Ege Bölgesi'ndeki hava kirliliğinin biyomonitör yöntemi ile izlenmesi

Download
2001
Tuncel, G. Semra
Çoruh, Nursen
Karakaş, Serpil
Türkiye'de ilk biyomonitör izleme ağı Ege Bölgesi'nde kurulmuştur. Liken Xanthoria parietina biyomonitör organizma olarak seçilmiştir. 234 liken öreneğindeki 40 elementi belirlemek için INAA ve ICP-AES teknikleri kullanılmıştır. İki liken türünün toplama kapasiteleri ANOVA kullanılarak %95 güvenirlik seviyesinde incelenmiştir. İki liken türünün toplama kapasitelerinde Ca,Cl,Cu,Pb ve Zn elementleri için farklılıklar bulunmuştur. Üç liken türü ve ağaç kabuğundaki konsantrasyon sonuçları ile toplam çökelme örneklerindeki sonuçlar kantitatif bilgi elde etmek için karşılaştırılmıştır. Xanthoria parietina'daki elementler Cr,V,Mn,Cd,Zn için iyonlar $Cl^{-}$,$NO_3^{-}$,$SO_4^{2-}$,$NH_4^{+}$ için kantitatif bir ilişki elde edilmiştir. Diğer liken türleri ve ağaç kabuğu da kantitatif bilgi elde etmek için uygun olarak bulunmuştur. Likenlerdeki elementlerin konsantrasyon değerleri, 4.1 ppm konsantrasyonla literatürdeki verilerden 2-8 kat fazla olan As hariç, literatürdeki verilerle karşılaştırılabilir düzeydedirler. Konsantrasyon verileri 19 element için bölgedeki kirlilik dağılım haritalarını elde etmek için kullanılmıştır. Aliağa bölgesinin, şehir-sanayi bölgelerinin ve termik santrallerin (Soma ve Yatağan) etkileri konsantrasyon ve toprağa göre zenginleşme faktörleri haritalarından açıkça görülmektedir. Bütün bölgede toprağa göre en fazla zenginleşen element selenyumdur. Bu sonuçlar dört temel kaynak yani kirli toprak,Aliağa,şehir-sanayi alanları ve termik santraller sonucu veren faktör analizi sonuçları ile de desteklenmiştir. Her kaynağın Ege Bölgesi'ndeki element konsantrasyonlarına kantitatif etkisi Mutlak Faktör Skor-Çok Değişkenli Lineer Regrasyon (MFS-ÇLR)methodu kullanılarak tahmin edilmiştir. Bölgenin büyük bir kısmı Aliağa kaynağı etkisi altındadır. Demir,Mn,Sb,Cr,Pb ve Zn elementlerinin konsantrasyonları özellikle Aliağa bölgesinde demir-çelik fabrikalarından gelmektedir. Arsenik,Hg,Sb ve Pb elementlerinin konsantrasyonları şehir ve sanayiyi yansıtan İzmir civarında çok yüksektir. Selenyum ve Hg konsantrasyonları ise termik santraller,İzmir,Kemalpaşa ve Manisa'daki sanayi alanlarında yüksektir. Çökelme modellemesi ile likenlerdeki sonuçlar iki kaynak bölgesi olan Yatağan ve Soma termik santrallerinde kalitatif olarak uyumludur.

Suggestions

Dilovası Endüstri Bölgesi ve Çevresinde Hava Kirliliğine Neden olan Organik ve İnorganik Kirleticilerin Düzeylerinin ve Kaynaklarının Belirlenmesi
Çetin, Banu; Sofuoğlu, Cemil Sait; Odabaşı, Mustafa; Öztürk, Fatma; Yurdakul, Sema(2016)
Dilovası Türkiye?nin en büyük endüstriyel bölgelerinden biridir. Ilçede endüstriyel bölgeler veyerlesim yerleri iç içe bulunmakta, aynı zamanda ilçe yogun bir trafigin etkisi altındadır. Bununsonucu olarak bölgede kanser yüksek yogunlukla ölüm nedenlerinin basında gelmektedir. Buçalısma ile havadaki organik ve inorganik kirleticilerin seviyeleri, kaynakları ve muhtemelsaglık etkileri incelenmistir. Arazi çalısması Subat 2015 tarihinde baslamıs ve Subat 2016?desonlandırılmıs ve PAHlar ve PCBler zamansal ve m...
Demir-çelik ve çinko endüstrilerinden çıkan ve metal oksit içeren atıkların kükürtlü hidrojen gazının giderilmesinde kullanılması
Atımtay, Aysel(2002)
Ülkemizde bulunan entegre demir-çelik tesisleri yılda yaklaşık 4-5 milyon ton çelik üretmekte, bu üretimden yaklaşık 1.5-2 milyon ton cüruf hasıl olmaktadır. Bu cüruf FeO, MnO, CaO, vs. gibi metal oksitleri açısından zengin olmasına rağmen, cüruf için bugüne kadar yapı ve çimento sanayiinden başka yararlı bir kullanım alanı bulunamamıştır. Ayrıca çinko endüstrisi atıklarında da önemli miktarda ZnO ve FeO bulunmaktadır. Büyük bir olasılıkla bu atıklardan çeşitli endüstrilerden çıkan ve $H_2S$ içeren atık gaz...
Organize sanayi bölgelerinde çevre kirliliğini minimize edici teknolojilerin ve maliyet boyutlarının belirlenmesi; 1991 sonuç raporu
Müezzinoğlu, Aysen; Atımtay, Aysel; Sarıkaya, Z. Hasan(1992)
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), dengeli kalkınma ve düzenli şehirleşmenin sağlanması, sanayileşmenin çevre sorunlarına yol açmayacak biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından yatırımların yönlendirilmesinde bir planlama aracı olarak ele alınmaktadır. Ancak uygulamada, bu amaçlara tam olarak ulaşılamamakta ye çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Örneğin, gerek inşaatı tamamlanmış, gerekse yapımı süren OSB'lerde, arıtma tesisleri için yatırım kararlarının verilmesi gün...
Sakarya Havzasında Çevresel Akışların Değerlendirilmesi
Alp, Emre(2018-12-31)
Türkiye’nin kuzeybatısında bulunan Sakarya Nehri Havzası 58160 km2 drenaj alanı ile Türkiye yüzölçümünün yaklaşık %7’sini, 7,5 milyon nufusu ile Türkiye’nin 1/10’luk bölümünü oluşturmaktadır. Sakarya Nehrinin kolları ile birlikte toplam uzunluğu 720 km olan havzada bulunan birçok baraj gölünün de etkisiyle Türkiye’nin su potansiyelinin %3,4 üne sahiptir. Tarımın önemi büyük olan havzanın yaklaşık olarak %43,8’i tarım arazisidir. Sakarya Havzası içinde birçok sanayi kentini barındıran yapısıyla enerji üretim...
Kağıt sanayii atık sularında "ALG" yardımıyla renk ve klorlu organik giderimi
Dilek, B. Filiz(2001)
Kağıt sanayiinden ortaya çıkan renkli atıksular alıcı ortamlara verildiğinde renk değişikliğine ve ışık geçirimziliğine neden olarak çeşitli estetik ve biyolojik problemlere sebep olmaktadır. Bu atıksulardan renk giderimi, biyolojik ve fizyokimyasal pekçok farklı yöntem denenerek araştırılmaktadır. Bu yöntemlerden, alg yardımıyla renk arıtımına yönelik literatür bulgularının farklılık göstermesi, klorlu organik giderimine yönelik ise hemen hiçbir çalışmanın olmaması bu konuda daha detaylı çalışma yapılmasın...
Citation Formats
G. S. Tuncel, N. Çoruh, and S. Karakaş, “Ege Bölgesi’ndeki hava kirliliğinin biyomonitör yöntemi ile izlenmesi,” 2001. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRZMU5EUT0.