An Interview With Geoffrey BROADBENT On Meaning in Architecture

Download
1980
Özkan, S.
Yücel, A.
Broadbent, G.
Geoffrey Broadbent mimarlık ve tasarım kuramının Önemli çağdaş kişilerinden biri. Kuramsal akademik çevreye 1965 yılında mimarlıkta yaratıcılığın ruhbilimi ile giren Broadbent, geçtiğimiz 15 yıl süresinde önce sınırlı olarak "tasarım yöntemleri" sonra daha genel ölçekte "mimarlıkta tasarım" konularına eğildi ve bu konularda seçkin yapıtlar verdi. Son yıllarda Broadbent'in "göstergebilim" konularına odaklaştığını izlemekteyiz. Mimarlıkta göstergebilime 1969'dan bu yana katkıda bulunan Broadbent, söyleşide bu konudaki düşüncelerini açıklamaktadır. Büro kılgısında genellikle sivri uçlardan kaçan bir meslek yaşamı sürecinde "iyi mimarlığın arayışı" içinde olduğunu belirten Broadbent, bu arayış sonucu kendini kuramsal çalışmalar ortamında bulduğunu ve böylece büyüyen bir ilgi ile konuya katkılarda bulunduğunu belirtmekte; değişen ilgi ve katkı alanlarının evrimini anlatmaktadır. Böylece, Broadbent yaratıcılığın ruhbilimi ile başlayan ilginin nasıl "politika ve mimarlık" ortamına geldiğini anlatmakta ve gelişen katkı ortamı içinde eğildiği konuların amaçlandığından daha kapsamlı ürünlere dönüştüğünden sözetmektedir. Tasarım yöntemlerinin uygulamalarına değinen Broadbent, bu alanın sanılanın tersine soğuk anlamlı çevreler yerine daha iyi işleyen, değişik çevreler yaratabileceğinden ve bunun uygulamalarından sözetmektedir. Uluslararası ortamda göstergebilim alanında yapılan çalışmalar ve toplantılar hakkındaki görüşlerini açıklayarak, yerel dilbilim alanından mimarlık göstergebiliminin nasıl oluştuğunu anlatmakta ve özellikle Milano ve Castelldefels toplantılarını tartışmaktadır. Onsekizinci yüzyılın "konuşan mimarlık" (architecture parlante) kavramı üzerindeki görüşlerini göstergebilim açısından açıklayan Broa"dbent, bu kavramı bir dizi çağdaş mimarlık yapıtı ile sergilemektedir. Broadbent mimarlık ve politika üzerindeki görüşlerini sunduktan sonra konuyu son Türkiye yolculuğu içinde izlediği mimarlık ürünleri ile örneklemektedir.

Suggestions

A review on the practical work in school science
Boz, Yezdan (2005-01-01)
Pratik çalışmalar fen eğitiminde oldukça önemli bir yere sahiptir; ancak, bu çalışmaların fen derslerinde etkili bir biçimde kullanılıp kullanılmadığı tartışmaya açıktır. Bu makalede, fen derslerindeki pratik çalışmaların nasıl kullanıldığı tartışılacak, bu çalışmaların fen eğitimindeki yeri eleştirel bir yaklaşımla incelenecektir. Sonuç olarak, etkili öğretme stilleriyle kullanılıp öğrencilerin öğrenmesine katkı sağlayan pratik çalışmaların, yemek kitabı gibi basamakların takip edildiği pratik çalışmalara ...
An Interview With David STEA On 3-P's Of Environmental Cognition; Perception, Positivism, Participation
İmamoglu, V.; Özduran, F. (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1980)
David Stea çevresel biliş alanında yapmış olduğu çalışmaları ile isim yapmıştır. Bu söyleşide de çevresel biliş ve ilişkili konulardaki görüşlerini aktardı. Stea çevresel bilişin henüz bir kuramsal çerçeveye oturtulmadığının ancak bu alanda öğrenme, gelişme, algılama kuramlarının önemli katkıları olduğu düşüncesinde. Algılama, hatırlama, imgeleme, anlam gibi kavramları salt davranışsal bir biçimde incelemek olanak dışı. Broadbent'insöyleşisinde de. açık bir biçimde ortaya konulan anlam (meaning) kavramının ...
AN ANALYSIS ON THE EFFECT OF DYNAMIC RANGE ON OBJECT DETECTION WITH DEEP NEURAL NETWORKS
Koçdemir, İsmail Hakkı; Kalkan, Sinan; Alatan, Abdullah Aydın; Department of Computer Engineering (2021-10-8)
An important problem in computer vision, particularly in object detection, is being able to perceive objects even under challenging illumination conditions. Being robust to such conditions is especially important in applications, such as autonomous driving. Despite the significance of the problem, existing autonomous driving systems use deep object detection networks with low-dynamic range (LDR) images during both the training phase and the testing phase. In this thesis, we investigate whether high-dynamic ...
Evaluation of Motion Selection and Scaling for the Nonlinear Seismic Analysis of Concrete Gravity Dams
Soysal, Berat Feyza; Ay, Bekir Özer; Arıcı, Yalın (null; 2017-10-13)
The selection and scaling of the ground motions is usually the most effective factor determining the results of the safety assessment for concrete gravity dams. The guidelines for the nonlinear transient analyses of buildings, such as the one presented in ASCE/SEI-7-10, are generally applied to these structures. While these procedures are well-studied for the moment frames, their effectiveness and consistency has not been studied for gravity dam structures. The selection and scaling of the ground motions fo...
Understanding the behaviour of modern reinforced concrete beam-column joints towards the development of a simplified structural model
Şahutoğlu, Orhan; Ali Şahin, Taşlıgedik; Sustainable Environment and Energy Systems (2022-7)
Beam-Column joints in reinforced concrete structures (RC) are important elements that connect beams and columns. For the proper transfer of lateral forces along a continuous load path, the integrity of these joints and sufficient strength are crucial. Modern seismic design philosophies dictate these joints to be designed and reinforced with the required joint shear reinforcements. Extreme principal compression stresses in these joints might cause joint shear failure even when the joints are properly reinfor...
Citation Formats
S. Özkan, A. Yücel, and G. Broadbent, “An Interview With Geoffrey BROADBENT On Meaning in Architecture,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 7–30, 1980, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1980/cilt06/sayi_1/7-30.pdf.