Yeni Fosforlu Bileşiklerin Sentezi Ve Biyolojik Aktivitilerinin Araştırılması

2010-12-31
Fosforlu bileşiklerin organik kimyada önemli bir yeri vardır. Örnek olarak alfa-aminofosfonatlar fosfopeptid yapılarının sentezinde önemli çıkış maddeleridir. Diğer taraftan bir çok fosforlu bileşik organik bileşiklerin sentezlerinde ligand olarak kullanılmaktadır. Litertürde aziridinil fosfonat bileşiklerinin sentezine bakıldığında çok az sayıda çalışmaya rastlanmaktadır Bu nedenle bu bileşiklerin sentezi için yeni yöntemler geliştirlmesi elzemdir. Bu projeye 2009 yılında LTP projesi olarak başlanmış ve aziridinil fosfonatların sentezi için yeni bir yöntem geliştirilmiş ancak bu yöntemin genel uygulanabilirliği, varsa sınırlamaları gibi parametreler örnekler çoğaltılarak çalışılmamıştır. Ayrıca biyolojik aktivite testleri yapılmamıştır. Bu proje kapsamında geliştirilen yöntemin uygulanabilirliği ve varsa sınrlamaları bulunacaktır. Ayrıca sentezlenecek yeni bileşiklerin biyolojik aktivite testleri yapılacaktır. Aziridinlerin sentezi için Gabril-Cromwell yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu projede aziridinil fosfonatların sentezi için bu yöntemde düzenleme yapılarak modifiye Gabriel-Cromwell olarak adlandırabilcegimiz yöntem kullanılacaktır. Literatürde daha önce aziridinil fosfonatların sentezine yönelik sistematik bir çalışma yapılmamıştır. Mevcut çalışmalarda ya verimler düşüktür, ya çok özel bir kaç türev sentezlenmiştir ya da sentez süresi (15 gün) çok uzundur. Bu projede kolay uygulanabilen verimleri yüksek uzun süre gerektirmeyen yeni bir yöntem literatüre kazandırılacaktır. Ayrıca biyoljik aktivite tesleri yapılarak bu bileşiklerin hangi tür bakterilere karşı etkin oldukları bulunacaktır.
Citation Formats
Ö. Doğan, “Yeni Fosforlu Bileşiklerin Sentezi Ve Biyolojik Aktivitilerinin Araştırılması,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58692.