Kağıt sanayii atık sularında "ALG" yardımıyla renk ve klorlu organik giderimi

Download
2001
Dilek, B. Filiz
Kağıt sanayiinden ortaya çıkan renkli atıksular alıcı ortamlara verildiğinde renk değişikliğine ve ışık geçirimziliğine neden olarak çeşitli estetik ve biyolojik problemlere sebep olmaktadır. Bu atıksulardan renk giderimi, biyolojik ve fizyokimyasal pekçok farklı yöntem denenerek araştırılmaktadır. Bu yöntemlerden, alg yardımıyla renk arıtımına yönelik literatür bulgularının farklılık göstermesi, klorlu organik giderimine yönelik ise hemen hiçbir çalışmanın olmaması bu konuda daha detaylı çalışma yapılmasını gerektirmektedir. Bu çalışmada, hammadde olarak odun kullanan SEKA-Dalaman Kağıt Fabrikasından ortaya çıkan atıksular ile öncelikle kesikli reaktörlerde kinetik çalışmalar yapılmış ve renk ve organik gideriminin kinetiği araştırılmıştır. Giderimin iyileştirilmesine yönelik olarak değişik işletme koşulları (başlangıç atıksu kirlilik düzeyi, ışık yoğunluğu, alg adaptasyonu,senteki besin ortamının varlığı) altında çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Kesikli reaktörlerde %75 KOİ, %85 AOX ve %87 renk giderimine kadar ulaşılmıştır. Alg kültürü adaptasyonunun,senteki besin ortamının ve ışık şiddetinin arıtma verimi üzerinde dikkate değer bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir. Kağıt sanayii atıksularının yüksek debisi gözönüne alınarak, sürekli çalışan ve daha kısa bekleme süresine sahip olan sistem olarak ardışık kesikli reaktörler (SBR) seçilmiştir. Farklı doldurma sürelerinde yapılan denemelerde doldurma süresi 4 günden 12 güne çıkarıldığında, giderim verimlerinin KOİ, AOX ve renk için sırasıyla %56'dan 85'e %82'den 93'e ve %37'den 71'e yükseldiği gözlenmiştir. Sıcaklığında arıtım üzerine etkili olduğu belirlenmiştir. Yüksek ışık şiddeti ve düşük sıcaklık durumlarında ise diatom türlerinin arıtımda daha etkin olduğu belirlenmiştir. Arıtımda öncelikle etkili olan mekanizma metabolizma ve renkli ve klorlu moleküllerin renksiz ve klorsuz moleküllere metabolik olarak dönüştürülmesi şeklinde bulunmuştur. Alg biyokütlesi üzerinde renk adsorplanması bütün denemelerde %20'nin altında bulunmuştur.

Suggestions

Halojenli organik maddelerin ardışık biyolojik (anaerobik/ aerobik) sistemlerle giderimi
Demirer, N. Göksel; Güven, Engin; Ergüder, H. Tuba; Varolan, Nimet; Tezel, Ulaş(2001)
Olumsuz sağlık ve çevresel etkileri bazında en önemli organik kökenli kirleticiler arasında yer alan halojenli bileşikler başlıca pestisid, plastik, çözücü, iletken, kağıt, vb. üretimi ve kullanımı gibi endüstriyel ve tarımsal etkinliklerin ya n ı sıra su arıtımında kullanılan dezenfeksiyon amaçlı klorlama işlemi sonucu oluşmakta ve yoğun olarak alıcı ortamlara ulaşmaktadır. Biyolojik olarak kolayca parçalanamayan halojenli organik bileşiklerin içerdikleri halojen gruplarının mikroorganizmalar üzerinde toks...
Ağır metallerin P. chrysosporium ve C. versicolor ile biyosorpsiyonu- Atık çamurun biyosorbent olarak kullanılması
Dölek, Ayla; Yetiş, Ülkü; Ergen, Neslihan; Dilek, B. Filiz; Erbay, Alev; Özcengiz, Gülay(1998)
Ağır metallerin uzaklaştırılmasında kullanılan biyolojik metodlar, metallerin geri kazanımında kimyasal ve fiziksel teknolojilere çevre koruma ve ekonomik açıdan alternatif oluşturmaktadırlar. Tüm Dünya'da büyük miktarlardaki atıksularm arıtılması için, üretimin çeşitli evrelerinde ortaya çıkan biyokütle kaynaklarının, biyolojik tekniklerin maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla araştırılması gerekmektedir. Son yıllarda araştırmalar ağır metallerle kirletilmiş olan atıksuların mikroorganizmalarla arıtılması üz...
Yeraltı suyu (YAS) kaynaklarının pestisitlerle kirlenme potansiyelini değerlendiren matematik ve bilgisayar modellerin geliştirilmesi
Sözüdogru, Sonay; Ünlü, Kahraman; Özenirler, Günal; Pınar, Coşkun(1995)
Türkiye'de tarımın yoğun olduğu alanlarda kontrolsüz pestisit ve gübre kullanımı ciddi toprak ve yeraltı suyu (YAS) kirliliğine sebep olmaktadır. YAS kaynaklarının kirlilikten korunması için tarımsal amaçlı kimyasalların kontrollü kullanılması YAS kaynaklarının daha fazla kirlenmesini önlemek açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda proje, ülkemizde yaygın olarak kullanılan pestisitlere ait bir veri tabanının oluşturulmasını, kontrollü pestisit kullanımına esas olacak temel bilimsel kriterlerin belirlenme...
Demir-çelik ve çinko endüstrilerinden çıkan ve metal oksit içeren atıkların kükürtlü hidrojen gazının giderilmesinde kullanılması
Atımtay, Aysel(2002)
Ülkemizde bulunan entegre demir-çelik tesisleri yılda yaklaşık 4-5 milyon ton çelik üretmekte, bu üretimden yaklaşık 1.5-2 milyon ton cüruf hasıl olmaktadır. Bu cüruf FeO, MnO, CaO, vs. gibi metal oksitleri açısından zengin olmasına rağmen, cüruf için bugüne kadar yapı ve çimento sanayiinden başka yararlı bir kullanım alanı bulunamamıştır. Ayrıca çinko endüstrisi atıklarında da önemli miktarda ZnO ve FeO bulunmaktadır. Büyük bir olasılıkla bu atıklardan çeşitli endüstrilerden çıkan ve $H_2S$ içeren atık gaz...
Organize sanayi bölgelerinde çevre kirliliğini minimize edici teknolojilerin ve maliyet boyutlarının belirlenmesi; 1991 sonuç raporu
Müezzinoğlu, Aysen; Atımtay, Aysel; Sarıkaya, Z. Hasan(1992)
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), dengeli kalkınma ve düzenli şehirleşmenin sağlanması, sanayileşmenin çevre sorunlarına yol açmayacak biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından yatırımların yönlendirilmesinde bir planlama aracı olarak ele alınmaktadır. Ancak uygulamada, bu amaçlara tam olarak ulaşılamamakta ye çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Örneğin, gerek inşaatı tamamlanmış, gerekse yapımı süren OSB'lerde, arıtma tesisleri için yatırım kararlarının verilmesi gün...
Citation Formats
B. F. Dilek, “Kağıt sanayii atık sularında “ALG” yardımıyla renk ve klorlu organik giderimi,” 2001. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRZMk5UVT0.