Kentsel Ulaşım Sektöründe Enerji Verimliliği: Uluslararası Bir Karşılaştırma

2010-6-15
Yetişkul, Emine
Şenbil, Metin
Kentsel ulaşım, enerji tüketiminin giderek artan bir öğesidir. Arabalaşma, kentsel yayılma ve yetersiz toplu taşıma, enerji tüketimini artırmanın yanında enerji verimliliğini de olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada kentsel ulaşımda enerji verimliliğine etki eden faktörleri, dünyanın değişik bölgelerindeki 75 kente ait veriler ile Stokastik Sınır Regresyon Modeli kullanarak belirlemeye çalıştık. Genel olarak kentsel yoğunluk hem özel ulaşımda hem de toplu taşımada enerji verimliliğini artırmaktadır. Ayrıca, özel ulaşım için yakıt maliyetleri enerji verimliliğini belirleyen en önemli bağımsız değişken iken toplu taşıma için izli yolların varlığı enerji verimliliğini artırmaktadır. Ancak, gelişmiş ülkelerde toplu taşımanın daha çok enerji harcaması, bu ülkelerdeki kullanım azlığı ile ilgilidir. Sonuç olarak bu çalışma, kentsel ulaşımda enerji verimliliğinin artırılması için uygulanan politikaların özel ulaşım ile toplu taşımanın beraber düşünülerek koordineli uygulanmasını önermektedir

Citation Formats
E. Yetişkul and M. Şenbil, “Kentsel Ulaşım Sektöründe Enerji Verimliliği: Uluslararası Bir Karşılaştırma,” METU Journal of Faculty of Architecture, vol. 27, no. 1, pp. 185–200, 2010, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2010/cilt27/sayi_1/185-200.pdf.