Hide/Show Apps

Dindarlık Yönelimi İle Önyargı Arasındaki İlişki

2011-12-31
Sakallı Uğurlu, Nuray
Türkiye'de kadına ilişkin tutumlar konusunda çalışmaların çeşitli açılardan ele alındığı görülmektedir. Sakallı-Uğurlu 1999'dan kadınlara ilişkin tutumlar konusundaki çalışmalarını Çelişik Cinsiyetçilik Kuramını kullanarak yapmıştır. Bu proje kapsamında çelişik duygulu cinsiyetçilik ile din ilişkisi öğrenci olmayan örneklemde yapılması planlanmaktadır. Benzer şekilde, diğer bir önyargı grubu olan eşcinsellere ilişkin tutumların farklı dindarlık yönelimleri ile ilişkisini incelemek kadınların yanı sıra diğer önyargıya uğrayan gruplarda da benzer örüntülerin oluşup oluşmadığını gösterebilecek niteliktedir. Türkiye'de eşcinsellere ilişkin tutumlar konusunda yapılan çalışmalar çelişik duygulu cinsiyetçilik ile eşcinsellere ilişkin tutumlar arasındaki ilişkinin kuvvetli olduğunu göstermiştir (Sakallı, 2002a). Sakallı (2002b) ise kültürel değerlerin eşcinsellere ilişkin tutumları yordadığını bulmuştur. Ancak dindarlık yönelimleri ile eşcinsellere ilişkin tutumlar arasındaki ilişkiler Türkiye'de ele alınmamıştır. Bu açıdan bu araştırma kapsamında eşcinsellere ilişkin tutumlar da projenin kapsamına alınmıştır. Genel olarak, farklı dindarlık yönelimlerinin kadına ilişkin tutumları ve eşcinsellere ilişkin tutumları içeren önyargı tutumlarını farklı derecelerde açıklayacağı beklenmektedir. Yöntem Örneklem ve İşlem Bu çalışma kapsamında yaklaşık olarak 150 kadın ve 150 erkek olmak üzere yaklaşık 300 öğrenci olmayan katılımcıdan veri toplanması planlanmaktadır. Veri Toplama Araçları Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği. Dindarlık Ölçeği. Gey ve lesbiyenlere ilişkin tutumlar ölçeği. Demografik Bilgi Formu.