Hide/Show Apps

Tiyofen ve Selenofen türevlerinin sentezi, elektrokromik ve güneş gözesi uygulamaları

Bu çalışmada birbirinden farklı elektron alıcı (donör), elektron verici (akseptör) ve π-köprüsü içeren üniteler kullanılarak, alternatif kopolimerlerin kimyasal yöntemlerle sentezlenmesi ve güneş gözelerine uygulanması hedeflenmiştir. . Sentezlenen polimerler büyüklükce ayırma kromatografisi (GPC), diferansiyel tarama kalorimetrisi (DSC), termogravimetrik analiz cihazı (TGA) ve nükleer manyetik rezonans (1H-NMR, 13C-NMR) spektrometresi gibi yöntemlerle karakterize edilecektir.Polimerlerin elektron iletimini desteklemek amacıyla π-köprüsü olarak tiyofen ve selenofen içeren gruplar ile türevlendirilecektir. Bu çalışmanın ikinci aşaması olarak sentezlenen kopolimerlerin elektrokimyasal ve optik özellikleri incelenecektir.Çalışmanın üçüncü aşamasında ise kimyasal yollarla sentezlenen alternatif kopolimerlerin güneş gözesi uygulamalarının geçekleştirilecektir. Güneş gözelerinin yapımında projenin ikinci aşamasında belirlenen polimerlerin elektrokimyasal özellikleri göz önüne alınacaktır.Birinci aşamada sentezlenen polimerleri içeren organik gözelerin yapısı literatür örneklerinde olduğu gibi (ITO/PEDOT:PSS/Konjuge ko-polimer/PCBM(60)/LiF/Al) üretilecektir. Üretilen organik güneş gözelerinin analizi oksijensiz ve nemsiz ortamda (nem<0.1 ppm, oksijen< 0.1 ppm) AM 1.5 ışıma altında (100 mW.cm-2) ölçülen güç çevirim verimi yoluyla yapılacaktır.