Narsisistik Kişilik Bozukluğunun Adler’in Aşağılık ve Üstünlük Kompleksleri Açısından Analizi: Bir Olgu Çalışması

2018-2-28
Selvi, Kerim
Bu makalenin amacı Narsisistik Kişilik Bozukluğu (NKB) özellikleri taşıdığı düşünülen M. T. kısa adlı vakayı, Adler’in Bireysel Psikoloji Kuramı çerçevesinde kavramsallaştırmak ve yürütülen tedavi sürecini Adler’in terapi yaklaşımı çerçevesinde incelemektir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle hem psikanalitik hem de bilişsel ekollerden gelen çeşitli kuramcıların narsisizmi nasıl kavramsallaştırdıkları incelenmiş ardından narsisistik özellikleri olan söz konusu vaka sunulmuştur. Bu vaka, hem bilişsel hem de analitik kavramsallaştırmaları kapsayan Adler’in Bireysel Psikoloji Kuramı çerçevesinde formülize edilmiştir. Bu aşamada Adler’in kuramında birçok kez vurguladığı aşağılık kompleksi, üstünlük kompleksi, sosyal ilgi ve doğum sırası kavramları açıklanmış ve her kavram sunulan vaka ile ilişkilendirilmiştir. Ardından Adler’in terapi fazları doğrultusunda yürütülen terapi süreci ele alınmıştır. Makalenin en sonunda ise terapi sürecinin erken sonlanmasında etkili olduğu düşünülen danışana ve terapiste ait etmenlere değinilmiş ve alanda çalışan terapistlere bazı önerilerde bulunulmuştur.

Suggestions

Narsistik Kişilik Örgütlenmesinin Bağlanma Kuramı Çerçevesinde Ele Alınması: Vaka Örneği
İnan, Emine (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-3-1)
Bu çalışmanın amacı, Bağlanma kuramı çerçevesinde narsistik kişilik özellikleri gösteren bir vakayı, Bay R., detaylı bir şekilde ele alırken, alanda çalışan terapistlere bu kişilik özelliklerinin etiyolojisinin nasıl ele alınabileceği konusunda yol gösterici olmaktır. Narsisizm görkemlilik, onaylanma ve beğenilme ihtiyacı, başkalarına karşı ilgisizlik ve empati yoksunluğu ile karakterize bir psikolojik problemdir. Bu kişilik örgütlenmesinin bireylerin erken dönem yaşantılarında ebeveynleriyle olan iliş...
Elifbâdan Alfabeye: İki Yazı Sisteminde Yazıbirim-Sesbirim Etkileşimi
Aydın, Özgür (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2012-4-1)
Bu yazıda, Arap ve Latin harflerine dayalı yazı sistemleri, yazıbirim-sesbirim etkileşiminin saydamlığını gösteren ve “yazı sisteminin derinliği” olarak adlandırılan etken bakımından karşılaştırılmaktadır. Türkçenin Latin alfabesine dayanan bugünkü yazı sistemi incelendiğinde, kimi parçalarüstü sesbirimlere, <ğ> harfine ve ödünçleme sözcüklere ilişkin kimi görünümler dışında, yazıbirimlerle sesbirimlerin neredeyse tümüyle örtüşür durumda olduğu görülmektedir. Buna karşın, Türkçenin Arap alfabesine dayanan y...
Improvement of temporal resolution of fMRI data for brain decoding
Varol, Emel; Yarman Vural, Fatoş Tunay; Department of Computer Engineering (2022-2-10)
In this study, we aim to increase the accuracy of the mapping between the states of the brain and problem-solving phases namely planning and execution. To create a computational model to generate the mapping, an fMRI dataset obtained from subjects solving the Tower of London problem has been used. fMRI data is suitable for this problem as it provides regional and time-varying changes in brain metabolism. However, developing the model using fMRI data is not trivial. Generally, fMRI data has a very large feat...
Problem-solving processes of mathematically gifted and non-gifted students
Sipahi, Yasemin; Erbaş, Ayhan Kürşat; Department of Mathematics Education (2021-8-17)
This study aimed to investigate the use of problem-solving phases and strategies of seven mathematically gifted, seven successful, and six average students attending fifth-grade in different public and private schools. The participants were selected through purposeful sampling among those who volunteered to participate in the study in a city in Western Turkey. The study was designed as a qualitative case study. Data were collected through clinical task-based interviews that included six problems, researcher...
Understanding Society And Environment: As A 'System'?
Teymur, Emel; Teymur, Necdet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1980)
In studying socio-spatial reality a prior understanding of some fundamental questions is essential: - How distinct, how similar and how homologous are social structure and spatial structure? - What type of framework allow us to see both of them together? - Would a structural study of one enable us to understand the structure of the other? - In case it is not possible to start with such a distinction (i.e. social structure/spatial structure), how else can socio-spatial reality be studied? In pursuit of such ...
Citation Formats
K. Selvi, “Narsisistik Kişilik Bozukluğunun Adler’in Aşağılık ve Üstünlük Kompleksleri Açısından Analizi: Bir Olgu Çalışması,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 1–20, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/471852.