Hide/Show Apps

İdeoloji ve Çevre: Türk Milliyetçiliği ve Türkiye’de Ormancılık Çalışmaları, 1920-1960

Bu proje, ideoloji-çevre ilişkisini Türkiye örneği üzerinden ele almaktadır. Türk milliyetçiliğinin erken Cumhuriyet dönemindeki gelişimi paralelinde ormancılık çalışmalarını ele alarak, genel olarak ideolojiyle ilintilendirilmeyen bu alandaki çalışmaları, siyasal ve ideolojik arkaplana vurgu yaparak, bütüncül ve disiplinlerarası bir yaklaşım sergileme yoluyla değerlendirmektedir. Bu çerçevede, ormancılık çalışmalarında devletin üstlendiği konum, geliştirdiği korumacı politikalar etrafında irdelenmektedir. Bu konum ve politikaların milliyetçi bir söylem etrafında nasıl kurgulandığını göstermek çalışmanın temel sorunsallarından birini teşkil etmektedir. Proje, ayrıca, devlet eliyle ormancılık alanına dönük milliyetçi söylemle geliştirilen politikaların toplumsal izdüşümlerine ve etkilerine bakmaktadır. Son olarak, Türkiye’de ormancılık çalışmalarına esin kaynağı olan ve bu alanda uzmanlığından yararlanılan Almanya örneğiyle Türkiye örneği karşılaştırılarak, ideoloji-çevre ilişkisi geniş bir çerçeveye oturtulmakta ve bu ilişkinin sadece zamana ve mekana bağlı bir ilişki olmadığı, evrensel boyutlar taşıyan bir ilişki olduğu gösterilmektedir.