Tiyofen ve Selenofen türevlerinin sentezi, elektrokromik ve güneş gözesi uygulamaları

2015-12-31
Bu çalışmada birbirinden farklı elektron alıcı (donör), elektron verici (akseptör) ve π-köprüsü içeren üniteler kullanılarak, alternatif kopolimerlerin kimyasal yöntemlerle sentezlenmesi ve güneş gözelerine uygulanması hedeflenmiştir. . Sentezlenen polimerler büyüklükce ayırma kromatografisi (GPC), diferansiyel tarama kalorimetrisi (DSC), termogravimetrik analiz cihazı (TGA) ve nükleer manyetik rezonans (1H-NMR, 13C-NMR) spektrometresi gibi yöntemlerle karakterize edilecektir.Polimerlerin elektron iletimini desteklemek amacıyla π-köprüsü olarak tiyofen ve selenofen içeren gruplar ile türevlendirilecektir. Bu çalışmanın ikinci aşaması olarak sentezlenen kopolimerlerin elektrokimyasal ve optik özellikleri incelenecektir.Çalışmanın üçüncü aşamasında ise kimyasal yollarla sentezlenen alternatif kopolimerlerin güneş gözesi uygulamalarının geçekleştirilecektir. Güneş gözelerinin yapımında projenin ikinci aşamasında belirlenen polimerlerin elektrokimyasal özellikleri göz önüne alınacaktır.Birinci aşamada sentezlenen polimerleri içeren organik gözelerin yapısı literatür örneklerinde olduğu gibi (ITO/PEDOT:PSS/Konjuge ko-polimer/PCBM(60)/LiF/Al) üretilecektir. Üretilen organik güneş gözelerinin analizi oksijensiz ve nemsiz ortamda (nem<0.1 ppm, oksijen< 0.1 ppm) AM 1.5 ışıma altında (100 mW.cm-2) ölçülen güç çevirim verimi yoluyla yapılacaktır.

Suggestions

Pestisit tayinine dönük biyosensörlerin hazırlanması
Toppare, Levent Kamil; Erel Göktepe, İrem; Hasırcı, Nesrin; Çırpan, Ali; Tincer, İsmail Teoman; Günbaş, Emrullah Görkem; Kesik Mancar, Melis; Zora, Metin; Çoruh, Nursen(2016-12-31)
Bu çalışmada tarım ilacı tayinine yönelik iletken polimer bazlı enzim sensörü geliştirilmesi hedeflenmiştir. Tarım ilaçları dünya çapında yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanılan bu ilaçlar canlıların beyindeki kolinesteraz enzimlerinin aktivitesini inhibe ederek, merkezi sinir sisteminde çeşitli hasarlara yol açarlar. Bunu yanı sıra, sergilemiş oldukları nörotoksik etki ile sinirsel iletileri engellerler. Dolayısıyla, bu grup ilaçlar gerek çevresel örneklerde gerekse fizyolojik sıvılarda analizleri olduk...
Organik Işik Yayan Diyot Uygulamalari İçin Konjüge Polimerlerin Sentezi
Çırpan, Ali; Ünalan, Hüsnü Emrah; Önk, Ipek; Taşkaya Aslan, Sultan(2016-12-31)
Bu çalışmada kimyasal yöntemle benzotriazol ve selenofen üniteleri içeren yeni polimerler Suziki kenetlenme yöntemi ile sentezlenecektir. Sentezlenecek polimerler, NMR, IR, GPC, TGA ve DSC yöntemleriyle karakterize edilecektir. Sentezlenen polimerlerin temizleme işlemleri gerçekleştirildikten sonra dönüşümlü voltametri tekniği kullanılarak redoks davranışları araştırılacak ve HOMO-LUMO enerji seviyeleri hesaplanacaktır. Spektroskopik teknikler kullanılarak yapısal analizlerine bakılacak, çözeltideki ve film...
ORGANİK GÜNEŞ PİLLERİ VE ORGANİK IŞIK YAYAN DİYOT UYGULAMALARI İÇİN KONJÜGE POLİMERLERİN SENTEZİ
Çırpan, Ali; Ünalan, Hüsnü Emrah(2017-12-31)
Bu çalışmanın amacı benzoditiyofeni donör ünitesi olarak kullanıp farklı aksöptörler ile Stille kenetlenme yöntemi aracılığıyla konjüge polimerler sentezlenmesidir. Bu çalışma kapsamında iki adet benzotriazol içeren kinokzalin temelli polimerler ile iki adet benzotriazole içeren bistrifenilamin temelli polimerler elde edilecektir. İçerdiği imin grubu sayesinde, kinokzalin türevleri elektron akseptör özelliği göstermektedir. Trifenilamine türevleri elektronca zengin yapılar oldukları için genellikle boşluk t...
Silikotungstik asit esaslı Katalizörler ile Gliserolün Eterifikasyonu
Sezgi, Naime Aslı(2014-12-31)
Bu çalışmadaki amacımız heteropoli asitlerden olan silikotungstik asit katalizörünün saf ve mezo gözenekli SAPO-34 katalizörü üzerine emdirilerek aktivitelerinin gliserolün isobuten ile eterifikasyon reaksiyonunda test etmektir. Gliserol biyodizel üretiminin önemli bir yan ürünüdür ve gliserolün değerli kimyasallara ya da yakıt alternatiflerine dönüştürülmesi biyodizel üretim prosesinin ekonomisine önemli katkı yapma potansiyeline sahiptir. Gliserolün isobuten ile reaksiyonu sonucunda oluşacak eterlerin üst...
Farklı makroyapılar kullanılarak iletken polimer bazlı çeşitli alkol biyosensörlerinin geliştirilmesi
Toppare, Levent Kamil; Asil Alptekin, Demet; Danışman, Mehmet Fatih; Önal, Ahmet Muhtar; Esentürk, Okan; Hacaloğlu, Jale; Erel Göktepe, İrem; Çırpan, Ali(2017-12-31)
Alkol tayinine yönelik olarak geliştirilen biyosensörler; spesifik, ekonomik, pratik, girişim etkilerinden mümkün olduğunca uzak ve hemen her laboratuar şartlarında kullanıma izin verebilen sistemler olduğu için alkol tayininde diğer metotlara nazaran gittikçe artan bir düzeyde kullanım alanı bulmaktadır . Alkol oksidaz (AOx) enzimi en çok kullanılan biyo-tanımlayıcı elementlerden biridir. Bu enzim beş karbonlu primer alkollerin tamamını dönüşüme uğratabilmektedir. Uygun biyobileşen ve fiziksel bileşenler s...
Citation Formats
L. K. Toppare, N. Hasırcı, N. Çoruh, İ. T. Tincer, İ. Erel Göktepe, and A. Çırpan, “Tiyofen ve Selenofen türevlerinin sentezi, elektrokromik ve güneş gözesi uygulamaları,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58711.