Risk toplumunda meşruiyet sorunu ve örgütsel riskin meşrulaştırılması

2015-4
Bu çalışma, kapitalist risk toplumu bağlamında, insan ve çevre sağlığına yönelik örgütsel risklerin, risklerin kaynağı olan özel şirketlerin, ve riskleri denetlemekle yükümlü kamu kurumlarının, risk ve çevresel etki değerlendirme toplantıları yoluyla meşrulaştırılması sürecini incelemektedir. Çalışmanın kuramsal çerçevesini, Habermas’ın (1975) meşruiyet, Beck’in (1992) risk, ve örgüt yazınında örgütsel aktörlerin risk anlamlandırma süreçlerini meşruiyet temelinde inceleyen çalışmalar oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Kanada’nın Edmonton şehrinde, özel bir şirketçe açılmak istenen ve oldukça zehirli bir gaz içeren bir petrol kuyusunun yarattığı risklerin incelendiği risk değerlendirme toplantısı çalışma alanı olarak seçilmiş, bu toplantıya katılan şirket yöneticileri, kamu kurum temsilcileri, ve vatandaş gruplarının toplantıya yükledikleri anlamlar çözümlenmiştir. Çözümleme, tarafsızlığı, özel çıkarlardan bağımsızlığı, ve genel kamu yararını temsil ettiği düşünülen yasallık ve bilimsellik çerçevelerinin, toplantıların katılım ve bilgi üretim çerçevesi olarak kullanıldığını ve meşruiyetin bu çerçeveler üzerinden başarılmaya çalışıldığını göstermiştir. Fakat toplantılarda, şirketler ve kamu kurulları arasında, önce yasallık sonra bilimsel uzmanlık temellerinde doğan görece genel ve soyut ortak anlam çerçeveleri, vatandaşların ortak ve kişisel kaygıları temelinde doğan görece yerel ve somut anlam çerçevesiyle bir karşıtlık oluşturmakta, vatandaşların karşıt risk anlamlarının zemini daralmaktadır. Dolayısıyla, vatandaş katılımını kurumsal hale getiren risk değerlendirme toplantıları gibi kamusal düzeneklerin, riskin sorunsallaştırılmasından çok meşrulaştırılmasına hizmet ettikleri sonucuna varılmıştır.

Suggestions

A risk management approach for acquisition of software intensive systems in the Turkish Army.
Saylan, Necip; Demirös, Elif; Demirös, Onur; Department of Information Systems (2002)
The current techniques of risk assessment rely on checklists and human expertise. This constitutes a rigorous approach only when the people are experts on risk assessment. This thesis introduces a formal method and addresses the necessity of the identification and analysis of the risk. During implementation of risk management process, risk assessment will be discussed within an acquisition of software intensive systems in the Turkish Army. This thesis includes a survey and comparison of other software risk ...
Afet Riski Yönetimi Kapsamında Kent Planlama; İstanbul Planları Ve Uygulamalar
Özyetgin Altun, Ayşe; Öğdül, Hürriyet Gülsün (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Araştırmanın temel sorusu Türkiye’de kent planlamanın afet riski azaltımı ve yönetimi (ARAY) sürecinde etkin rol alıp almadığıdır. 1999 yılı Gölcük ve Düzce depremleri Türkiye’deki plansız kentleşme sorunun büyük acılara ve ekonomik kayba neden olabileceğini çarpıcı bir şekilde göstermiştir. Aynı zamanda sadece acil durum müdahalesi yöntemi ile afetlere karşı ne kadar hazırlıksız kalındığı anlaşılmıştır. Ardından geçen yaklaşık yirmi yıllık süreçte Türkiye’de ARAY kabulleri uluslararası perspektifle paralel...
A tool for visualization of risk information: the Risk Box
Karakoçak, Elif; Birgönül, Mustafa Talat; Dikmen Toker, İrem; Department of Civil Engineering (2021-6-28)
Visualization is an effective way to represent data that mainly aims to make the data easier to be understood, analyzed, and processed by the users. In literature, there exist many studies focusing on the necessity and effectiveness of visualization in decision-making processes. Risk, on the other hand, is an important topic that needs to be considered for decision-makers in the project to decide on the further pathways to follow and need to be visualized in such a way to aid the decision-makers in these pr...
HOW PRINTERIES IN ANKARA MAKE SENSE OF THE RISKS BROUGHT BY COVID-19 PANDEMIC: A CASE STUDY OF RISK SENSEMAKING
Üçpınar, Yiğit Dağlar; Topal, Çağrı; Department of Business Administration (2022-9-25)
The main objective of this study is to investigate how printeries in Ankara understand the new risks brought by pandemic and how they make sense of them. In this study, we used data collected from 20 top managers or owners of printeries located in Ankara. By using the qualitative research design, we observed how printeries approach risks and problems and how they try to make sense of them. Printeries make sense of the new risks through the existing risks. Health risks are overshadowed by the existing financ...
Possibility of positive assessment of death fast as a political action
Bük, Fatma Betül; Deveci, Cem; Department of Political Science and Public Administration (2021-9)
This study addresses the possibility of a positive assessment of the death fast action juxtaposed to the negative image which underlines mortality. This thesis is based on interviews with people who participated in the death fast action in 1996 and the 2000s, protesting the F-type prisons and lockdown in Turkey. The purpose is to understand death fast action and the activists who participated in these actions; in this study, 20 people were interviewed using a semi-structured questionnaire. The data obt...
Citation Formats
Ç. Topal, “Risk toplumunda meşruiyet sorunu ve örgütsel riskin meşrulaştırılması,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 42, no. 1, pp. 83–110, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/735.