Department of History, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (22)

Has File(s)
No (20)
Yes (2)

Author
Tülüveli, Güçlü (6)
Orbay, Kayhan (4)
Dursun, Selçuk (3)
Şans Yıldırım, Ömür (3)
Şeker, Nesim (3)

Subject
Tarih (13)
Sosyal Bilimler (7)
Ekonomi (5)
Bilgi Sistemleri (1)
Bilgisayar Bilimleri (1)

Date Issued
1997 - 1999 (1)
2000 - 2009 (1)
2010 - 2018 (20)

Item Type
Project (20)

Recent Submissions

Türkiye'de Basılı Efemera Çalışmalarının Kurumsallaşması
Gürsel, Bahar; Şans Yıldırım, Ömür(2018-12-31)
Broşürler, el ilanları, kartpostallar, kullanım kılavuzları, posterler, tiyatro programları, davetiyeler, kartvizitler ve müzik notaları gibi gelip geçici belgeler "basılı efemera" olarak adlandırılmaktadır. Kelime manası ...
Osmanlı Tarihi’nin Arşiv Kaynakları: Atik Şikayet Defterleri 1649-1660
Tülüveli, Güçlü(2018-12-31)
Klasik dönem Osmanlı kayıt ve arşiv sisteminin esas unsurlarını defterler oluşturmaktadır. Osmanlılarda ferman, berat, name gibi belge türlerinin sûretlerinin evrak olarak saklanmayıp defterlere kaydedilmesi ile şekillenen...
Ondokuzuncu Yüzyılın İlk Yarısında Kıbrıs'ta Amerikan ve İngiliz Misyonerler
Turan, Ömer; Yılmaz, Erol Ozan(2018-12-31)
Doğu Akdeniz’in ortasında bulunan Kıbrıs adası, Anadolu, Afrika, Suriye ve Filistin kıyılarına yakınlığı sebebiyle bölgenin merkezidir. Tarih boyunca bölgeye gelen tüccarların, diplomatların ve gezginlerin uğrak yeridir. ...
Erken Modern Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda Toprak Tasarrufuna Mukayeseli Bir Bakış: Kırım, Girit ve Edirne (17. ve 18. Yüzyıllar)
Karagedikli, Gürer(2018-12-31)
Bu projenin araştırma konusu, 17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nda toprak tasarrufudur. Proje, aşağı yukarı aynı senelerde tahriri yapılan üç bölgenin (Edirne, Kırım ve Girit) verilerinin karşılaştırmalı bir an...
Habsburg Askeri Üretim ve Lojistik Sisteminde Tedarik, Teşkilat, Fiyat ve Maliyetler, 1566-1739
Orbay, Kayhan(2017-12-31)
Bu proje 1566-1739 yılları arasında Osmanlı ve Habsburg devletlerinin askeri lojistik sistemlerini karşılaştırmalı olarak incelemeyi ve elde edilen neticeleri askeri ve iktisadi tarih açısından değerlendirmeyi amaçlayan ge...
Yeniçağ'da Trabzon Kentinin Sosyo-Kültürel Yapısında Değişimler
Tülüveli, Güçlü(2016-12-31)
Trabzon kenti Osmanlı doğu sınır boylarının önemli nüfus bölgelerinden biridir. Kent ve çevresinde Bizans ve öncesi kültürlerin varlığı bu bölgenin uzun süre çok kültürlü yapısına etki etmiştir. Osmanlı döneminde bu yapı d...
İngiliz Arşiv Belgeleri'ne Göre Osmanlı-İngiliz İlişkileri, 1578-1800
Tülüveli, Güçlü; Şans Yıldırım, Ömür(2015-12-31)
Yapılması amaçlanan bu çalışma, İstanbul özelinde Osmanlı-İngiliz ilişkilerini çalışmayı hedeflemektedir. 1578-1800 yıllarını kapsayan çalışma Osmanlı-İngiliz ticari ve politik ilişkileri tarihsel gelişim sürecini inceleye...
Türkiye Emek Tarihi Kaynakça ve Materyal Arşivi Oluşturulması
Çelik, Birten; İmren Öztürk, Sibel(2015-12-31)
Türkiye'nin emek tarihine ait Osmanlı döneminden günümüze kadar derli toplu bir kaynakça ve arşiv oluşturulamamıştır. Oysa gerek Türkiye’de gerekse Türkiye dışında çeşitli kişi ve kurumlarda bulunan belge ve yayınlar ile d...
18. Yüzyılda Edirne'de Gayrımenkul Fiyatları
Şeker, Nesim(2015-12-31)
Bu projenin araştırma konusu, 18. Yüzyıl Osmanlı Edirne’sinde gayrımenkul fiyatlarıdır. Bu çalışma ile varılmak istenen ilk hedef, imparatorluğun en büyük şehirlerinden biri olan Edirne şehrinde emlak fiyatlarında mahallel...
Onsekizinci ve Ondokuzuncu Yüzyıl Anglo-Amerikan Edebiyatında Irksal ve Kültürel Stereotipler
Gürsel, Bahar; Şans Yıldırım, Ömür(2015-12-31)
Her ne kadar yirminci yüzyılın son dönemlerine dek sosyal ve kültürel ve hatta diplomatik tarih açısından önemli kaynaklar olarak görülmüş olmasalar da çocuk kitapları kültürünü ve inançlarını yansıttıkları toplumları anla...
Menteşe Sancağı Köyceğiz Kazası Çiftliklerinde Meydana Gelen Mülkiyet Dönüşümlerinin ve Güç İlişkilerinin Artzamanlı Bir Değerlendirmesi, 1750-1950
Dursun, Selçuk; Orbay, Kayhan(2015-12-31)
Bu proje, Aydın vilayetine bağlı Menteşe sancağı Köyceğiz kazasında 18. yüzyılın ikinci yarısında Mihrişah Sultan vakfına tahsis edilen çiftliklerin, 19. yüzyılın son çeyreğinde devlete ve köylülere ait ormanlara el koyma...
İdeoloji ve Çevre: Türk Milliyetçiliği ve Türkiye’de Ormancılık Çalışmaları, 1920-1960
Dursun, Selçuk; Şeker, Nesim(2015-12-31)
Bu proje, ideoloji-çevre ilişkisini Türkiye örneği üzerinden ele almaktadır. Türk milliyetçiliğinin erken Cumhuriyet dönemindeki gelişimi paralelinde ormancılık çalışmalarını ele alarak, genel olarak ideolojiyle ilintilend...
Buharlı Gemilerin Donanmaya Girişi ve Osmanlı Donanmasında Değişim (1828-1914)
Orbay, Kayhan; Zorlu Durukan, Şefika Akile; Dursun, Selçuk(2015-12-31)
Bu proje, Osmanlı Donanmasının buharlı makine tahrikli ve demir/çelik gövdeli gemilerle donatılmasını, askeri ve teknik bir modernizasyon olmasının ötesinde iktisadi ve mali yönleri ile birlikte değerlendirmeye yönelik dah...
Osmanlı Döneminde Trabzon Kentinin Sosyo-Kültürel Yapısında Değişimler
Tülüveli, Güçlü(2015-12-31)
Bu projede onyedinci yüzyılda bir Osmanlı sınır kenti olan Trabzon'un geçirdiği sosyo-kültürel değişim kent ölçeğinde incelenecektir
Buharlı Gemilerin Donanmaya Girişi ve Osmanlı Donanmasında Değişim (1828-1914); İnşa, Tedarik, İdame, Tamirat, Mühimmat ve Maliyet Meseleleri
Orbay, Kayhan; Zorlu Durukan, Şefika Akile(2015-12-31)
Bu proje, Osmanlı Donanmasının buharlı makine tahrikli ve demir/çelik gövdeli gemilerle donatılmasını, askeri ve teknik bir modernizasyon olmasının ötesinde iktisadi ve mali yönleri ile birlikte değerlendirmeye yönelik bir...
Şeriyye Sicilleri Işığında Onyedinci Yüzyılda Galata Bölgesi’nde Dini Gruplar Arası İlişkilerde Yaşanan Değişim ve Dönüşüm
Tülüveli, Güçlü(2014-12-31)
Galata Bölgesi'nde 1696 yılında meydana gelen yangın sonucu bölgede yaşayan Katolik Cemaati'ne ait St. Francesco Kilisesi dönemin padişahı II.Mustafa tarafından annesi Gülnuş Emetullah Sultan adına Yeni Valide adıyla camiy...
Osmanlı Devleti’nde Uluslararası Haber Ajansları’nın Gelişimi ve Faaliyetleri
Ergut, Ferdan(2013-12-31)
Doktora öğrencisi Servet Yanatma tez konusu olarak “Osmanlı Devleti’nde Uluslararası Haber Ajansları’nın Gelişimi ve Faaliyetleri”ni çalışmaktadır. Osmanlı Devleti’nde basınla ilgili çalışmalar bulunmasına rağmen İstanbul’...
KIZILAY VE KIZILHAÇ BELGELERİ IŞIĞINDA BALKAN SAVAŞLARI ve I. DÜNYA SAVAŞI’NDA ESİRLER SORUNU
Akgün, Saadet Seçil; Aygül, Ceren; Şeker, Nesim(2013-12-31)
Balkan Savaşları (1912-1913) ve I. Dünya Savaşı (1914- 1918) Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan coğrafyada yer alan ülkelerin 20. Yüzyıl sınırlarının belirlenmesinde olduğu kadar demografik yapılarının şekillenmesinde belir...
Amerikan Ve İngiliz Arşiv Belgelerine Göre Kayseri'de Toprak Ve İskan Politikaları, 1915-1930
Ergut, Ferdan(2012-12-31)
Türkiye Dışı Arşiv Kaynaklarına Göre Yeniçağ'da Osmanlı Galatası'nın Sosya-Ekonomik Değerlendirmesi.
Tülüveli, Güçlü(2012-12-31)
Bu proje ile yutdışı ve yurtiçi arşiv çalışmaları yolu ile ve temelde seyahatname ve kadı sicilleri koleksiyonları incelenerek Osmanlı Galatasının uluslararası ticaret ağları içerisindeki rolü üzerine genel bir çerçeve olu...
Citation Formats