“Gelişirken”: Türkiye örneğinden hareketle iktisadi kalkınma söylemleri ve demokrasi ilişkisini yeniden düşünmek

2017-4
Uğur Çınar, Meral
Bu makalede ekonomik gelişme söyleminin yaygın kullanımı ile demokrasinin temel unsurlarının zayıflatılması arasındaki ilişki irdelenmektedir. Bunun için öncelikle ekonomik gelişme argümanlarının siyasette neden bu kadar merkezi bir konuma geldiği açıklanmakta, sonrasında da ekonomik gelişme söylemlerinin demokrasi üzerindeki etkisini ne şekilde gösterdiği ortaya konulmaktadır. Bunun için, ekonomik gelişme argümanları kullanılarak çoğulculuk, denge-denetleme gibi demokrasinin belkemiği olan unsurların zayıflatılmasının nasıl meşrulaştırıldığı ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Bu argümanların bilimsel açıdan temelsizliği de ortaya konularak aslında demokrasi ve ekonomik gelişmenin birbirine zıt kavramlar olmayıp gerçekte birbirlerini destekledikleri verilerle ortaya konulmaktadır. Buradaki bulguların çıkarımları Türkiye’nin ötesine gitmekte ve gelişmekte olan ülkelerde demokrasinin karşı karşıya kaldığı tehdit ortaya konulmaktadır.

Suggestions

Kant's dichotomic philosophy in the critique of judgement
Bal, Metin; Ceylan, Yasin; Department of Philosophy (2002)
This thesis concentrates mainly on Kant's aesthetic philosophy namely on the third Critique, The Critique of Judgement. Throughout his first two Critiques Kant focuses his attention on the most sublime end (eternal peace) and on the ideas of reason (freedom, God, soul). In the first and second Critiques ideas had not been proved to be used with legacy. Thus, this illegal attitude of reason became a wideknown 'gap' of Kant's philosophy. In The Critique of Practical Reason, sensibility is still neglected so t...
Understanding populist party electorate in Europe: A study of left-wing populist and right-wing populist parties after the crisis
Gitmez, Ali Onur; Avcı, Özgür; Department of Political Science and Public Administration (2020-10)
This thesis aims to explain the behaviour behind voting for radical populist parties. Previous studies have found often conflicting results regarding the characteristics of populist party voters, some suggesting modern populist party voter do not fit the traditional norms of populist party voters. This study argues after the economic crisis, populist parties have returned to their traditional electorate. By focusing on populist parties based on their classification in PopuList dataset and using data from Ro...
Kurumsal değişim, örgütsel kimlikler ve örgütsel uygulamalar: Türk kamu bankalarının 2001 ekonomik krizi sonrası durumu
Özseven, Mustafa; Danışman, Ali (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-12)
Bu çalışma, Türkiye’de 2001 sonrası kamu bankalarının yönetiminde yaşanan dönüşümü kurumsal mantık perspektifiyle inceleyerek kurumsal değişim, örgütsel kimlikler ve örgütsel uygulamalar arasındaki ilişkiye açıklık getirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, kamu bankalarının örgütsel alanda ortaya çıkan kurumsal mantık değişimi sonrası ne tür örgütsel kimliklere sahip olduğu ve bunun örgütsel uygulamalarını nasıl şekillendirdiği anlaşılmaya çalışılmıştır. Yapılan doküman incelemeleri ve görüşmeler ile kodlam...
Nitel Araştırma Yöntemlerinin Temel Özellikleri ve Eğitim Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi
Yıldırım, Ali (1999-01-01)
Bu makalede sosyal bilimlerde giderek daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim alanında yapılan araştırmalara getirdiği önemli katkılar tartışılmaktadır. Bu kapsamda nitel araştırma yöntemlerinin ortaya çıkışı, geleneksel olarak kullanılagelen nicel araştırma yöntemlerinden ayrılan özellikleri, nitel araştırmada kullanılan başlıca bilgi toplama yöntemleri ve bu yöntemlerle ortaya çıkarılan sonuçların uygulamada nasıl kullanılabileceği İncelenmektedi...
Özel Kiralık Kesimde Boş Konut Birimlerinin Sosyal Konut Olarak Kullanılması Üzerine Bir Değerlendirme: Cevizlidere Mahallesi Örneği
Aksoy Khurami, Esma; Özdemir Sarı, Özgül Burcu (2020-12-01)
Konut piyasaları, mevcut ve yeni konut stokunun üretim ve dağıtım süreçlerinde verimliliğini arttırmak ve piyasayı düzenlemek için çeşitli devlet politikalarına konu olmuştur. Sosyal konut aracılığıyla hane halklarına konut sunumu da bunlardan biridir. İlk etapta yeni birimler üretmek aracılığıyla gerçekleştirilen sosyal konut sunumu zamanla özel kesim elindeki mevcut stokun ve stoktaki boşlukların etkili kullanımına odaklanmıştır. Ancak Türkiye’de Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) inşasını üstlendiği sosya...
Citation Formats
M. Uğur Çınar, ““Gelişirken”: Türkiye örneğinden hareketle iktisadi kalkınma söylemleri ve demokrasi ilişkisini yeniden düşünmek,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 44, no. 1, pp. 47–67, 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/861.