Hide/Show Apps

“Gelişirken”: Türkiye örneğinden hareketle iktisadi kalkınma söylemleri ve demokrasi ilişkisini yeniden düşünmek

2017-4
Uğur Çınar, Meral
Bu makalede ekonomik gelişme söyleminin yaygın kullanımı ile demokrasinin temel unsurlarının zayıflatılması arasındaki ilişki irdelenmektedir. Bunun için öncelikle ekonomik gelişme argümanlarının siyasette neden bu kadar merkezi bir konuma geldiği açıklanmakta, sonrasında da ekonomik gelişme söylemlerinin demokrasi üzerindeki etkisini ne şekilde gösterdiği ortaya konulmaktadır. Bunun için, ekonomik gelişme argümanları kullanılarak çoğulculuk, denge-denetleme gibi demokrasinin belkemiği olan unsurların zayıflatılmasının nasıl meşrulaştırıldığı ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Bu argümanların bilimsel açıdan temelsizliği de ortaya konularak aslında demokrasi ve ekonomik gelişmenin birbirine zıt kavramlar olmayıp gerçekte birbirlerini destekledikleri verilerle ortaya konulmaktadır. Buradaki bulguların çıkarımları Türkiye’nin ötesine gitmekte ve gelişmekte olan ülkelerde demokrasinin karşı karşıya kaldığı tehdit ortaya konulmaktadır.