Türkiye Dışı Arşiv Kaynaklarına Göre Yeniçağ'da Osmanlı Galatası'nın Sosya-Ekonomik Değerlendirmesi.

2012-12-31
Bu proje ile yutdışı ve yurtiçi arşiv çalışmaları yolu ile ve temelde seyahatname ve kadı sicilleri koleksiyonları incelenerek Osmanlı Galatasının uluslararası ticaret ağları içerisindeki rolü üzerine genel bir çerçeve oluşturulmaya çalışılacaktır. Yurtiçi ve dışı arşivlerde bu konuya yönelik ilk el arşiv malzemesi belirlenecek ve bu malzemenin bir kısmının kopyası temin edilecektir. Bu malzeme proje ekibi tarafından değerlendirme altına alınacaktır. Proje ayrıca yurtdışındaki tarih araştırmacıları ile Osmanlı tarihi konusunda daha sonra meydana getirilecek çalışmalar için network ağlarının oluşturulmasını da amaçlamaktadır.

Suggestions

Planning As A Tool For Modernization In Turkey: The Case Of Hermann Jansen’s Plan For Mersin
Beyhan, Burak; Uğuz, Selçuk (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-12-1)
Early 20th century urban development plans and regulations as the culmination of the efforts made for the modernization of the cities constitute a special and substantive domain of focus for the historical analysis of cities in terms of understanding the nature and objectives of planning today. Yet, except for big cities such as Ankara, İstanbul, İzmir, Adana and Bursa, most of the cities in Turkey are not studied in depth within such a context. Unfortunately, those studies conducted for both big and small ...
Türkiye'de Kayıtdışılık Sorunu Altında Sosyal Güvenlik, Vergi Sistemi ve Yaptırım Politikası Önerileri
Derin Güre, Pınar; Özgün, Burcu(2015-12-31)
Kayıtdışı ekonomi ve vergi reformu gereksinimi Türkiye ekonomisi için önemli ölçülerde sorun teşkil etmektedir ve konuyla ilgili araştırmalara ve uygulamaya konabilecek çözüm önerilerine ihtiyaç vardır. Bu çalışma, Türkiye için kayıtdışı sektörü ve sosyal güvenlik sistemini de içeren bir model çerçevesinde bazı reform önerilerini tartışmak, bunların makroekonomik değişkenler ve kayıtdışılık üzerindeki olası etkilerini araştırarak politika önerileri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kullanılacak yöntem 55 dönem...
Türkiye’de hanehalkı tüketim kalıplarında 2000’li yıllarda yaşanan değişimler ve ekonomik krizin etkisi
Selim, Raziye; Kaya, Gizem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-6)
Bu araştırmada 2003-2014 döneminde çeşitli mal gruplarına yönelik hanehalkı harcama esnekliklerinin nasıl değiştiği ve 2009 ekonomik krizinin esnekliklere etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Yoksul, orta gelirli ve zengin gelir grupları için 2000’li yıllarda benzer değişimlerin yaşanıp yaşanmadığı Engel eğrileri esneklik tahminleri yardımıyla incelenmiştir. Sonuçta gıda ve konut gibi zorunlu malların harcama esnekliklerinin 2003’den 2014’e azalmakta olduğu, lüks malların harcama esnekliklerinin ise artm...
A History of the Development of Conservation Measures in Turkey: From The Mid 19th Century Until 2004
Kurul, Esra; Şahin Güçhan, Neriman (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009-01-01)
Bu makale, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde kapsamlı yasal ve yapısal dönüşümlere sahne olan Türkiye’de, özellikle 2004 yılındaki değişimlerin eşiğinde, Osmanlı’nın son döneminde gündeme gelen ve 2004 yılına kadarki süreçte evirilerek gelişen mimari ve kentsel koruma alanının yasal ve idari kurumlaşma çerçevesinin gelişimini tanımlamak ve mevcut duruma ilişkin bir ön değerlendirme yapmayı amaçlar.
A study on physical resilience of urban transformation implementations in Turkey under the law numbered 6306
Üstüncan, Umutcan; Şenol Balaban, Meltem; Department of Earthquake Studies (2021-12-10)
The physical development that ignores the unique dangers of Turkey in the process of urbanization and subsequent urban transformation which has created today’s settlements consisting of large risk pools. This is due to disasters with great loss, especially earthquakes; the intervention of a non-market hand, in other words, the intervention of the state was inevitable. This intervention was aimed to be done with the Law Numbered 6306 published in the Official Gazette on May 31, 2012. The law was enacted with...
Citation Formats
G. Tülüveli, “Türkiye Dışı Arşiv Kaynaklarına Göre Yeniçağ’da Osmanlı Galatası’nın Sosya-Ekonomik Değerlendirmesi.,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58803.