Dilovası Endüstri Bölgesi ve Çevresinde Hava Kirliliğine Neden olan Organik ve İnorganik Kirleticilerin Düzeylerinin ve Kaynaklarının Belirlenmesi

Download
2016
Çetin, Banu
Sofuoğlu, Cemil Sait
Odabaşı, Mustafa
Öztürk, Fatma
Yurdakul, Sema
Dilovası Türkiye?nin en büyük endüstriyel bölgelerinden biridir. Ilçede endüstriyel bölgeler veyerlesim yerleri iç içe bulunmakta, aynı zamanda ilçe yogun bir trafigin etkisi altındadır. Bununsonucu olarak bölgede kanser yüksek yogunlukla ölüm nedenlerinin basında gelmektedir. Buçalısma ile havadaki organik ve inorganik kirleticilerin seviyeleri, kaynakları ve muhtemelsaglık etkileri incelenmistir. Arazi çalısması Subat 2015 tarihinde baslamıs ve Subat 2016?desonlandırılmıs ve PAHlar ve PCBler zamansal ve mekânsal olarak incelenmistir. AyrıcaDilovası Belediyesi?nin bahçesinde kurulan sabit bir istasyonda sıralı PM2,5 örnekleyicikullanılarak EC/OC, 14C, metaller, çesitli anyon ve katyon derisimleri ve aynı istasyonda O3ve NOx miktarlarının zamansal degisimleri incelenmistir. Arazi çalısması 23 noktada PUF diskpasif örnekleyiciler kullanılarak yapılmıstır. Toplam PAH konsantrasyonu 4,2 ile 3842 ng m-3aralıgında degismektedir (ORT±SS; 285 ± 431 ng m-3). Fenantren en fazla elde edilen PAHtürü olurken, bunu floranten ve piren izlemektedir. Toplam PCB konsantrasyonu 177 ile 41781pg m-3 aralıgında degismektedir (ORT±SS; 4152 ± 6072 pg m-3). PCB-28, -18, -31 ve -33 enfazla elde edilen PCBlerdir. PMF sonuçlarına gör PAHlar için 5, PCBler içinse 4 farklı kaynakbelirlenmistir. Bunlar PAHlar için dizel ve benzinli araç emisyonları, biyokütle ve kömüryanması, demir-çelik endüstrisi gibi endüstriyel faaliyetlerden kaynaklı emisyonlar veyanmamıs petrol/petrol ürünleri emisyonları olarak belirlenmistir. PCBler içinse kaynaklardemir-çelik üretimi, kömür ve biyokütle yanması, teknik PCB karısımları ve endüstri olarakbelirlenmistir. Sabit istasyondan elde edilen PM2,5 kütlesini etkileyen faktörler yine PMFkullanılarak incelenmistir. Buna göre 6 faktör bulunmus, bunlar yol tozu (%23), tasıtemisyonları (%20), petrol yanması (%19), kömür yanması (%14), toz (%14), ikincil inorganikaerosol (%10) olarak belirlenmistir. Aynı sonuçlar kullanılarak bölgeyi etkileyen uzun mesafelikaynaklar potansiyel kaynak katkı fonksiyonu (PKKF) kullanılarak incelenmis ve Cezayir, BatıSahra, Rusya, Iran ve Lübnan örnekleme bölgesini etkileyen ülkeler olarak bulunmustur. Aynınoktalarda kuru çökelme örneklemesi de yapılmıs ve PAHlar için hesaplanan kuru çökelmeakısı degerlerinin 829 ile 7424 ng m?2 gün?1 aralıgında (2950 ± 1349 ng m?2 gün?1)degistigi gözlenmistir. PCBler içinse bu degerler 47,9 ile 535 ng m?2 gün?1 aralıgındadegismektedir (191 ± 102 ng m?2 gün?1). Sabit istasyonda ortalama EC, OC ve TCkonsantrasyonları sırasıyla 15,8±17,7, 2,8±2,3 ve 19,2±18,9 μg m-3 olarak bulunmustur.EC/OC konsantrasyonları özellikle kasım ayının ortasından baslayarak önemli derecede artısgöstermektedir. Bu sonuç sıcaklıgın düsmesine baglı olarak evsel ısınma faaliyetlerinin vebuna baglı olarak da karbon emisyonlarının artmasıyla, ayrıca karısım yüksekliginin düsmesive emisyonların atmosferde dagılamaması ile açıklanabilir. PAHlar, PCBler ve metaller içinsaglık riski degerlendirmesi yapılmıstır. En yüksek maruziyet-risk seviyeleri konsantrasyondegerleriyle paralel olarak PAHlar ve PCBler için sırasıyla kıs ve yaz döneminde tespitedilmistir. Tahmini kitlesel maruziyet-risk seviyelerinin hepsi ve ortalama maruziyet-riskseviyelerinin çogu kabul edilebilir kanserojen risk degerinin (10-6) üzerinde bulunmustur.Hedeflenen kanserojen metallere bakıldıgında ise Ni ve Pb için risk söz konusu degildir. Asiçin hesaplanan tahmini risk degerleri, bütün mevsimlerde kabul edilebilir risk degerininüzerinde bulunurken, Cd ve Co için hesaplanan tahmini risk degerlerinin bazıları kabuledilebilir degerin üzerinde bulunmustur. Bulunan risk degerleri kabul edilebilir degerin oldukçaüstündedir. Bu sonuçlar ile Dilovası havasının mevcut kirleticiler açısından insan saglıgı içinyüksek risk içerdigini söylemek mümkündür.

Suggestions

Ege Bölgesi'ndeki hava kirliliğinin biyomonitör yöntemi ile izlenmesi
Tuncel, G. Semra; Çoruh, Nursen; Karakaş, Serpil(2001)
Türkiye'de ilk biyomonitör izleme ağı Ege Bölgesi'nde kurulmuştur. Liken Xanthoria parietina biyomonitör organizma olarak seçilmiştir. 234 liken öreneğindeki 40 elementi belirlemek için INAA ve ICP-AES teknikleri kullanılmıştır. İki liken türünün toplama kapasiteleri ANOVA kullanılarak %95 güvenirlik seviyesinde incelenmiştir. İki liken türünün toplama kapasitelerinde Ca,Cl,Cu,Pb ve Zn elementleri için farklılıklar bulunmuştur. Üç liken türü ve ağaç kabuğundaki konsantrasyon sonuçları ile toplam çökelme örn...
Kağıt sanayii atık sularında "ALG" yardımıyla renk ve klorlu organik giderimi
Dilek, B. Filiz(2001)
Kağıt sanayiinden ortaya çıkan renkli atıksular alıcı ortamlara verildiğinde renk değişikliğine ve ışık geçirimziliğine neden olarak çeşitli estetik ve biyolojik problemlere sebep olmaktadır. Bu atıksulardan renk giderimi, biyolojik ve fizyokimyasal pekçok farklı yöntem denenerek araştırılmaktadır. Bu yöntemlerden, alg yardımıyla renk arıtımına yönelik literatür bulgularının farklılık göstermesi, klorlu organik giderimine yönelik ise hemen hiçbir çalışmanın olmaması bu konuda daha detaylı çalışma yapılmasın...
Yeraltı suyu (YAS) kaynaklarının pestisitlerle kirlenme potansiyelini değerlendiren matematik ve bilgisayar modellerin geliştirilmesi
Sözüdogru, Sonay; Ünlü, Kahraman; Özenirler, Günal; Pınar, Coşkun(1995)
Türkiye'de tarımın yoğun olduğu alanlarda kontrolsüz pestisit ve gübre kullanımı ciddi toprak ve yeraltı suyu (YAS) kirliliğine sebep olmaktadır. YAS kaynaklarının kirlilikten korunması için tarımsal amaçlı kimyasalların kontrollü kullanılması YAS kaynaklarının daha fazla kirlenmesini önlemek açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda proje, ülkemizde yaygın olarak kullanılan pestisitlere ait bir veri tabanının oluşturulmasını, kontrollü pestisit kullanımına esas olacak temel bilimsel kriterlerin belirlenme...
A segment-based approach to classify agricultural lands using multi-temporal kompsat-2 and envisat asar data
Özdarıcı Ok, Aslı; Akyürek, Sevda Zuhal; Department of Geodetic and Geographical Information Technologies (2012)
Agriculture has an important role in Turkey; hence automated approaches are crucial to maintain sustainability of agricultural activities. The objective of this research is to classify eight crop types cultivated in Karacabey Plain located in the north-west of Turkey using multi-temporal Kompsat-2 and Envisat ASAR satellite data. To fulfill this objective, first, the fused Kompsat-2 images were segmented separately to define homogenous agricultural patches. The segmentation results were evaluated using mult...
Problems caused by coastal law and decision making mechanism in small coastal settlements: case study Muğla-Bozburun
Almaç, Özgür; Barlas, Mehmet Adnan; Urban Design in City and Regional Planning Department (2005)
In Turkey, there is not a comprehensive (integrated) coastal policy. In addition, there are many different policies and legal regulations describing the implementation processes of these policies and institutional structures emerged as the consequences of these regulations concerning the coastal areas. Although there is a coastal law specified for the coasts, the applicability of the rules determining the utilization principles of the coast and shore strip described with this law administratively has always...
Citation Formats
B. Çetin, C. S. Sofuoğlu, M. Odabaşı, F. Öztürk, and S. Yurdakul, “Dilovası Endüstri Bölgesi ve Çevresinde Hava Kirliliğine Neden olan Organik ve İnorganik Kirleticilerin Düzeylerinin ve Kaynaklarının Belirlenmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpBME1qSXk.