Yeni Fosforlu Bileşiklerin Sentezi Ve Biyolojik Aktivitilerinin Araştırılması

2010-12-31
Fosforlu bileşiklerin organik kimyada önemli bir yeri vardır. Örnek olarak alfa-aminofosfonatlar fosfopeptid yapılarının sentezinde önemli çıkış maddeleridir. Diğer taraftan bir çok fosforlu bileşik organik bileşiklerin sentezlerinde ligand olarak kullanılmaktadır. Litertürde aziridinil fosfonat bileşiklerinin sentezine bakıldığında çok az sayıda çalışmaya rastlanmaktadır Bu nedenle bu bileşiklerin sentezi için yeni yöntemler geliştirlmesi elzemdir. Bu projeye 2009 yılında LTP projesi olarak başlanmış ve aziridinil fosfonatların sentezi için yeni bir yöntem geliştirilmiş ancak bu yöntemin genel uygulanabilirliği, varsa sınırlamaları gibi parametreler örnekler çoğaltılarak çalışılmamıştır. Ayrıca biyolojik aktivite testleri yapılmamıştır. Bu proje kapsamında geliştirilen yöntemin uygulanabilirliği ve varsa sınrlamaları bulunacaktır. Ayrıca sentezlenecek yeni bileşiklerin biyolojik aktivite testleri yapılacaktır. Aziridinlerin sentezi için Gabril-Cromwell yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu projede aziridinil fosfonatların sentezi için bu yöntemde düzenleme yapılarak modifiye Gabriel-Cromwell olarak adlandırabilcegimiz yöntem kullanılacaktır. Literatürde daha önce aziridinil fosfonatların sentezine yönelik sistematik bir çalışma yapılmamıştır. Mevcut çalışmalarda ya verimler düşüktür, ya çok özel bir kaç türev sentezlenmiştir ya da sentez süresi (15 gün) çok uzundur. Bu projede kolay uygulanabilen verimleri yüksek uzun süre gerektirmeyen yeni bir yöntem literatüre kazandırılacaktır. Ayrıca biyoljik aktivite tesleri yapılarak bu bileşiklerin hangi tür bakterilere karşı etkin oldukları bulunacaktır.

Suggestions

Synthesis and optimization of tempo based polymeric oxidation catalysts
Tosun, Ayşegül; Tanyeli, Cihangir; Department of Chemistry (2002)
ree nitroxyl radicals are popular in alcohol oxidation reactions as catalysts. The most useful ones are TEMPO (2,2,6,6-tetramethylpiperidinoxyl) derivatives. In this thesis, TEMPO based polymeric catalyst systems were synthesized. The most important property of these catalysts are being homogeneous and recyclable systems. In the synthetic strategy, the monomer systems which are needed for polymerization were synthesized from easily available norbornene derivatives via Mukaiyama and DCC coupling reactions. T...
Biyoaktif norbornen-hekzakloronorbornen kiral ester, asit ve alkollerin enzimatik yöntemle eldesi
Akhmedov, M. İdris; Karadağ, Timur; Yazıcıoğlu, Yusuf Emre; Gümüş, Ayşegül(2006)
Kiral norbomen ve hekzakloronorbornen karboksilik asit, ester ve alkol bileşiklerinin asimetrik sentezi literatürde önemli bir yer tutmaktadır. Bu konudaki çalışmalar halen yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu maddeler özellikle prostaglandin maddelerinin sentezinde anahtar bileşik olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, hedeflenen maddelerin asimetrik sentezi için enzimatik rezolüsyon yöntemi seçilmiştir. Katalitik miktarda kullanılmaları, yüksek enantiyomerik seçiciliğe sahip olmaları ve de çevreyle uyu...
Organik Işik Yayan Diyot Uygulamalari İçin Konjüge Polimerlerin Sentezi
Çırpan, Ali; Ünalan, Hüsnü Emrah; Önk, Ipek; Taşkaya Aslan, Sultan(2016-12-31)
Bu çalışmada kimyasal yöntemle benzotriazol ve selenofen üniteleri içeren yeni polimerler Suziki kenetlenme yöntemi ile sentezlenecektir. Sentezlenecek polimerler, NMR, IR, GPC, TGA ve DSC yöntemleriyle karakterize edilecektir. Sentezlenen polimerlerin temizleme işlemleri gerçekleştirildikten sonra dönüşümlü voltametri tekniği kullanılarak redoks davranışları araştırılacak ve HOMO-LUMO enerji seviyeleri hesaplanacaktır. Spektroskopik teknikler kullanılarak yapısal analizlerine bakılacak, çözeltideki ve film...
Synthesizing Cation Doped Stable Alpha Nickel Hydroxide Having Low Self Discharge Rate By Chemical Precipitation
İlhan, Turan; Karakaya, İshak; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2022-2-11)
Nickel hydroxide is one of the commonly used active material in batteries and supercapacitors. It has two phases which are α-Ni(OH)2 and β-Ni(OH)2. The alpha phase has higher electrochemical performances due to its higher oxidation state but it has poor stability, chargeability and self-discharge performances. Studies in both industry and academiy is focusing on to solve those problems. Effects of cation doping and starting precursor on those problems were investigated in this study. Materials were synthesi...
Synthesis and characterization of perylene tetracarboxylic propargyl esters as precursor materials for light-harvesting perylene derivatives in organic photonic applications
Sawalha, Mohamad; Özser, Mustafa Erkut; Sustainable Environment and Energy Systems (2021-9)
In this study, two isomerically pure perylene tetracarboxylic propargyl ester derivatives (P4 and P11) were synthesized and characterized to be used as intermediate compounds for bipolar perylene derivatives. The synthesized intermediates are extremely valuable and versatile building blocks, and their optical, photophysical, and electrochemical properties can be further tuned by the attachments of suitable electron-donating groups at the peri or bay positions. Electron-donor azidofluorene was combined with...
Citation Formats
Ö. Doğan, “Yeni Fosforlu Bileşiklerin Sentezi Ve Biyolojik Aktivitilerinin Araştırılması,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58692.