An Interview with the Renown WILLIAM JR CURTIS, in Ankara, METU Faculty of Architecture

Download
2012-01-01
Erzen, Jale Adile
Curtis, William J. R.
Cengizkan, Ali
Güven, Suna
Bilsel, Fatma Cânâ

Suggestions

An Interview with Professor Nabeel Hamdi, Oxford Brookes University, Oxford, United Kingdom on “Community Design Today”
Toker, Umut; Toker, Zeynep (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2006)
An interview with Amos Rapoport on Vernacular Architecture
Bretonne, Creperie (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1979)
Amos Rapoport ile House Form and Culture{Konut Biçimi ve Kültür) adlı yapıtının yayımlanışından on yıl sonra yapılan söyleşide yazarın yöre mimarlığı görüşünde genel olarak şu aşamalar saptandı. Yazar, model~ürün(süreç-sonuç) ilişkisinin bütünlüğünü savunmakla birlikte, House Form and Culture yapıtındaki modelci yaklaşımdan ayrılarak ürüne ağırlık vermektedir. Ve macular(yöre değerlerini taşıyan, yansıtan, yöre kültürünün parçası olan) kavramında önemli bir aşamayı vurgulayarak, yöre mimarlığını bir üst düz...
An Interview With Geoffrey BROADBENT On Meaning in Architecture
Özkan, S.; Yücel, A.; Broadbent, G. (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1980)
Geoffrey Broadbent mimarlık ve tasarım kuramının Önemli çağdaş kişilerinden biri. Kuramsal akademik çevreye 1965 yılında mimarlıkta yaratıcılığın ruhbilimi ile giren Broadbent, geçtiğimiz 15 yıl süresinde önce sınırlı olarak "tasarım yöntemleri" sonra daha genel ölçekte "mimarlıkta tasarım" konularına eğildi ve bu konularda seçkin yapıtlar verdi. Son yıllarda Broadbent'in "göstergebilim" konularına odaklaştığını izlemekteyiz. Mimarlıkta göstergebilime 1969'dan bu yana katkıda bulunan Broadbent, söyleşide bu...
An Interview with Prof. Anthony D. King on “Spaces of Global Cultures: Architecture, Urbanism, Identity”
Cengizkan, Ali (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2005)
An Interview With David STEA On 3-P's Of Environmental Cognition; Perception, Positivism, Participation
İmamoglu, V.; Özduran, F. (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1980)
David Stea çevresel biliş alanında yapmış olduğu çalışmaları ile isim yapmıştır. Bu söyleşide de çevresel biliş ve ilişkili konulardaki görüşlerini aktardı. Stea çevresel bilişin henüz bir kuramsal çerçeveye oturtulmadığının ancak bu alanda öğrenme, gelişme, algılama kuramlarının önemli katkıları olduğu düşüncesinde. Algılama, hatırlama, imgeleme, anlam gibi kavramları salt davranışsal bir biçimde incelemek olanak dışı. Broadbent'insöyleşisinde de. açık bir biçimde ortaya konulan anlam (meaning) kavramının ...
Citation Formats
J. A. Erzen, W. J. R. Curtis, A. Cengizkan, S. Güven, and F. C. Bilsel, “An Interview with the Renown WILLIAM JR CURTIS, in Ankara, METU Faculty of Architecture,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 29, no. 1, pp. v–xvi, 2012, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/55144.