Türkiye Spor Liselerindeki Öğrencilerin,öğretmenlerin Ve İdarecilerin Spor Liselerini Algılayış Biçimleri.

2010-12-31
Bu çalışmanın kapsamı Türkiyedeki spor liselerinin, spor eğitimi alanındaki hedeflerine ne kadar ulaştıkları ve spor liselerinin öğrenci ve çalışanları tarafından nasıl alğılandığını araştıran bir alan çalışmasından ibarettir. Bu nedenle araştırma için geliştirilen 3 farklı anket Türkiyenin farklı bölgelerinde bulunan 27 spor lisesindeki öğrenci öğretmen ve idarecilere uygulanacaktır. Bu çalışmanın sonuçları spor lisesinde öğrenim gören öğrencilerin ve çalışanların beklentileri, memmuniyetleri ve aidiyet durumları hakkında önemli bilgiler elde edilmesi beklenmektedir.

Suggestions

Türkiye Dışı Arşiv Kaynaklarına Göre Yeniçağ'da Osmanlı Galatası'nın Sosya-Ekonomik Değerlendirmesi.
Tülüveli, Güçlü(2012-12-31)
Bu proje ile yutdışı ve yurtiçi arşiv çalışmaları yolu ile ve temelde seyahatname ve kadı sicilleri koleksiyonları incelenerek Osmanlı Galatasının uluslararası ticaret ağları içerisindeki rolü üzerine genel bir çerçeve oluşturulmaya çalışılacaktır. Yurtiçi ve dışı arşivlerde bu konuya yönelik ilk el arşiv malzemesi belirlenecek ve bu malzemenin bir kısmının kopyası temin edilecektir. Bu malzeme proje ekibi tarafından değerlendirme altına alınacaktır. Proje ayrıca yurtdışındaki tarih araştırmacıları ile Osma...
Perceived opinions of the sports high school students, teachers and managers towards the sports high schools in Turkey
Görmez, Gürkan; Koçak, Mehmet Settar; Hürmeriç Altunsöz, Irmak (2016-12-01)
The purpose of this study was to investigate the perceived opinions of Turkish sports high school students, teachers, and managers about the sports high schools. Participants of this study were 1283 (338 Female, 945 Male) students, 50 teachers (14 female, 36 male), and 26 (2 female, 24 male) managers from 11 sports high schools located in seven different regions of Turkey. Three different scales were developed and used separately for the students, teachers and managers of sports high schools to measure thei...
Türkiye'deki özel sağlık ve spor merkezlerinde çalışan personelin iş tatmin seviyeleri
Karlı, Ünal; Koçak, Mehmet Settar (2004)
Türkiye'deki özel sağlık ve spor merkezlerinde çalışan personelin katılımıyla gerçekleştirilen bu araştırma üç temel amacı gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. Araştırmanın amaçlarından birincisi, bu merkezlerde çalışan personelin iş tatmin düzeylerini tespit etmek, diğeri çalışanların cinsiyet, eğitim ve günlük çalışma süresinin iş tatmin düzeyinde farklılık oluşturup oluşturmadığını saptamak ve üçüncü amaç çalışan personelin yaş ve iş deneyim seviyeleri ile iş tatmin düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştır...
Türkiye’deki Kentiçi Ulaşım Planlaması Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Özalp, Musa; Öcalır, Ebru Vesile (2008-1-1)
Nazım planların arazi kullanım kararları ve ulaşım yapısı arasındaki etkileşim ve uyumu analiz eden kapsamlı kentsel ulaşım planları dünyanın çeşitli kentleri için 1950’li yıllardan bu yana hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Türkiye’de geçtiğimiz 50 yılda özellikle büyük kentlerde kentsel trafik ve ulaşım sistemlerini planlamak üzere pek çok ulaşım çalışması ve planı yürütülmüştür. Çalışmanın, Türkiye’deki kentsel ulaşım planlama çalışmaları anlamında bir envanter niteliği bulunmaktadır. Bu çalışmada, Türk k...
Türkiye'de Yeşil Zamanlar: Orta Sınıfın Ve Yerelin Doğaylayeni Deneyimi
Rittersberger, Helga İda(2011-12-31)
Yeni, alternatif yaşam biçimleri öneren çevre kuruluşları, dernekler ya da kolektifler gibi oluşumların, ekolojik köy, merkez ya da ekolojik pazarların hızla çoğalıyor olmasını da yalnızca çevre sorunlarına dair farkındalığımızın artmasıyla açıklayamayız. Çalışma, doğanın kamunun ve politikanın gündemine giderek daha fazla yerleştirilmesinin de bir sonucu olarak sayıları ve kapsamları giderek artan oluşumların, girişimlerin ve çabaların (çevre dernekleri, sivil toplum kuruluşları, ekolojik çiftlikler, ekolo...
Citation Formats
M. S. Koçak, “Türkiye Spor Liselerindeki Öğrencilerin,öğretmenlerin Ve İdarecilerin Spor Liselerini Algılayış Biçimleri.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59703.