Çokkültürlülük Algısı ve Diğerkâmlık Suriyelilere Yönelik Tutumu Etkiler mi? Öğretmen Adayları Gözünden Bir Çalışma

2019-11-01
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının Suriyelilere yönelik tutumlarının çokkültürlülük ve diğerkâmlık açısından incelenmesidir. Araştırma 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Türkiye’deki üç devlet üniversitesinde (Hacettepe Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi) öğrenim gören 258 kız, 217 erkek olmak üzere toplam 375 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu, Suriyelilere yönelik tutum ölçeği, çokkültürlülük ölçeği ve diğerkâmlık ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson korelasyonu, bağımsız örneklem t testi, tek faktörlü varyans analizi ve çoklu regresyon testi kullanılmıştır. Suriyelilere yönelik olumsuz tutum ile diğerkâmlık arasında negatif yönde yüksek düzeyde, Suriyelilere yönelik olumsuz tutum ile çokkültürlülük tutumu arasında negatif yönde yüksek düzeyde, diğerkâmlık ile çokkültürlülük arasında ise pozitif yönde orta düzeyde ilişki saptanmıştır. Demografik değişkenlerden Suriyelilere yönelik olumsuz tutumun cinsiyete göre istatistiksel açıdan anlamlı bir fark göstermemektedir. En az bir Suriyeli arkadaşı olan ve olmayanların Suriyelilere yönelik olumsuz tutumları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark görülmüştür. Yaşamının çoğunluğunu geçirdiği yere göre bakıldığında büyük şehirlerde yaşayan diğer yerleşim yerlerine göre (il merkezi, ilçe merkezi, köy) Suriyelilere yönelik olumsuz tutumlarının daha az olduğu sonucuna ulaşılmıştır ve istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.
SDU International Journal of Educational Studies

Suggestions

Europe and Muslim immigrants at the ıntersection of secularism, religion and racism
Bezirgan, Bengi; Yeğenoğlu, Meyda; Department of Sociology (2010)
This study intends to discuss the problematical relation between Europe and Muslim immigrants in the light of the issues of secularism, religion and racism. Over the three decades, there has been a large body of literature in both theoretical and empirical fields about the peculiar European identity, the implications of secularism for European society and its distance from religion particularly in public sphere. Besides, 1980 onwards, the focus of the theories of racism shifted from biological explanations ...
The Role of social dominance orientation, empathy and perceived threat in predicting prejudice of Turkish citizens toward Syrian immigrants
Karaoğlu, Ezgi; Sakallı Uğurlu, Nuray; Department of Psychology (2015)
The aim of the current thesis is to investigate the impact of social dominance orientation (SDO), perceived threat, and empathy on prejudice toward Syrian immigrants in Turkey. Recently, with the increased number of Syrian immigrants entering Turkey by escaping the civil war in their country, the attitudes of the citizens of Turkey toward Syrian immigrants changed from positive into prejudicial ones. Under these changing circumstances, attitudes of citizens of Turkey toward Syrian immigrants were studied wi...
The challenge of becoming a multicultural society: a case of Germany
Alaaddinoğlu, Yeliz; Okyayuz, Mehmet; Department of International Relations (2005)
This thesis seeks to trace the process of Germany̕ becoming a multicultural society through the politico-historical analysis of the matter of immigration to Germany. The working assumption while projecting this study is as follows; there is a close relation between the policies and implementations of Germany in practice and becoming a multicultural society during the process in question. Germany became a multinational society with its composition of different ethnic, religious and cultural groups; but it is...
An Analysis of Turkish migration and asylum policies in the framework of world systems theory: labour market integration of the Syrians under “temporary protection”
Çam, Faruk; Göksel, Asuman; Department of Political Science and Public Administration (2019)
This thesis analyses Turkish migration and refugee policies within the framework of World Systems Theory, with a special focus on Syrian refugee crisis which was started in 2011. Republic of Turkey has experienced a massive influx of Syrian refugees in a short period of time. Republic of Turkey, having still been holding the geographical limitation to the 1951 Geneva Convention, does not recognize Syrian asylum seekers as refugees in the legal sense. Regardless of their legal status, Syrian refugees had to ...
The Role of contact in locals` attitudes towards refugees in Turkey
Kahya, Gülin.; Öner Özkan, Bengi; Department of Psychology (2019)
The present study aims to give an understanding on citizens` attitudes towards refugees in Turkey. Specifically, the main purpose is to explain the role of contact in positive and negative attitudes towards refugees. Attitudes Towards Refugees Scale (ATRS) which is a 5-point Likert-Type scale and consisting of two subscales was developed for the current study. The data for current study were collected from locals in several cities where refugees live intensely and interact with locals. 377 participants who ...
Citation Formats
Ö. S. Kaya, “Çokkültürlülük Algısı ve Diğerkâmlık Suriyelilere Yönelik Tutumu Etkiler mi? Öğretmen Adayları Gözünden Bir Çalışma,” SDU International Journal of Educational Studies, pp. 86–100, 2019, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/57092.