İdeoloji ve Çevre: Türk Milliyetçiliği ve Türkiye’de Ormancılık Çalışmaları, 1920-1960

2015-12-31
Bu proje, ideoloji-çevre ilişkisini Türkiye örneği üzerinden ele almaktadır. Türk milliyetçiliğinin erken Cumhuriyet dönemindeki gelişimi paralelinde ormancılık çalışmalarını ele alarak, genel olarak ideolojiyle ilintilendirilmeyen bu alandaki çalışmaları, siyasal ve ideolojik arkaplana vurgu yaparak, bütüncül ve disiplinlerarası bir yaklaşım sergileme yoluyla değerlendirmektedir. Bu çerçevede, ormancılık çalışmalarında devletin üstlendiği konum, geliştirdiği korumacı politikalar etrafında irdelenmektedir. Bu konum ve politikaların milliyetçi bir söylem etrafında nasıl kurgulandığını göstermek çalışmanın temel sorunsallarından birini teşkil etmektedir. Proje, ayrıca, devlet eliyle ormancılık alanına dönük milliyetçi söylemle geliştirilen politikaların toplumsal izdüşümlerine ve etkilerine bakmaktadır. Son olarak, Türkiye’de ormancılık çalışmalarına esin kaynağı olan ve bu alanda uzmanlığından yararlanılan Almanya örneğiyle Türkiye örneği karşılaştırılarak, ideoloji-çevre ilişkisi geniş bir çerçeveye oturtulmakta ve bu ilişkinin sadece zamana ve mekana bağlı bir ilişki olmadığı, evrensel boyutlar taşıyan bir ilişki olduğu gösterilmektedir.

Suggestions

SERMAYE VARLIKLARI PIYASALARININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE KURUMSAL YENİLİKLER, 1750-1950
Ağır, Münis Seven(2015-12-31)
Bu proje Osmanlı arşivleri ve iktisat terorisi ışığında İstanbul'da ticari sektörlerde ortaya çıkan ve bir kurumsal yenilik olan 'gedik' piyasalarının işleyişini inceleyecektir. Araştırmacı daha önceki çalışmalarında 18. yüzyılda ortaya çıkan ve parçalara bölünebilir hisseler halinde 'alış-veriş'i yapılan gediklerin farklı sektörlerde piyasa değerinin nasıl belirlendiğini analiz etmeye yönelik kuramsal ve teorik bir çerçeve geliştirmiştir. Bu çalışmada araştırmacı bu kuramsal-teorik çerçeveyi ampirik verile...
Türkiye Hapishanelerinde Gündelik Hayat ve Direniş Pratikleri
Topal, Çağatay(2015-12-31)
Bu proje, Michel de Certeau’nun gündelik hayat ve direniş analizlerini kullanarak direniş ve iktidar ilişkisinin nasıl kurulduğuna ve bunun Türkiye hapishanelerinde nasıl yaşantılandığına odaklanacaktır. Proje öncelikle Türkiye hapishane tarihine odaklanarak, Cumhuriyet ile birlikte Türkiye hapishanelerinin evrimini literatür taraması sonucunda ortaya koymaya çalışacaktır. Bunun ardından gündelik hayat ve direniş pratikleri üzerindeki en yoğun müdahalenin gerçekleştiği F tipi hapishane örneğine odaklanarak,...
İngiliz Arşiv Belgeleri'ne Göre Osmanlı-İngiliz İlişkileri, 1578-1800
Tülüveli, Güçlü; Şans Yıldırım, Ömür(2015-12-31)
Yapılması amaçlanan bu çalışma, İstanbul özelinde Osmanlı-İngiliz ilişkilerini çalışmayı hedeflemektedir. 1578-1800 yıllarını kapsayan çalışma Osmanlı-İngiliz ticari ve politik ilişkileri tarihsel gelişim sürecini inceleyecektir
Türkiye’nin Orta Asya Ülkelerinde Din Alanın Oluşumuna Etkileri: Kazakistan ve Kırgızistan Örnekleri
Şen, Mustafa(2018-12-31)
Türkiye kökenli formel (Diyanet, TİKA, Kültür Bakanlığı, MEB, gibi) ve enformel (inanç temelli örgütler ve dini cemaatler gibi) kuruluşların Kazakistan ve Kırgızistan'da din alanın oluşumuna etkilerini incelemeyi hedeflemektedir.
Türkiye'de Kayıtdışılık Sorunu Altında Sosyal Güvenlik, Vergi Sistemi ve Yaptırım Politikası Önerileri
Derin Güre, Pınar; Özgün, Burcu(2015-12-31)
Kayıtdışı ekonomi ve vergi reformu gereksinimi Türkiye ekonomisi için önemli ölçülerde sorun teşkil etmektedir ve konuyla ilgili araştırmalara ve uygulamaya konabilecek çözüm önerilerine ihtiyaç vardır. Bu çalışma, Türkiye için kayıtdışı sektörü ve sosyal güvenlik sistemini de içeren bir model çerçevesinde bazı reform önerilerini tartışmak, bunların makroekonomik değişkenler ve kayıtdışılık üzerindeki olası etkilerini araştırarak politika önerileri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kullanılacak yöntem 55 dönem...
Citation Formats
S. Dursun and N. Şeker, “İdeoloji ve Çevre: Türk Milliyetçiliği ve Türkiye’de Ormancılık Çalışmaları, 1920-1960,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58804.