Narsisistik Kişilik Bozukluğunun Adler’in Aşağılık ve Üstünlük Kompleksleri Açısından Analizi: Bir Olgu Çalışması

2018-2-28
Selvi, Kerim
Bu makalenin amacı Narsisistik Kişilik Bozukluğu (NKB) özellikleri taşıdığı düşünülen M. T. kısa adlı vakayı, Adler’in Bireysel Psikoloji Kuramı çerçevesinde kavramsallaştırmak ve yürütülen tedavi sürecini Adler’in terapi yaklaşımı çerçevesinde incelemektir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle hem psikanalitik hem de bilişsel ekollerden gelen çeşitli kuramcıların narsisizmi nasıl kavramsallaştırdıkları incelenmiş ardından narsisistik özellikleri olan söz konusu vaka sunulmuştur. Bu vaka, hem bilişsel hem de analitik kavramsallaştırmaları kapsayan Adler’in Bireysel Psikoloji Kuramı çerçevesinde formülize edilmiştir. Bu aşamada Adler’in kuramında birçok kez vurguladığı aşağılık kompleksi, üstünlük kompleksi, sosyal ilgi ve doğum sırası kavramları açıklanmış ve her kavram sunulan vaka ile ilişkilendirilmiştir. Ardından Adler’in terapi fazları doğrultusunda yürütülen terapi süreci ele alınmıştır. Makalenin en sonunda ise terapi sürecinin erken sonlanmasında etkili olduğu düşünülen danışana ve terapiste ait etmenlere değinilmiş ve alanda çalışan terapistlere bazı önerilerde bulunulmuştur.

Citation Formats
K. Selvi, “Narsisistik Kişilik Bozukluğunun Adler’in Aşağılık ve Üstünlük Kompleksleri Açısından Analizi: Bir Olgu Çalışması,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 1–20, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/471852.