Elifbâdan Alfabeye: İki Yazı Sisteminde Yazıbirim-Sesbirim Etkileşimi

Download
2012-4-1
Aydın, Özgür
Bu yazıda, Arap ve Latin harflerine dayalı yazı sistemleri, yazıbirim-sesbirim etkileşiminin saydamlığını gösteren ve “yazı sisteminin derinliği” olarak adlandırılan etken bakımından karşılaştırılmaktadır. Türkçenin Latin alfabesine dayanan bugünkü yazı sistemi incelendiğinde, kimi parçalarüstü sesbirimlere, <ğ> harfine ve ödünçleme sözcüklere ilişkin kimi görünümler dışında, yazıbirimlerle sesbirimlerin neredeyse tümüyle örtüşür durumda olduğu görülmektedir. Buna karşın, Türkçenin Arap alfabesine dayanan yazı sisteminde, ünlüleri gösteren yazıbirimlerin eksikliği, aynı yazıbirimin birden çok sesbirimle ve tek bir sesbirimin birden çok yazıbirimle etkileşimi, saydamlığı etkileyen öğeler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, 10525 sözlükbirimde harf-sesbirim eşleşmesinin tam ve kısmi olarak gerçekleştiği sözcükler belirlenerek Latin alfabesine dayalı bugünkü yazı sisteminde eşlemenin %95.33 oranında tam olarak gerçekleştiği, Arap alfabesine dayalı yazı sisteminde ise bu oranın %21.14 olduğu ortaya konmaktadır. Çalışmada ayrıca, Latin harfleriyle Türkçe yazımındaki durumun tersine, Türkçenin Arap harfleriyle yazımında, albiçimciklerdeki başkalaşımların sınırlı biçimde sergilenebildiği gösterilmektedir. Tüm bu bulguların, ilk okuma güçlüklerinin yazıbirim-sesbirim eşlemesiyle ilişkili olabileceği savına veri oluşturabileceği ileri sürülmektedir.

Suggestions

Assessment of web-based courses: a discussion and analysis of learners individual difference and teaching-learning process
Gülbahar, Yasemin; Yıldırım, İbrahim Soner; Department of Computer Education and Instructional Technology (2002)
This study examined the role of individual differences and the quality of the teaching-learning process on learning outcomes in a web-based instructional environment, and explored the implications of these variables on the design, delivery and evaluation stages of web-based instruction. The subjects of this study were the students of two web-supported traditional courses, being one undergraduate and the other graduate, offered by the Computer Education and Instructional Technologies Department of METU. Fort...
Understanding Society And Environment: As A 'System'?
Teymur, Emel; Teymur, Necdet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1980)
In studying socio-spatial reality a prior understanding of some fundamental questions is essential: - How distinct, how similar and how homologous are social structure and spatial structure? - What type of framework allow us to see both of them together? - Would a structural study of one enable us to understand the structure of the other? - In case it is not possible to start with such a distinction (i.e. social structure/spatial structure), how else can socio-spatial reality be studied? In pursuit of such ...
Narsisistik Kişilik Bozukluğunun Adler’in Aşağılık ve Üstünlük Kompleksleri Açısından Analizi: Bir Olgu Çalışması
Selvi, Kerim (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-2-28)
Bu makalenin amacı Narsisistik Kişilik Bozukluğu (NKB) özellikleri taşıdığı düşünülen M. T. kısa adlı vakayı, Adler’in Bireysel Psikoloji Kuramı çerçevesinde kavramsallaştırmak ve yürütülen tedavi sürecini Adler’in terapi yaklaşımı çerçevesinde incelemektir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle hem psikanalitik hem de bilişsel ekollerden gelen çeşitli kuramcıların narsisizmi nasıl kavramsallaştırdıkları incelenmiş ardından narsisistik özellikleri olan söz konusu vaka sunulmuştur. Bu vaka, hem bilişsel hem de...
Perceptions of students, teachers and parents regarding English-Medium instruction at secondary education
Tarhan, Şahika; Ok, Ahmet; Department of Educational Sciences (2003)
The purpose of this study was to determine perceptions of students, teachers and parents concerning English-medium instruction and their perceptions of English as a foreign language. The research design of the study comprised a nation-wide questionnaire survey and individual interviews. The sample for the survey consisted of 982 students, 383 teachers and 988 parents in 42 Anatolian high schools across 32 provinces in Turkey selected using statified and criterion sampling. The participants of the interviews...
Blending online instruction with traditional instruction in the programming language course : a case study
Ersoy, Halil; Özden, M. Yaşar; Department of Computer Education and Instructional Technology (2003)
This study investigated the students̕ perceptions about the web-based learning environment in the blended learning environment in terms of web-based instruction, online collaborative learning and the online instructor. The study tried to show the contributions of the web-based instruction in traditional face-to-face instruction. In this case study, Programming Languages II Course (CEIT211), a undergraduate course at Computer Education and Instructional Technology Department (CEIT), at Middle East Technical ...
Citation Formats
Ö. Aydın, “Elifbâdan Alfabeye: İki Yazı Sisteminde Yazıbirim-Sesbirim Etkileşimi,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 39, no. 1, pp. 61–86, 2012, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/490/286.