains
Erden Topal, Yelda(2021-4-30)
To meet increasing energy demand with fossil fuels causes the problems of import dependency and energy insecurity. Deployment of emerging technologies for renewable electricity generation is supposed to be an alternative f...
Ulaşım Politikalarının Geniş Ekonomik Etkileri: Kent Ölçeğinde Bir Uygulama
Erol, Işıl; Voyvoda, Ebru; Yılmaz, Özhan(2019)
Bu çalışmanın amacı ulaşım politikalarının uzun vadeli etkilerinin sosyal, ekonomik ve coğrafifarklılıkları dikkate alacak şekilde değerlendirilmesi amacıyla yenilikçi bir modelleme yaklaşımıgeliştirmektir. Bu yeni yaklaşı...
Türkiye Bankacılık Sektöründe Çekirdek Olmayan Yükümlülüklerin Belirleyicileri
Akbostancı Özkazanç, Elif(2018-12-31)
2008 küresel finansal kriz sonrası, finansal kırılganlıkların teşhis edilmesindeki önemli rolünden dolayı banka yükümlülüklerinin bileşenleri daha fazla dikkat çekmeye başladı. Literatüre göre çekirdek olmayan yükümlülükle...
Türkiye'nin Dış Ticarette Katma Değerinin Karbon Dioksit İçeriği
Tunç, Gül İpek; Akbostancı Özkazanç, Elif; Aşık, Serap(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı" Dış Ticrette Katma Değer" kavramını kullanarak Türkiye ekonomisinin dış ticaretinin karbon dioksit salımını hesaplanmaktır. Bu projede Türkiye'nin en büyük dış ticaret ortağı olan AB ile ticaret iliş...
Rusya Federasyonu Bölgesel Gelişme Dinamikleri
Taymaz, Erol(2018-12-31)
Rusya Federasyonu özellikle doğal kaynakları ile dünya ekonomisindeki en önemli aktörlerden biridir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 1990’lı yıllarda büyük bir ekonomik çöküş yaşamış olmasına karşın Rusya ekonomi...
İKTİSATTA ÇOĞULCULUK ve DİSİPLİNLERARASILIK
Akdere, Çınla(2018-12-31)
1. Amaç ve Gerekçe1870 sonrası, gerek akademik dergilerin yayın politikaları gerek uluslararası araştıma fonlarının tercihleri sayesinde öne çıkan neoklasik iktisat kuramı hem iktisat politikası yapıcılarının hem de iktisa...
Davranışsal Kamu Politikaları Tasarımı
Küçükşenel, Serkan(2018-12-31)
Bu projenin temel amacı Türkiye’de davranışsal kamu politikalarının geliştirilmesinde deneysel ve davranışsal iktisat metotlarının nasıl kullanılabileceğini araştırmaktır. Tamamlayıcı ve ikinci amacı ise kamu politikaların...
Lagrange Altmanifoldlarının yer değiştirebilirliği
Şirikçi, Nil İpek(2018-12-31)
Bu proje simplektik manifoldlarda bulunan Lagrange altmanifoldlarının bir Hamiltonian akış altında yer değiştirebilme özelliğinin incelenmesini amaçlamaktadır. Lagrange altmanifoldlarından belirli homoloji ya da homotopi g...
Piyasa dışı seçeneğin kaliteye bağlı olup olmamasından piyasadaki kaliteli urun miktarı nasıl etkilenir?
Büyükboyacı Hanay, Mürüvvet İlknur(2018-12-31)
Devletlerin çiftçileri destekleme için alim yapması bir çok ülkede görülen bir özellik olduğu kadar ülkemizde de çokça rastlanan bir durumdur. Devletin amacı, çiftçiyi üretime teşvik etmek olduğu kadar kaliteli üretim yapm...
Önceliklendirilmiş Alanlarda Ar-Ge Proje Destekleri: Bir Etki Analizi Çalışması
Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman; Akçomak, İbrahim Semih; Aydınoğlu, Arsev Umur(2018-12-31)
Ar-Ge faaliyetlerinin ve desteklerinin önceliklendirilmesi, ulusal inovasyon sistemi yazınında geniş yer tutan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım kıt kaynakların hangi ölçütlerle dağıtılması gerektiğini araştırırken, kanıta daya...
Uluslararası Sermaye Hareketleri: Nedenleri ve Sonuçları
Özmen, Erdal(2018-12-31)
Bu proje ile uluslararası sermaye hareketlerinin nedenleri ve sonuçlarının gelişmekte olan, yükselen piyasa ve gelişmiş ülke ekonomileri panel verisi kullanılarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada sadece toplam (aggre...
Dolaylı Vergi Kaçakları Altında Vergi Reformu
Derin Güre, Pınar; Büyükboyacı Hanay, Mürüvvet İlknur(2018-12-31)
Bu proje, ilk defa dolaylı vergiler (KDV) üzerindeki vergilerdeki artışların vergi kaçaklarını arttırmada etkili olup olmadığını literatürde ilk defa yapılacak bir deneyle bulmayı hedeflemektedir.Dolaysız vergilerle kıyasl...
Eğitim Dili Olarak İngilizcenin Okuldan İşe Geçişe, Kazanca ve Göçe Etkisi
Kılıçaslan, Yılmaz; Gürel, Üçdoğruk Yeşim; Alpan, Başak Zeynep; Taşdemir, Murat(2018)
Bu çalışmanın amacı, lisans eğitiminde eğitim dili olarak İngilizce?nin mezunların işbulmasına, kazanca ve göçe etkisini ortaya çıkarmaktır. Bu konu Türkiye?de bu kapsamdadaha önce araştırılmamıştır. Dahası, Amerika ve İng...
Askeri harcama ve ekonomik büyüme ilişkisi: Ortadaoğu ülkeleri ve Türkiye için doğrusal olmayan Panel veri analizi
Öcal, Nadir(2017-12-31)
Bu proje yazında ilk defa yumuşak geçişli panel veri modelleri kullanarak savunma harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi toplam 11 ortadogu ülkesi için 1988-2014 dönemini kapsayacak şekilde analiz etmeyi amaçla...
savunma harcamalarının iktisadi büyümeye etkileri: dünya ülkeleri için doğrusal olmayan panel veri modellemesi
Öcal, Nadir(2017-12-31)
Bu projenin temel amacı savunma harcamalarının iktisadi büyümeye etkilerinin doğrusal olmayan yumuşak geçişli autoregresyon modelleri ile verisi olan bütün dünya ülkeleri ortaya çıkarılmasıdır. Analizde panel yumuşak geçi...
Belirsizlik Durumunda İflas Sonrası Paylaşım Kurallarının Seçimi: Deneysel Çalışma
Büyükboyacı Hanay, Mürüvvet İlknur(2017-12-31)
İflas problemleriyle ilgili iktisadi literatür, iflas etmiş bir firmanın maddi değerinin toplamda firmanın değerinden daha fazla talepte bulunan alacaklılar arasında bölüştürülmesi problemini inceler. Aksiyomatik iflas lit...
ZAMAN TERCİHLERİNİN ÇEŞİTLİ STRATEJİK İNTERAKSİYONLARA ETKİSİ
Büyükboyacı Hanay, Mürüvvet İlknur; Yürek, Serdar(2017-12-31)
Bu proje iki farklı stratejik interaksiyonda zaman tercihlerinin insan davranışlarınım nasıl etkileyeceği üzerinedir. Projenin ilk kısmı devlet alım desteklerinin geç ödenmesinin kamu ve özel teşebbüslerin talep kısmında o...
Açık Arttırmalarda Satıcı Tekliflerinin İktisadi Analizi
Yıldırım Kasap, Dilem(2017-12-31)
Bu çalışmada, artan fiyat yoluyla gerçekleştirilen açık arttırmalarda, satıcının da teklif vermek suretiyle müzayedeye aktif katılımının müzayedenin sonuçları üzerine olası iktisadi etkileri incelenir.
Dış Borç Yapısı ve Ülke Risk Priminin İktisadi Dalgalanmalar Üzerine Etkisi
Parmaksız, Ömer Kağan(2017-12-31)
Bu çalışma açık bir küçük ekonominin (small open economy) dış borç yapısının (kamu-özel dağılımı) ekonominin iş çevrimlerine olan etkisini ölçecektir. Dış finansman ihtiyacı görece yüksek ekonomilerin özel ve kamu sektörle...
Ulusal ve Uluslararası Mülteci Rejimlerinin Uyum Sorunu: Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Üzerine Karşılaştırmalı bir Çalışma
Yıldırım, Onur(2017-12-31)
Mülteci sorunları karşısında devletlerin işbirliği içinde çalışıp çözümler üreteceği varsayımına dayanan Uluslararası Mülteci Rejimi, son dönemde yaşanan “Mülteci Krizi” karşısında acil çözümler üretemeyerek sorunun hızlı ...
Citation Formats