Doğu Akdeniz deki Atmosferik Parçacıkların, Kuru ve Yaş Çökellerin Kimyasal Karakterinin Belirlenmesi ve Türleştirilmesi: Menşe, Kaynak Bölgeler, Biyo-kullanılabilirlik ve Atmosferik Girdilerin Denizsel Üretime Etkisi

Download
2016
Tuğrul, Süleyman
Tutsak, Ersin
Koçak, Mustafa
Nehir, Münevver
Yılmaz, Gültekin
Uysal, Zahit
Ocak 2014 ve Nisan 2015 tarihleri arasında yoğun bir şekilde aerosol (iri, ince ve bulk) ve kuru ve yaş-çökel (yağmur) örneklemeleri yapılmıştır. Atmosferik parçacıkların kütle derişimleri, suda-çözünebilir majör türler, suda-çözünebilir organik azot, üre ve aminoasit konsantrasyonları belirlenmiştir. Son on yılda partikül madde kompozisyonun belirgin bir şekilde değiştiği gözlenirken özellikle ikincil aerosoller sülfat, amonyum ve nitrat derişimlerinin % 50’lere varan düşüşler sergiledikleri belirlenmiştir. Suda-çözünebilir organik azot’un hem atmosferik parçacık (% 37) hem de yağmur (% 29) fazında toplam azota, sudaçözünebilir inorganik azotlar kadar katkı yapabileceği bulgulanmıştır. Tespit edilen üre derişimlerinin aerosol ve yağmurda organik azota sırasıyla % 17 ve % 6 katkı yaptığı bulunurken aminoasit azot katkılarının pek önemli olmadığı gözlenmiştir. Polifosfatların suda-çözünebilir fosfatlara % 20’ler seviyesinde katkı yapabileceği anlaşılırken göz ardı edilemeyecekleri ortaya konmuştur. Suda-çözünebilir organik azotun büyük bir kısmının tarımsal aktivitelerden kaynaklandığı ne var ki, ürenin hem mineral toz hem de tarımsal kökene sahip olduğu bulgulanmıştır. Fosforun; mineral toz (% 34) ve tarımsal (% 33) olmak üzere başlıca iki ana kaynağı olduğu anlaşılmıştır. Alüminyum iz metalinin büyük bir kısmı anyonik forumda gözlenirken demirin anyonik formunun katyonik formuna kıyasla 1,2 kat daha yüksek olduğu görülmüştür. Hem Kıyı hem de Açık istasyonlardan elde edilen yüzey sularına iki değişik içeriğe sahip toz eklenmiştir. Deneyler süresince klorofil miktarının artış sergilediği gözlenirken fosforun ortamdan çekilerek 0,3 nM seviyelerine düşürüldüğü tespit edilmiştir. Denizsel alan çalışmaları, 10 Nisan ve 29-30 Nisan 2015 tarihlerinde yüzey sularında tespit edilen Chl-a artışının, yağan yağmurlarla ilişkili olabileceği göstermiştir.

Suggestions

Chemical composition of atmospheric particles as a tool to identify sources affecting aerosol population in the Eastern Black sea atmosphere
Balcılar, İlker; Tuncel, Süleyman Gürdal; Department of Environmental Engineering (2018)
Daily size distributed particulate matter samples were collected at a rural station on Eastern Black Sea region between March 2011 and December 2013. Particulate matter samples were analyzed for trace elements by ICP-MS and ED-XRF and for black carbon by Aethalometer. Mean concentrations of trace elements in the fine fraction varied between 0.0011 ng m-3 for Tm and 1382.42 ng m-3 for SO42-, while mean concentrations in the coarse fraction varied between 0.0017 ng m-3 for Tm and 1441.5 ng m-3 for Si. The dom...
CHEMICAL CHARACTERIZATION AND SPECIATION OF THE MACRO NUTRIENTS IN THE ATMOSPHERIC PARTICLES, DRY AND WET DEPOSITION MODES OVER THE EASTERN MEDITERRENEAN: SOURCE AREAS, BIO-AVAILABILITY AND IMPACT OF ATMOSPHERIC INPUTS ON MARINE PRODUCTIVITY
Nehir, Münevver; Koçak , Mustafa; Department of Oceanography (2016-10-10)
Two stage aerosol (coarse: PM10-2.5 and fine: PM2.5) and rainwater samples were collected at a rural site (Erdemli) located on the coast of the eastern Mediterranean, between January 2014 and April 2015. Concentrations of the water-soluble nitrogen species (organic nitrogen (WSON), nitrate, ammonium, total nitrogen (WSTN) and urea) were measured in a total of 740 aerosol and 23 rainwater samples. Among the nitrogen species, WSON (24.6 ± 16.3 nmol N m-3) denoted the highest arithmetic mean and followed by am...
A 15-YEAR CLIMATOLOGY OF AEROSOL OPTICAL AND PHYSICAL PROPERTIES AND NEAR-REAL TIME MEASUREMENTS OF WATER-SOLUBLE IONS IN PM2.5 AND THEIR PRECURSOR GASES IN THE ATMOSPHERE OVER THE EASTERN MEDITERRANEAN
Tutsak, Ersin; Koçak , Mustafa; Department of Oceanography (2018-7-26)
Long-term aerosol optical and micro physical properties obtained from AERONET sun/sky radiometer situated at the rural coastal site of Eastern Mediterranean between January 2000 and December 2014 were analyzed. Moreover, concentrations of SO42-, NH4+, NO3- (in PM2.5) and their precursor gases (SO2, NH3 and HNO3) were measured with a near real-time Ambient Ion Monitor-Ion Chromatography instrument in winter and summer of 2015. Air flow arriving at 1 km and 4 from Eastern Europe and Western Europe showed a ne...
Doğu Akdeniz atmosferinde ölçülen parçacıkların kaynaklarının tür ve yerlerinin belirlenmesi
Tuncel, Süleyman Gürdal; Uzunpınar, Elif Sena; İmamoğlu, İpek(2018-12-31)
Önerilen çalışmada, Akdeniz sahilinde deniz seviyesinden yaklaşık olarak 1000 m yüksekte, halen çalışır durumda olan, bir istasyonda toplanan örnekler eser elementler için analiz edilecek ve eser element konsantrasyonları, kirletici kaynaklarının doğal izleyicileri olarak kullanılarak bölgeyi etkileyen kaynakların türleri ve nerelerde oldukları bulunacaktır
Doğu Akdeniz de Atmosferik Azot Denizsel Üretime Etkisi
Nehir, Münevver; Koçak, Mustafa (2016-06-30)
İki kademeli aerosol filtre (iri: 10-2.5 μm ve ince: d < 2.5 μm) ve yağmur-suyu örnekleri Doğu Akdeniz’de bulunan Erdemli kırsalında konuşlandırılmış olan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nden Ocak 2014 ve Nisan 2015 arasında toplanmıştır. Suda-çözünebilir azot türleri (organik azot (SÇOA), nitrat, amonyum ve toplam azot (SÇTA) derişimleri toplam 740 aerosol ve 26 yagmur-suyu örneklerinde belirlenmiştir. Aerosol örneklerinde atmosferik azot türleri arasında en yüksek derişimi SÇO...
Citation Formats
S. Tuğrul, E. Tutsak, M. Koçak, M. Nehir, G. Yılmaz, and Z. Uysal, “Doğu Akdeniz deki Atmosferik Parçacıkların, Kuru ve Yaş Çökellerin Kimyasal Karakterinin Belirlenmesi ve Türleştirilmesi: Menşe, Kaynak Bölgeler, Biyo-kullanılabilirlik ve Atmosferik Girdilerin Denizsel Üretime Etkisi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRZeE5EVTE.