An interview with Amos Rapoport on Vernacular Architecture

Download
1979
Bretonne, Creperie
Amos Rapoport ile House Form and Culture{Konut Biçimi ve Kültür) adlı yapıtının yayımlanışından on yıl sonra yapılan söyleşide yazarın yöre mimarlığı görüşünde genel olarak şu aşamalar saptandı. Yazar, model~ürün(süreç-sonuç) ilişkisinin bütünlüğünü savunmakla birlikte, House Form and Culture yapıtındaki modelci yaklaşımdan ayrılarak ürüne ağırlık vermektedir. Ve macular(yöre değerlerini taşıyan, yansıtan, yöre kültürünün parçası olan) kavramında önemli bir aşamayı vurgulayarak, yöre mimarlığını bir üst düzeyde, çevre kapsamında görmekte; artık vernacular architecture(yöre mimarlığı) Üzerine değil, vernacular design(dikkat edilirse vernacular artık "yöre" sözcüğünü zorlamakta ve bu çok Önemli kavramın Türkçe'de enine boyuna ve kültÜrzaman boyutunda işlenip eğitimimize kazandırılmasına gereklilik vardır, yalnız bu konu, burada, bu özetin boyutlarının çok çok dışındadır) üzerine ağırlık verilmeli görüşünü savunmaktadır, Yazar, polgthetic tanım dediği "çevre" düzeyindeki çeşitlilik ve değişkenlerin değişen toplamlarının, birden çok açıklamalı» bir bakıma istatistik uzanımlı, vernacular Kavramı üzerinde durmakta, tekilci, romantik, gerekirci, kopyacı tanımların Üzerine çıkmaya çalışmaktadır. Rapoport şu çelişkiyi vurgulamaktadır: Belirli bir mimarca görüşün bulduğu yöre değerlerini tasxyan algılamalar ile yöre değerleri taşıyan ortamların içinde bulundukları halde artık onları yaşamak istemeyen ve sürekli değişim içinde bulunan kitleler arasındaki çelişki.

Suggestions

An Inquiry on the Architecture of Production: From Mills to Machine Landscapes
Güler, İlayda; Kömez Dağlıoğlu, Esin; Department of Architecture (2021-7-02)
Anthropocene is the present geological epoch in which human-built infrastructures dominate the resources of the world and highest levels of human intrusion to the ecosystems have been accumulated since the Industrial Revolution. Utilisation of the steam engine initiated change in energy sources and extraction of raw materials that altered the existent means of production and led to the hegemony of industrial activities. The spread and growth of industry prevailed onto the practice of architecture to constru...
The Ideal Of Handicrafts and the Modern Design Formation: Coincidences and Failures
Tsoumas, Johannis (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-12-1)
Bu araştırma günümüzde modern tasarım olarak adlandırılan kavramın el sanatları kavramıyla yakından ilişkisini incelemektedir. Esas amacı, yalnızca kuramsal olarak değil, aynı zamanda karanlık Orta Çağdan günümüze uzanan bir dizi anahtar tarihsel örnekten hareket ederek el sanatlarının, Batı toplumlarında başarıya ulaşan endüstriyel tasarımın temelini oluşturduğunu göstermektir. Bu göz ardı edilemeyecek ilişkinin gelişimindeki önemli dönüm noktası 19. yüzyıl İngiltere’sidir. Çünkü bu dönem Sanayi Devrimi’ni...
Reconstructing The Balloon Frame: A Study In The History Of Architectonics
Turan, Mete (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009-12-15)
Bu yazıda birbirlerine yakın iki sav koşut olarak geliştirilmeye çalışılıyor. Birincisi, ahşap çatkı düzeninde, yoğunlukla kuzey Amerika’da yaygın olarak kullanılan “balon” çerçevenin ortaya çıkması kimi yazarların göstermeye çalıştıkları ya da savundukları gibi bir kişinin yoktan var ettiği bir yapı türü olamaz. Balon çerçevenin yaratıcısı olarak sözü edilen kişi(ler) katkıda bulunmuş olabilir, ancak bu biçimlendirme sürecini tek başlarına oluşturmadılar. Tek yaratıcı savını destekleyen belgeler ne yeterli...
Kentsel Mekan Yaklaşımlarına Bir Örnek: Castells
Keskinok, Çağatay (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1988)
Bu yazıda, toplumsal ilişkilerin yasaları ile görgül kent mekanı arasındaki kuramsal uçurumun aşılmasına yönelik örnek bir girişim, Castells'in kentsel mekan yaklaşımı değerlendirilmektedir, Değerlendirmelerimiz doğal olarak, yazarın kentsel mekan konusundaki özgün düşünce ve savlarını içeren önemli yapıtı The Urban Question üzerinde yoğunlaşacaktır . Ancak, önce yazarın geliştirdiği kentsel mekan sorunsalının, kentsel mekan yaklaşımları içindeki özgün yerini incelememize olanak sağlayacak bir genel çerçev...
Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Üçüncü Dünya Yaklaşımları
Sönmez, Esma Yağmur (2021-06-01)
Uluslararası Hukukta Üçüncü Dünya Yaklaşımları (TWAIL), politik ve entelektüel bir hareket olarak eleştirel uluslararası hukuk literatüründe öne çıkmaktadır. Bu yaklaşıma göre Avrupa merkezli uluslararası hukuk kurallarının Avrupalı olmayan milletlere dikte edilmesi ile bu kurallar, Avrupalı devletlerin emperyalist ideallerini gerçekleştirmelerinin aracı haline gelmektedir. Uluslararası hukukun tarihini, yapısını ve sürecini Üçüncü Dünya devletleri açısından anlama çabasını temsil ettiği ileri sürülen TWAIL...
Citation Formats
C. Bretonne, “An interview with Amos Rapoport on Vernacular Architecture,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 5, no. 2, pp. 113–126, 1979, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1979/cilt05/sayi_2/113-126.pdf.