Ankara Metropoliten Alanı’nda İmalat Sanayinin Yer Değiştirme Süreci Ve Özellikleri

Download
2010
Boston, Meryem
Erdoğan Aras , Fatma
Görer Tamer , Nilgün
1980’lerde neo liberal politikaların uygulanmasına koşut olarak bir yandan firmalar arası rekabetin artması ve sanayinin yeniden yapılanması, diğer yandan da merkezi ve yerel otoritenin kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri, firmaların yer değiştirme süreçlerini etkileyen dışsal dinamikler olarak günümüzde sanayi coğrafyasının yeniden şekillenmesine yol açmaktadır. Bu çalışma son dönemde firma yer değiştirme sürecine ilişkin artan ilgiye paralel olarak, Ankara imalat sanayinin yer değiştirme davranışları üzerine odaklanmaktadır. Özellikle mekansal yer değiştirmeye ilişkin davranışın hangi faktörlerle etkileşim içinde şekillendiğini ve bu süreçte planlamanın rolünü ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak Ankara Metropoliten Alanı içinde 1988-2007 döneminde Ankara Sanayi Odası üye firma verilerinden, TOBB kapasite raporu sonuçlarından ve firmalar ile yapılan görüşmelerden yararlanılarak, yer değiştirme sürecinin ve yer değiştiren firmaların özellikleri ile yer değiştirme nedenleri ortaya konulmuştur. Çalışmanın en temel bulgusu olarak, Ankara Metropoliten Alanında yer değiştiren firmaların kapsamlı bir desantralizasyon süreci yaşamadıkları, metropoliten alan içinde kısa mesafeli hareket ettikleri görülmüştür. Bu süreçte, kamu öncülüğünde gerçekleştirilen sanayi planları aracılığıyla firmaların kentin merkezinden, kent merkezi çevresine ve kent çeperine doğru hareket eden yer değiştirme eğiliminin ağırlık kazandığı ve son dönemde firma yer değiştirmelerinin hızlandığı saptanmıştır. Ankara özelinde elde edilen bulgularla sanayinin mekansal hareketliliğine yönelik saptamalar, yer değiştirmenin ağırlıkla firmaların kendi içsel dinamikleriyle değil, planlamanın etkisiyle gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Bu süreçte bireysel yer seçimlerinin yönlendirdiği gelişmelerin planlı olarak gerçekleşen organize oluşumlardan mekansal ve sektörel dağılım ile firma ölçeği açılarından, farklılaştığı görülmektedir.

Suggestions

Changing Istanbul City Region Dynamics: Re-regulations to Challenge the Consequences of Uneven Development and Inequality
Eraydın, Ayda (2011-01-01)
In this paper, it is claimed that the dynamics that enabled the emergence of city regions as new places of globalization brought about significant changes and restructuring in these areas in the early years of neo-liberal policies. Subsequently, from the 1990s onwards a new neo-liberalist agenda, in reply to the problems of the early period of globalization, defined new relations and new dynamics for city regions. The aim of this paper, with the help of earlier Istanbul case studies, is to discuss the chang...
Kayseri’nin Cumhuriyet Dönemindeki İlk Kent Düzenlemesi: 1933 Çaylak Planı
Çabuk, Suat (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-12-1)
In the Early Republican Period, as it can be seen in the Kayseri example, central and local governments developed an urban plan and its implementation for Anatolian cities with traditional structure, as part of a transformation project that usually introduced a rigid geometric pattern. Although some development practice had been achieved by municipalities and lieutenant-governorship (Mutasarriflik) even before the Republican Period, they are known to be very limited. These limited development implementation...
Displacement and asset transformation from inner-city squatter settlement into peripheral mass housing
Borsuk, Imren; Eroglu, Ensari (SAGE Publications, 2020-04-01)
While slum clearance projects in the Global South have displaced a large number of urban poor from the inner city to peripheral areas, peripheral mass housing estates have been developed as a spatial fix to improve the livelihood of the urban poor through slum development projects. Shifting the focus of displacement and poverty studies on changing assets and social experiences of displacement, this study makes an empirical contribution to the literature with a case study from Turkey. It demonstrates that ma...
Indicator-based evaluation of inter-linkages between different sustainable development objectives (INDI-LINK)
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2006-11-31)
The INDI-LINK project has three main objectives: (1) further improvement of sustainable development indicators (SDI), (2) assessment of interlinkages between the different priorities of the EU SDS and (3) deriving conclusions for future SD policy making. To achieve these objectives, INDI-LINK will develop new concepts and methods and improve data for the calculation of selected 'best-needed' and proxy indicators; test different methods for extending indicator time series through forecasting; review emer...
Local institutional capacity and decentralization of power
Erkan, Gökhan Hüseyin; Şengül, Hüseyin Tarık; Department of Urban Policy Planning and Local Governments (2006)
The aim of this thesis is to examine the relationship between the success of the decentralization schemes and the local capacity by concentrating on the case of Metropolitan Municipality of Diyarbakır. The Local Government Reform in Turkey was built on the argument that local authorities, compared to the central government, are better in providing services in a more efficient and more participatory manner. This thesis argues that such an argument is valid only in an environment where there is a strong local...
Citation Formats
M. Boston, F. Erdoğan Aras, and N. Görer Tamer, “Ankara Metropoliten Alanı’nda İmalat Sanayinin Yer Değiştirme Süreci Ve Özellikleri,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 27, no. 1, pp. 81–102, 2010, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2010/cilt27/sayi_1/81-102.pdf.