Habsburg Askeri Üretim ve Lojistik Sisteminde Tedarik, Teşkilat, Fiyat ve Maliyetler, 1566-1739

2017-12-31
Bu proje 1566-1739 yılları arasında Osmanlı ve Habsburg devletlerinin askeri lojistik sistemlerini karşılaştırmalı olarak incelemeyi ve elde edilen neticeleri askeri ve iktisadi tarih açısından değerlendirmeyi amaçlayan geniş kapsamlı bir projenin yurtdışı arşivlerindeki ön araştırmasına yöneliktir. Geniş kapsamlı proje merkezi önemdeki dört askeri malzemenin fiyat ve maliyetleri, üretim, tedarik ve nakliye süreçleri ve lojistik teşkilat, teşkilatın idari ve iktisadi etkinliği meseleleri, depolama, envanter kayıt ve sayım işlemleri incelenecektir. Bu mevzuların arşiv malzemesi Viyana’da üç ayrı arşivde, tedarik, maliyet ve sevkiyat ve sair üretim ve lojistik emirlerini içeren Haus-Hof und Staatsarchiv, cepheye sevkiyat ve sarf raporlarını içeren Kriegsarchiv, üretim ve lojistik fiyat ve maliyetlerini muhasebeleştiren Finanz und Hofkammerarchiv’de bulunmaktadır. Proje bu arşivlerden belgelerin tespiti, elde edilmesi ve basımı sınırlı, yerel basılı yayınların (kitap ve dergilerin) teminini ve daha kapsamlı bir proje yazımının ihtiyaç gösterdiği malzemeyi derlemeyi amaçlamaktadır.

Suggestions

Buharlı Gemilerin Donanmaya Girişi ve Osmanlı Donanmasında Değişim (1828-1914); İnşa, Tedarik, İdame, Tamirat, Mühimmat ve Maliyet Meseleleri
Orbay, Kayhan; Zorlu Durukan, Şefika Akile(2015-12-31)
Bu proje, Osmanlı Donanmasının buharlı makine tahrikli ve demir/çelik gövdeli gemilerle donatılmasını, askeri ve teknik bir modernizasyon olmasının ötesinde iktisadi ve mali yönleri ile birlikte değerlendirmeye yönelik bir çalışmayı desteklemek amacındadır.
Buharlı Gemilerin Donanmaya Girişi ve Osmanlı Donanmasında Değişim (1828-1914)
Orbay, Kayhan; Zorlu Durukan, Şefika Akile; Dursun, Selçuk(2015-12-31)
Bu proje, Osmanlı Donanmasının buharlı makine tahrikli ve demir/çelik gövdeli gemilerle donatılmasını, askeri ve teknik bir modernizasyon olmasının ötesinde iktisadi ve mali yönleri ile birlikte değerlendirmeye yönelik daha kapsamlı bir çalışmayı desteklemek amacındadır.
SERMAYE VARLIKLARI PIYASALARININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE KURUMSAL YENİLİKLER, 1750-1950
Ağır, Münis Seven(2015-12-31)
Bu proje Osmanlı arşivleri ve iktisat terorisi ışığında İstanbul'da ticari sektörlerde ortaya çıkan ve bir kurumsal yenilik olan 'gedik' piyasalarının işleyişini inceleyecektir. Araştırmacı daha önceki çalışmalarında 18. yüzyılda ortaya çıkan ve parçalara bölünebilir hisseler halinde 'alış-veriş'i yapılan gediklerin farklı sektörlerde piyasa değerinin nasıl belirlendiğini analiz etmeye yönelik kuramsal ve teorik bir çerçeve geliştirmiştir. Bu çalışmada araştırmacı bu kuramsal-teorik çerçeveyi ampirik verile...
Türkiye Ekonomisinde Yabancı Sermayeli Firmalar Ve Ar-Ge Faaliyetleri.
Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman(2013-12-31)
Nihai amacı Türkiye ekonomisinde yabancı sermayeli firmaların Ar-Ge faaliyetleri çözümlenmesine yönelik çalışmanın birbiriyle yakından ilintili, giderek birbirini tamamlayacak olan iki bölümden oluşacaktır. İlk bölüm, çokuluslu firmaların Ar-Ge etkinliklerinin uluslararasılaşması (internationalisation of R&D) sürecinde son yirmi yılda yaşanan değişiklikleri irdeleyen iktisat yazınından hareketle, Gelişmekte Olan Ülkelerin (GOÜ) bu sürece nasıl dahil olabileceklerinin ve bu süreçte oynayabilecekleri rollerin...
savunma harcamalarının iktisadi büyümeye etkileri: dünya ülkeleri için doğrusal olmayan panel veri modellemesi
Öcal, Nadir(2017-12-31)
Bu projenin temel amacı savunma harcamalarının iktisadi büyümeye etkilerinin doğrusal olmayan yumuşak geçişli autoregresyon modelleri ile verisi olan bütün dünya ülkeleri ortaya çıkarılmasıdır. Analizde panel yumuşak geçişli autoregresyon modeli kullanılacaktır.
Citation Formats
K. Orbay, “Habsburg Askeri Üretim ve Lojistik Sisteminde Tedarik, Teşkilat, Fiyat ve Maliyetler, 1566-1739,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58812.