Yeraltı suyu (YAS) kaynaklarının pestisitlerle kirlenme potansiyelini değerlendiren matematik ve bilgisayar modellerin geliştirilmesi

Download
1995
Sözüdogru, Sonay
Ünlü, Kahraman
Özenirler, Günal
Pınar, Coşkun
Türkiye'de tarımın yoğun olduğu alanlarda kontrolsüz pestisit ve gübre kullanımı ciddi toprak ve yeraltı suyu (YAS) kirliliğine sebep olmaktadır. YAS kaynaklarının kirlilikten korunması için tarımsal amaçlı kimyasalların kontrollü kullanılması YAS kaynaklarının daha fazla kirlenmesini önlemek açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda proje, ülkemizde yaygın olarak kullanılan pestisitlere ait bir veri tabanının oluşturulmasını, kontrollü pestisit kullanımına esas olacak temel bilimsel kriterlerin belirlenmesinde kullanılacak pestisit tasnif modelinin geliştirilmesini, pestisitlerin YAS kaynaklarını kirletme potansiyellerine göre sınıflanmasını ve yapılan sınıflamaya dayanarak pestisitlerin kullanımının YAS kirliliğini azaltacak şekilde düzenlenmesini sağlayacak kıstasların belirlenmesini amaçlamaktadır. Pestist veri tabanı (PESTVT), ülkemizde yaygın olarak kullanılan pestisitlerin kirlilik potansiyellerini değerlendirmede gerek duyulacak pestisit çeşit, kullanım amaç ve miktarları ile bu pestisitlerin temel fiziko-kimyasal öelliklerine ait verileri içeren kullanıcı-kanlımcı bir yazılım paketi halinda hazırlanmıştır. Pestisit tasnif modeli (PESTRANS) pestisitin toprak içerisindeki taşınımı sırasında maruz kalacağı temel fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçleri dikkate alarak, potansiyel olarak YAS'na yıkanabilir (yani toprak içerisinde biyolojik olarak aktif olan bir zonun ötesinde bir derinliğe taşınabilir) pestisit kütle miktarını belileyebilecek nitelikte bir yazılım paketi olarak hazırlanmıştır. PESTRAS 'in kullanılmasıyla standart toprak ve çevre şartlan altında yapılan simülasyon sonuçlarına dayanarak pestisitler buharlaşma, hareketlilik ve dayanıklılık özellikleri ile YAS kirlilik potansiyellerine göre sınırlanmışlardır. Yapılan sınıflamalar sonucunda ülkemizde yaygın olarak kullanılan pestisiılerin yaklaşık %65'inin kirlilik .potansiyelinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu pestisitlerin kirlilik potansiyellerinin azaltılması için, mevcut kullanım miktarlarının kullanımetkinliklerim ciddi ölçüde zaafa uğratmayacak, aynı zamanda kirlilik yaratmayacak ölçüde azaltılması veya aynı etkinliğe sahip kirlilk potansiyeli az alternatif pestisitlerin kullanılması gerekmektedir.

Suggestions

Kağıt sanayii atık sularında "ALG" yardımıyla renk ve klorlu organik giderimi
Dilek, B. Filiz(2001)
Kağıt sanayiinden ortaya çıkan renkli atıksular alıcı ortamlara verildiğinde renk değişikliğine ve ışık geçirimziliğine neden olarak çeşitli estetik ve biyolojik problemlere sebep olmaktadır. Bu atıksulardan renk giderimi, biyolojik ve fizyokimyasal pekçok farklı yöntem denenerek araştırılmaktadır. Bu yöntemlerden, alg yardımıyla renk arıtımına yönelik literatür bulgularının farklılık göstermesi, klorlu organik giderimine yönelik ise hemen hiçbir çalışmanın olmaması bu konuda daha detaylı çalışma yapılmasın...
Halojenli organik maddelerin ardışık biyolojik (anaerobik/ aerobik) sistemlerle giderimi
Demirer, N. Göksel; Güven, Engin; Ergüder, H. Tuba; Varolan, Nimet; Tezel, Ulaş(2001)
Olumsuz sağlık ve çevresel etkileri bazında en önemli organik kökenli kirleticiler arasında yer alan halojenli bileşikler başlıca pestisid, plastik, çözücü, iletken, kağıt, vb. üretimi ve kullanımı gibi endüstriyel ve tarımsal etkinliklerin ya n ı sıra su arıtımında kullanılan dezenfeksiyon amaçlı klorlama işlemi sonucu oluşmakta ve yoğun olarak alıcı ortamlara ulaşmaktadır. Biyolojik olarak kolayca parçalanamayan halojenli organik bileşiklerin içerdikleri halojen gruplarının mikroorganizmalar üzerinde toks...
Ağır metallerin P. chrysosporium ve C. versicolor ile biyosorpsiyonu- Atık çamurun biyosorbent olarak kullanılması
Dölek, Ayla; Yetiş, Ülkü; Ergen, Neslihan; Dilek, B. Filiz; Erbay, Alev; Özcengiz, Gülay(1998)
Ağır metallerin uzaklaştırılmasında kullanılan biyolojik metodlar, metallerin geri kazanımında kimyasal ve fiziksel teknolojilere çevre koruma ve ekonomik açıdan alternatif oluşturmaktadırlar. Tüm Dünya'da büyük miktarlardaki atıksularm arıtılması için, üretimin çeşitli evrelerinde ortaya çıkan biyokütle kaynaklarının, biyolojik tekniklerin maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla araştırılması gerekmektedir. Son yıllarda araştırmalar ağır metallerle kirletilmiş olan atıksuların mikroorganizmalarla arıtılması üz...
Organize sanayi bölgelerinde çevre kirliliğini minimize edici teknolojilerin ve maliyet boyutlarının belirlenmesi; 1991 sonuç raporu
Müezzinoğlu, Aysen; Atımtay, Aysel; Sarıkaya, Z. Hasan(1992)
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), dengeli kalkınma ve düzenli şehirleşmenin sağlanması, sanayileşmenin çevre sorunlarına yol açmayacak biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından yatırımların yönlendirilmesinde bir planlama aracı olarak ele alınmaktadır. Ancak uygulamada, bu amaçlara tam olarak ulaşılamamakta ye çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Örneğin, gerek inşaatı tamamlanmış, gerekse yapımı süren OSB'lerde, arıtma tesisleri için yatırım kararlarının verilmesi gün...
Demir-çelik ve çinko endüstrilerinden çıkan ve metal oksit içeren atıkların kükürtlü hidrojen gazının giderilmesinde kullanılması
Atımtay, Aysel(2002)
Ülkemizde bulunan entegre demir-çelik tesisleri yılda yaklaşık 4-5 milyon ton çelik üretmekte, bu üretimden yaklaşık 1.5-2 milyon ton cüruf hasıl olmaktadır. Bu cüruf FeO, MnO, CaO, vs. gibi metal oksitleri açısından zengin olmasına rağmen, cüruf için bugüne kadar yapı ve çimento sanayiinden başka yararlı bir kullanım alanı bulunamamıştır. Ayrıca çinko endüstrisi atıklarında da önemli miktarda ZnO ve FeO bulunmaktadır. Büyük bir olasılıkla bu atıklardan çeşitli endüstrilerden çıkan ve $H_2S$ içeren atık gaz...
Citation Formats
S. Sözüdogru, K. Ünlü, G. Özenirler, and C. Pınar, “Yeraltı suyu (YAS) kaynaklarının pestisitlerle kirlenme potansiyelini değerlendiren matematik ve bilgisayar modellerin geliştirilmesi,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RnME5BPT0.