Planlama Sürecine Kentsel Arkeolojik Değerlerin Dâhil Edilmesi Sorunsalı: Tarsus Tarihi Kent Merkezi

2017-12-21
Belge, Burak
Türkiye’de tarihi kent merkezlerinin büyük çoğunluğu antik çağlardan itibaren sürekli olarak yerleşim yeridir. Devam eden araştırmalar ve bulgular modern kentlerin altındaki arkeolojik potansiyeli işaret etmektedir. Ancak, mekânsal belgelemenin yetersizliği nedeniyle kentsel arkeolojik değerler planlama sürecine dâhil edilememektedir. Bu nedenle, arkeolojik bulgular genellikle kentsel gelişmede problem alanları olarak görülmektedir. En önemli problemlerden bir tanesi de, disiplinlerarası bir çalışma alanı olan kentsel arkeoloji de birlikte çalışması gereken şehir planlama ve arkeoloji disiplinleri arasındaki iletişim eksikliğidir. Bu durumda, kentli yaşadığı şehirde ayaklarının altındaki arkeolojik katmanlardan bihaber kalmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki çok katmanlı tarihi kent merkezlerinin planlanması sürecine kentsel arkeolojik değerlerin dâhil edilebilmesine yönelik bir yöntem önerisi sunmaktır. Çalışma kapsamında, devam eden veya tamamlanmış çalışmalar olmasına rağmen çok katmanlı yapısı güncel olarak incelenmemiş Tarsus örneğine odaklanmıştır. Çalışma yöntemi, korunması olası arkeolojik değerlerin mekânsal olarak değerlendirilmesine dayanmaktadır. Sonuç olarak, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarının kısıtlı koruma stratejileri yerine planlama sürecinde daha kapsamlı kararlar alınabilmesine olanak sağlayacak kentsel arkeolojik karakter bölgeleri üzerinde durulmaktadır.

Suggestions

Handling Sub-Soil Urban Archaeological Resources In Urban Planning, Issues In İzmir Historic City Centre
Belge, Burak (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-12-1)
In Turkey, although most of the historic city centres have been continuously occupied since early ages, urban archaeological resources –cultural deposits underneath modern cities- could not be handled into planning process. It will be possible to strike the right balance provided that the archaeological resources are evaluated and considered in each stage of the planning and development process. At that point, urban archaeology is considered as an interdisciplinary field of study that evaluates the cultural...
Materials analyses guiding for repairs in conservation: An Historical Bath Structure “Yeni Hamam” in Sivrihisar, Turkey
Madani, Nigar; Çetin, Özlem; Erol, Fatıma; Tavukçuoğlu, Ayşe; Mısır, Çağkan Tunç; Güney, Bilge Alp; Caner Saltk, Emine Nevin (null; 2017-05-29)
The Ottoman baths which have survived for hundreds of years are the historical structures still keeping their authentic architectural and technological properties. The study deals with the discovery of the knowledge on materials technology that contributes to the long-term durability of those structures. The authentic materials of an 18 th century Ottoman bath structure, Yeni Hamam (Sivrihisar, Turkey) were examined in this regard, in order to define the specifications for compatible repair materials which ...
Evaluation of sustainability performance of urban regeneration projects: the case of the north entrance of Ankara urban regeneration proect
Korkmaz, Cansu; Balaban, Osman; Department of City and Regional Planning (2015)
Since the 1980s, many urban regeneration projects have been implemented in different kinds of urban areas, such as city centers, housing areas, old-industrial and harbor sites, historical heritage sites. During the last two decades, following the growing attention on urban sustainability, the link between sustainable development and urban regeneration has been strengthened. Urban regeneration projects are attempted to be integrated with social, economic and physical principles of sustainable development. Al...
Urban archaeological ıssues and resources in İzmir historic city centre: an exploratory case study
Belge, Burak; Tuna, Numan; Department of City and Regional Planning (2005)
In Turkey, the majority of the historic city centres have been continuously occupied since early ages onwards and where still occupation exists. The multi-layered structure of historic centres both can indicate the historical continuity of cities and enhance urban consciousness, if urban archaeological resources are handled effectively into planning process. However, the recent policies and strategies don̕t allow the handling of urban archaeological resources, especially invisible sub-soil resources, into p...
Kentsel Korumada Detaylandırılmış Koruma Potansiyel Matrisinin Kullanılabilirliği
Erdoğan, Aygün; Özkök, Mete Korhan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2017-11-20)
Türkiye’de özellikle 1950’ler sonrasında tarihi kent merkezlerinde meydana gelen mekânsal ve işlevsel değişiklikler; fiziksel, sosyal ve ekonomik birçok ortak soruna yol açmıştır. Konuyla ilgili çalışmaların yetersizliği ve bu sorunları çözümleyecek ayrı bir planlama dilinin geliştirilememesi, koruma uygulamalarının kısıtlı kalmasına neden olmaktadır. Günümüzde tarihi ticaret merkezlerinde yapılan ve genellikle fiziksel dokunun yenilenmesini amaçlayan koruma çalışmaları, ekonomik ve sosyal dokuda büyük ölçü...
Citation Formats
B. Belge, “Planlama Sürecine Kentsel Arkeolojik Değerlerin Dâhil Edilmesi Sorunsalı: Tarsus Tarihi Kent Merkezi,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 34, no. 2, pp. 59–91, 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2017211.pdf.