An Interview With David STEA On 3-P's Of Environmental Cognition; Perception, Positivism, Participation

Download
1980
İmamoglu, V.
Özduran, F.
David Stea çevresel biliş alanında yapmış olduğu çalışmaları ile isim yapmıştır. Bu söyleşide de çevresel biliş ve ilişkili konulardaki görüşlerini aktardı. Stea çevresel bilişin henüz bir kuramsal çerçeveye oturtulmadığının ancak bu alanda öğrenme, gelişme, algılama kuramlarının önemli katkıları olduğu düşüncesinde. Algılama, hatırlama, imgeleme, anlam gibi kavramları salt davranışsal bir biçimde incelemek olanak dışı. Broadbent'insöyleşisinde de. açık bir biçimde ortaya konulan anlam (meaning) kavramının çevre algılama ve deneyiminde önemli bir boyut olduğu açık ancak Ölçülebilirle güçlükleri var. Stea, çevresel bilişin mimarlıkta salt görsel, ansal, deneyimsel veya estetik boyutlar içermediği, tekrar eden, bütünleşen deneyimleri de kapsadığı inancında. Dolayısıyla çevreye uyumu da sağlayan bu tür davranışların ne şekilde ele alınacağı konusu arıklığa kavuşmamış. Çevresel biliş konusunda çeşitli bakış açıları var. Stea, epistomolojik, ideolojik ve yöntemsel bakış açılarını birbirinden tümüyle^ayırmanm olanak dışı olduğu görüşünde. Birçok sorunları yanış ıra örneğin ideolojik tarafgirliğin (gelişmişlik-gelişmişlik ölçütü; gelişmiş, az gelişmiş gibi ikili gruplamalar) bilimsel yanılgılara yol açtığı savında. Çevresel deneyimleri anlayabilmek için de birçok ölçüm teknikleri kullanmak gerekli.. Çevresel gerekircilik konusuna gelince, bu kuram fiziksel çevrenin insan davranışını tüm yönüyle kontrol ettiğini var sayar. Stea, bu tür çalışmaların deneylerle yeterince kanıtlanamadığmdan tutunmadığı kanısında. Ancak, çevresel gerekircilik yadsmsa da kabul de edilse birçok çevresel araştırmanın konusu olmuş. Mimarlıktaki katı gerekircilik anlayışının da dolayısıyla daha yumuşak bir tutum aldığı görüşünde Stea. Stea, çevresel karmaşıklığın yöntemsel ve kuramsal güçlükleri olan bir kavram olduğu inancında. Kuramsal bir çerçeve oluşturmada en çok bilgi kuramının katkıları var. Çevresel karmaşıklık kavramının ölçme tanımını (operational definition) yapmak gerekli; bu ise fiziksel karmaşıklığı tanımlayan öğelerden sosyal karmaşıklık göstergelerine kadar geniş bir Ölçeği içeriyor. Dolayısıyla deneysel yöntemlerle karmaşıklık problemine yaklaşmak oldukça güç. Katılım sorununa yaklaşımında ise Stea, katılım neticesinde ortaya- çıkan üründen çok katılım süreci ve yönteminin nasıl ele alınacağı konusunun açığa çıkması bakımından ilginç katkıları olduğu düşüncesinde. Katılım, çoğunlukla katılımı yürütmekte olanların biliş süzgecinden geçen bir süreç. Stea, kullanıcıların değerlerine uygun, kültürel içeriği olan, çevreye duyarlı kişilerin yaşamını sürdürdüğü bir ortam yaratmak çabasında. Tasarımcı, katılımcının 128 AN INTERVIEW WITH D. STEA değerlerini tasarıma, kendi değerlerini ise katılımcıya aktarmada öncülük yapmalı. Böylece katılımdan çok çevre tasarlayıcı-insan iletişimine ağırlık veren bir süreç oluşmakta. Katılım ve kaynak gözetimi konusunda» değişik kültürler farklı ekonomik ve zorunlu koşullarda farklı davranıyorlar. Stea, gecekondu sakinlerinin yapı malzemesi olarak kullandıkları çeşitli kaynak gözetimini (şehir artıkları, araba parçaları, vs. gibi) izlemenin kişilerin çevresel bilişlerini anlamada çok aydınlatıcı olduğu düşüncesinde. Stea, insanın çevre bilişini nasıl oluşturduğunun araştırılması gerektiği kanısında. Ek olarak mimari tasarım ve yöntemlerinin geliştirebilmesinin en geniş ölçekten mimarlık ölçeğine (hatta standart olmayan şartlara) değin çalışmaların yapılmasına bağlı olduğu görüşünde.

Suggestions

THE STUDY OF TERF DEBATE IN THE CONTEXTS OF US, UK & TURKEY & THE EMBRACEMENT OF INTERSECTIONAL FEMINISM FOR RECONCILIATION PROPOSAL
Tanrıver, Pınar; Alpan, Başak Zeynep; Department of Political Science and Public Administration (2022-7-18)
This study examines the relationality of the trans-exclusionary radical feminism (TERF) debate, which has become the focus of contemporary feminist literature with intersectional feminism. After the introduction of the term, “TERF” in 2008, the debate on trans-exclusion has flared up and pushed feminist actors into a significant polarisation. At the same time, the trans-exclusionary legal and structural changes made by states, institutions and organisations worldwide caused the gap between the parties to wi...
An experimental investigation of gaze behavior modeling in virtual reality
Esmer, Elif; Çakır, Murat Perit; Acartürk, Cengiz; Department of Cognitive Sciences (2022-11)
The purpose of this study is to investigate if gaze behavior modeling on a robot avatar makes any difference in the engagement of human interlocutors. To that end, visual interaction patterns and impressions of participants during a one-on-one active conversation setting in the form of a mock-up job interview with an avatar agent have been analyzed. Experiments were conducted through eye-tracking methodology, questionnaires, and open-ended post-experimental evaluations. A robot avatar as an artificial agent...
AN ANALYSIS ON THE EFFECT OF DYNAMIC RANGE ON OBJECT DETECTION WITH DEEP NEURAL NETWORKS
Koçdemir, İsmail Hakkı; Kalkan, Sinan; Alatan, Abdullah Aydın; Department of Computer Engineering (2021-10-8)
An important problem in computer vision, particularly in object detection, is being able to perceive objects even under challenging illumination conditions. Being robust to such conditions is especially important in applications, such as autonomous driving. Despite the significance of the problem, existing autonomous driving systems use deep object detection networks with low-dynamic range (LDR) images during both the training phase and the testing phase. In this thesis, we investigate whether high-dynamic ...
İnvestigating the mediating role of innovation in the relationship between entrepreneurship and regional economic development
Demirdağ, İsmail (2018-12-01)
Purpose: This study aims to show how innovation plays as a mediator in the link between entrepreneurship and economic development level. Methodology: Using data of 26 NUTS II regions of Turkey and mediation analysis technique, the study has examined the associations among the variables for four periods: 1995, 2000, 2005, and 2010. Findings: The results, supporting the mainstream arguments in the literature and the main hypothesis, illustrate that the interaction between entrepreneurship and innovation has a...
A comparative analysis of the debates on democratization in the 1970s and 1980s
Turan, Nurcan; Yalman, Osman Galip; Department of Political Science and Public Administration (2003)
In this study, it is aimed to analyse the approaches to democratisation and transition to democracy in the Third World that have occurred since the beginning of the 1980s. In order to get insights about the distinctive features of theories of democratisation on the Third World, the past debates of the 1970s and 1980s have been analysed in their historical contexts. The theories have been compared on the basis of two themes: relationship between the level of development and democracy, and state-society relat...
Citation Formats
V. İmamoglu and F. Özduran, “An Interview With David STEA On 3-P’s Of Environmental Cognition; Perception, Positivism, Participation,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 101–128, 1980, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: An Interview With David STEA On 3-P's Of Environmental Cognition; Perception, Positivism, Participation.