Department of Economics, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (117)

Has File(s)
No (86)
Yes (31)

Author
Öcal, Nadir (15)
Erdil, Erkan (10)
Küçükşenel, Serkan (10)
Yıldırım, Onur (10)
Derin Güre, Pınar (6)

Subject
Ekonomi (43)
Sosyal Bilimler (22)
Tarih (6)
İktisat (5)
Siyaset Bilimi (3)

Date Issued
2003 - 2009 (19)
2010 - 2019 (98)

Recent Submissions

Ulaşım Politikalarının Geniş Ekonomik Etkileri: Kent Ölçeğinde Bir Uygulama
Voyvoda, Ebru; Erol, Işıl; Yılmaz, Özhan(2019)
Bu çalışmanın amacı ulaşım politikalarının uzun vadeli etkilerinin sosyal, ekonomik ve coğrafifarklılıkları dikkate alacak şekilde değerlendirilmesi amacıyla yenilikçi bir modelleme yaklaşımıgeliştirmektir. Bu yeni yaklaşı...
Lagrange Altmanifoldlarının yer değiştirebilirliği
Şirikçi, Nil İpek(2018-12-31)
Bu proje simplektik manifoldlarda bulunan Lagrange altmanifoldlarının bir Hamiltonian akış altında yer değiştirebilme özelliğinin incelenmesini amaçlamaktadır. Lagrange altmanifoldlarından belirli homoloji ya da homotopi g...
İKTİSATTA ÇOĞULCULUK ve DİSİPLİNLERARASILIK
Akdere, Çınla(2018-12-31)
1. Amaç ve Gerekçe1870 sonrası, gerek akademik dergilerin yayın politikaları gerek uluslararası araştıma fonlarının tercihleri sayesinde öne çıkan neoklasik iktisat kuramı hem iktisat politikası yapıcılarının hem de iktisa...
Önceliklendirilmiş Alanlarda Ar-Ge Proje Destekleri: Bir Etki Analizi Çalışması
Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman; Akçomak, İbrahim Semih; Aydınoğlu, Arsev Umur(2018-12-31)
Ar-Ge faaliyetlerinin ve desteklerinin önceliklendirilmesi, ulusal inovasyon sistemi yazınında geniş yer tutan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım kıt kaynakların hangi ölçütlerle dağıtılması gerektiğini araştırırken, kanıta daya...
Piyasa dışı seçeneğin kaliteye bağlı olup olmamasından piyasadaki kaliteli urun miktarı nasıl etkilenir?
Büyükboyacı Hanay, Mürüvvet İlknur(2018-12-31)
Devletlerin çiftçileri destekleme için alim yapması bir çok ülkede görülen bir özellik olduğu kadar ülkemizde de çokça rastlanan bir durumdur. Devletin amacı, çiftçiyi üretime teşvik etmek olduğu kadar kaliteli üretim yapm...
Türkiye Bankacılık Sektöründe Çekirdek Olmayan Yükümlülüklerin Belirleyicileri
Akbostancı Özkazanç, Elif; Demirölmez, Beren(2018-12-31)
2008 küresel finansal kriz sonrası, finansal kırılganlıkların teşhis edilmesindeki önemli rolünden dolayı banka yükümlülüklerinin bileşenleri daha fazla dikkat çekmeye başladı. Literatüre göre çekirdek olmayan yükümlülükle...
Türkiye'nin Dış Ticarette Katma Değerinin Karbon Dioksit İçeriği
Tunç, Gül İpek; Akbostancı Özkazanç, Elif; Aşık, Serap(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı" Dış Ticrette Katma Değer" kavramını kullanarak Türkiye ekonomisinin dış ticaretinin karbon dioksit salımını hesaplanmaktır. Bu projede Türkiye'nin en büyük dış ticaret ortağı olan AB ile ticaret iliş...
Uluslararası Sermaye Hareketleri: Nedenleri ve Sonuçları
Özmen, Erdal; Taşdemir, Fatma(2018-12-31)
Bu proje ile uluslararası sermaye hareketlerinin nedenleri ve sonuçlarının gelişmekte olan, yükselen piyasa ve gelişmiş ülke ekonomileri panel verisi kullanılarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada sadece toplam (aggre...
Davranışsal Kamu Politikaları Tasarımı
Küçükşenel, Serkan; Urhan, Ümit Bariş(2018-12-31)
Bu projenin temel amacı Türkiye’de davranışsal kamu politikalarının geliştirilmesinde deneysel ve davranışsal iktisat metotlarının nasıl kullanılabileceğini araştırmaktır. Tamamlayıcı ve ikinci amacı ise kamu politikaların...
Dolaylı Vergi Kaçakları Altında Vergi Reformu
Derin Güre, Pınar; Büyükboyacı Hanay, Mürüvvet İlknur(2018-12-31)
Bu proje, ilk defa dolaylı vergiler (KDV) üzerindeki vergilerdeki artışların vergi kaçaklarını arttırmada etkili olup olmadığını literatürde ilk defa yapılacak bir deneyle bulmayı hedeflemektedir.Dolaysız vergilerle kıyasl...
Rusya Federasyonu Bölgesel Gelişme Dinamikleri
Taymaz, Erol(2018-12-31)
Rusya Federasyonu özellikle doğal kaynakları ile dünya ekonomisindeki en önemli aktörlerden biridir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 1990’lı yıllarda büyük bir ekonomik çöküş yaşamış olmasına karşın Rusya ekonomi...
Eğitim Dili Olarak İngilizcenin Okuldan İşe Geçişe, Kazanca ve Göçe Etkisi
Kılıçaslan, Yılmaz; Gürel, Üçdoğruk Yeşim; Alpan, Başak Zeynep; Taşdemir, Murat(2018)
Bu çalışmanın amacı, lisans eğitiminde eğitim dili olarak İngilizce?nin mezunların işbulmasına, kazanca ve göçe etkisini ortaya çıkarmaktır. Bu konu Türkiye?de bu kapsamdadaha önce araştırılmamıştır. Dahası, Amerika ve İng...
Belirsizlik Durumunda İflas Sonrası Paylaşım Kurallarının Seçimi: Deneysel Çalışma
Büyükboyacı Hanay, Mürüvvet İlknur; Kaya, Veysel(2017-12-31)
İflas problemleriyle ilgili iktisadi literatür, iflas etmiş bir firmanın maddi değerinin toplamda firmanın değerinden daha fazla talepte bulunan alacaklılar arasında bölüştürülmesi problemini inceler. Aksiyomatik iflas lit...
İktisat Tarihi Perspektifinden Türkiye'de Kurumsal Yönetişimin Evrimi, 1923-1980
Ağır, Münis Seven(2017-12-31)
İktisat tarihinin son otuz yılında ortaya çıkan en önemli tartışmalardan biri neden kimi ülkelerin diğerlerine göre daha hızlı ve kalıcı bir biçimde iktisadi açıdan geliştiği sorusudur. Hangi kurumların iktisadi gelişmeyi ...
Askeri harcama ve ekonomik büyüme ilişkisi: Ortadaoğu ülkeleri ve Türkiye için doğrusal olmayan Panel veri analizi
Öcal, Nadir(2017-12-31)
Bu proje yazında ilk defa yumuşak geçişli panel veri modelleri kullanarak savunma harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi toplam 11 ortadogu ülkesi için 1988-2014 dönemini kapsayacak şekilde analiz etmeyi amaçla...
Dış Borç Yapısı ve Ülke Risk Priminin İktisadi Dalgalanmalar Üzerine Etkisi
Parmaksız, Ömer Kağan(2017-12-31)
Bu çalışma açık bir küçük ekonominin (small open economy) dış borç yapısının (kamu-özel dağılımı) ekonominin iş çevrimlerine olan etkisini ölçecektir. Dış finansman ihtiyacı görece yüksek ekonomilerin özel ve kamu sektörle...
Açık Arttırmalarda Satıcı Tekliflerinin İktisadi Analizi
Yıldırım Kasap, Dilem(2017-12-31)
Bu çalışmada, artan fiyat yoluyla gerçekleştirilen açık arttırmalarda, satıcının da teklif vermek suretiyle müzayedeye aktif katılımının müzayedenin sonuçları üzerine olası iktisadi etkileri incelenir.
ZAMAN TERCİHLERİNİN ÇEŞİTLİ STRATEJİK İNTERAKSİYONLARA ETKİSİ
Büyükboyacı Hanay, Mürüvvet İlknur; Tombakoğlu, Ekin; Yürek, Serdar(2017-12-31)
Bu proje iki farklı stratejik interaksiyonda zaman tercihlerinin insan davranışlarınım nasıl etkileyeceği üzerinedir. Projenin ilk kısmı devlet alım desteklerinin geç ödenmesinin kamu ve özel teşebbüslerin talep kısmında o...
MSM ve MEM Stratejilerinin Refah Etkileri: Genel Denge Analizi
Küçükşenel, Serkan(2017-12-31)
Bu proje önerisinde, balıkçılık sektörünü içeren bir dinamik stokastik genel denge modeli üzerinde durulması planlanmaktadır. Hanehalklarının balık kaynaklarının sürdürebilirliğinin miras güdüsü ile içerildiği bir fayda fo...
Ulusal ve Uluslararası Mülteci Rejimlerinin Uyum Sorunu: Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Üzerine Karşılaştırmalı bir Çalışma
Yıldırım, Onur; Varol, Ezgi(2017-12-31)
Mülteci sorunları karşısında devletlerin işbirliği içinde çalışıp çözümler üreteceği varsayımına dayanan Uluslararası Mülteci Rejimi, son dönemde yaşanan “Mülteci Krizi” karşısında acil çözümler üretemeyerek sorunun hızlı ...
Citation Formats