Structuralism

Download
1977
Germen, Aydın
"Structuralisme" çıkış ve ağırlık açısından bir dilbilim yöntemidir.Bununla beraber bu yazıda "yapısal"cı yaklaşımın dilbilim dışında bilgi kuramı olarak değerlendirilmesi yapılacaktır. Piaget, Levi-Strauss, Hillier ile Leaman, Eco ve diğer yazarlar dilbilime ne kadar gönderme yaparlarsa yapsınlar, "yapısal" yöntemi diğer dallar için de büyük farkla en yararlı yol olarak göstermektedirler. 234 AYDIN GERMEN Birikim dergisi 1977 yazında Türkiye'de "yapısalcılık" tartışmasını yoğunlaştırdı. Yazının bu birinci yarısı ile Birikim dergisi tartışmaları arasında ancak çok dolaylı bir ilişki var. Eldeki yazının birinci kesimi yöntemin tutum ve seçeneklerini açıklamakta. Structural isme fazla indirgeyici bir dönüşümler "cebir"i kullanıyor. Dil, simge ve uzam dizilerinde dizilme sırası ve dizi içi unsurların tek tek dizi dışı unsurlarla değiştirilmesi incelenmekte (syntagma, paradigma). Benim açımdan, yapısalcı tutum paradigma'nın zenginliklerini işleyeceğine, bunu syntagmata bağlayarak hem çerçeveyi daraltmakta, hem indirgeme gereklerini tekrar abartmakta, hem de işlevci yönteme kaymaktadır. Uzam/uzay ve zaman boyutları "yapısalcı" yöntemde "kaldırılmakta", fakat bu tutum 20nc yüzyılın uzay-zaman bilimi abartmalarını düzelteceğine, eski usçuluk önerilerine ve soyut "mantık" ilişkilerine dönüş yapmaktadır. Diğer parça-bütün yaklaşımlarına (system'cilik, geştalt'çılık, kybernetik) kıyasla structural isme1 de alt-parçalarm kendi yasalarına bütünden bağımsızlık daha fazla tanınıyor. Yöntemin, bazı yazarlarda görülen, en "devrimci" yönü.toplum simgelerinin ve insan algılamalarının "değiştirrilmesi" olmaktadır. Yazının ikinci kesimi Structural isme kuramlarında bulunan temel kavramları ele almaktadır. Saussure'ün ünlü dört ikilisi içinde bazı kavramları diğerlerinden daha önemli saydım. Paradigma'yi syntagma1 dan sıyırarak, "olabilirlikler cebîri", çok-değerlilikler, v.b. konuları paradigma'lar içinde inceledim. "Structuraliste" yazarların bir çoğu yöntemlerinin temeline soyut mathematik ve mantık'ı oturtmaktadırlar. Bununla beraber yazıda bu konular sonlara doğru alınmıştır, paradigma ile eş zamanlılık : tek zaman kesiti (synchronie) konusu . arasında b;İr geçişi, daha doğrusu tercih ettiğim bir dizilişi bu soyutlamalar bölümü sağlamaktadır. Synchronie (diachronie'ye karşı olarak) Saussure'ün gene dört ikilisinden bir tanesi içindedir. Bu konunun önemini yazıda azaltmaya çalıştım. Buna karşılık alt bölümlerin çoğunda diğer yöntem öğelerini nasıl etkilediğini belirttim. Bakışım ve denge gibi, aslında ya metaphysik tercih ya da zevk konularından ibaret olan kavramların bütün bilim uğraşlarında bulunduğu şekilde structuralisme*e gereksizce girdiğini çeşitli yerlerde belirtiyorum. Bütün alt bölümler ilk olarak structural isme'in kısa betimlemelerini, sonra da gene kısa değerlendirmeleri vermektedir. Böylece bu betimleme/tanımlar ancak bu değerlendirmeler, ve de yazının sonra yayınlanacak ikinci yarısı için giriş niteliğindedir.

Suggestions

Structuralism II
Germen, Aydın (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1978)
Structuralisme (yapısalcılık) diğer bilim yöntemlerinin aksak veya kısıtlı yönlerine karşı çıkartabileceği tutumları aslında tam olarak benimsemiyor. Daha da çok toplum bilimlerinde "yapısalcı" yöntem sıkıştırılmış veya katı uygulamalarla sonuçlanıyor'. Katılık structural iste 'ler tarafından da görüldüğünde, bu düşünürler yöntem sınırlarını yumuşatıyorlar. Böyle bir işlem "Yapısalcı" yöntemin tanımını çökertiyor. 85 "Yapısalcılık" ele aldığı konuları semiologie'ye. sınırlamakla, ve bunu yaptığında semiolo...
Structural Morphology As A Field Of Architectural Inquiry
Pultar, Mustafa (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1977)
Strüktür (yapı) kavramı mimarlıkta çeşitli şekillerde ortaya çıkmakta ve çoğu zaman taşıyıcı sistem karşılığında kullanılmaktadır. Bu kullanışı da içerecek biçimde, soyut anlamı ile yapıyı inceleyebilmenin en uygun yolu soruna matematiksel yapı kavramı İle yaklaşmaktır. Böyle bir tanıma göre, ilişkiler ile belirlenen yapı kavramı, işlemler ile belirlenen yapı kavramından ayırt edilebilir. Her iki tür yapı, yakın zamanlarda mimarlık araştırmalarında kullanılmaya başlanmıştır. Bu yaklaşım ile şekil de yapısal...
Kent Planlama
Özdemir, Suna Senem; Özdemir Sarı, Özgül Burcu; Uzun, Cemile Nil (İmge Kitabevi Yayınları, 2017-02-01)
Bu çalışma, okuyucuya kentsel planlama alanının temel kavramlarını, konularını ve güncel tartışmalarını meslek alanının çok yönlülüğünü yansıtacak biçimde ve olabildiğince sade bir dilde sunmayı amaçlamaktadır. Ülkemizde 55 yılı aşkın bir geçmişe sahip kentsel planlama eğitimine ve yirmiden fazla planlama okulunun varlığına rağmen kentsel planlama alanına ilişkin Türkçe kaynak sıkıntısı devam etmektedir. Bu kitapla hem bu alanda Türkçe olarak verilmiş eserlerin çeşitlenmesine hem de kentsel planlama ...
Structural tools in the making of cities : form as a development control mechanism
Ceylan, Aybike; Barlas, Mehmet Adnan; Department of City and Regional Planning (2003)
Macro-scale planning and design as a product of modernism have been abandoned to a high degree, as a result of the reactionary post-modern approaches since the 19602s. Intensifying with the rise of neo-liberal approaches in the 19702s, these reactions advocated merely incremental decision-making and design in the making of cities. These developments lived in the western countries showed their reflections in Turkey with the 19802s, resulting in fragmented planning practices. However it is the hypothesis of t...
Identity representations in the narratives on the EU-Turkey relations
Özbey, Ebru Ece; Hauge, Hanna-Lisa; Rumelili, Bahar; Eralp, Atila (2019-3-19)
This study aims to situate contemporary debates on the EU-Turkey relations in a broader historical context. It argues that understanding from where current narratives come and identifying their constituents, and particularly the narrators’ mutual perceptions on each other, which have endured through decades or even centuries, contributes to a deeper understanding of the relationship in critical ways. The paper is based on the results of two historically oriented studies carried out within the framework of t...
Citation Formats
A. Germen, “Structuralism,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 215–236, 1977, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1977/cilt03/sayi_2/215-236.pdf.