Türkiye Hapishanelerinde Gündelik Hayat ve Direniş Pratikleri

2015-12-31
Topal, Çağatay
Bekiroğlu, Sibel
Bu proje, Michel de Certeau’nun gündelik hayat ve direniş analizlerini kullanarak direniş ve iktidar ilişkisinin nasıl kurulduğuna ve bunun Türkiye hapishanelerinde nasıl yaşantılandığına odaklanacaktır. Proje öncelikle Türkiye hapishane tarihine odaklanarak, Cumhuriyet ile birlikte Türkiye hapishanelerinin evrimini literatür taraması sonucunda ortaya koymaya çalışacaktır. Bunun ardından gündelik hayat ve direniş pratikleri üzerindeki en yoğun müdahalenin gerçekleştiği F tipi hapishane örneğine odaklanarak, -birincil tanıklıklarla görüşmek için izin almada karşılaşılan zorluklardan dolayı- ikincil (avukatlar ve mahkûm yakınları) tanıklıklardan faydalanılarak bir sosyolojik değerlendirme yapılacaktır. Aynı zamanda yüksek lisans tezi olan bu projenin amacı, asıl olarak 2000 yılında Hayata Dönüş ile başlayan F tipi hücre uygulamasının hapishanelerdeki gündelik hayatı nasıl dönüştürdüğünü ve dönüşen bu gündelik hayatta direnişin nerede konumlandığının araştırılmasıdır. Dolayısıyla hapishanelere ve direnişe ilişkin temel teorilerin yardımıyla, belirli sayıda derinlemesine görüşme ve hapishaneler hakkındaki kanunların ve yönetmeliklerin söylem analizleri ile incelenmesiyle bu amaca ulaşılmaya çalışılacaktır. Bu proje ile gündelik hayatın örgütlenmesine en çok müdahale edilen yerlerde dahi direnişin kendine nasıl yer bulduğuna ve bu direniş pratiğinin iktidarla ilişki kurma bağlamında nasıl konumlandığı sorularına cevap aranacaktır.
Citation Formats
Ç. Topal and S. Bekiroğlu, “Türkiye Hapishanelerinde Gündelik Hayat ve Direniş Pratikleri,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61558.