Türkiye Ekonomisinde Yabancı Sermayeli Firmalar Ve Ar-Ge Faaliyetleri.

2013-12-31
Nihai amacı Türkiye ekonomisinde yabancı sermayeli firmaların Ar-Ge faaliyetleri çözümlenmesine yönelik çalışmanın birbiriyle yakından ilintili, giderek birbirini tamamlayacak olan iki bölümden oluşacaktır. İlk bölüm, çokuluslu firmaların Ar-Ge etkinliklerinin uluslararasılaşması (internationalisation of R&D) sürecinde son yirmi yılda yaşanan değişiklikleri irdeleyen iktisat yazınından hareketle, Gelişmekte Olan Ülkelerin (GOÜ) bu sürece nasıl dahil olabileceklerinin ve bu süreçte oynayabilecekleri rollerin saptanması ve incelenmesine yönelik olacaktır. İkinci bölümde, istatistiksel veriler kullanarak Türkiye ekonomisinde Ar-Ge gerçekleştiren yabancı sermayeli firmaların sektör düzeyinde profili çıkarılacaktır. İlk bölüm, çalışmanın diğer bölümlerinde elde edilecek verilerin/bulguların yorumlanması, çözümlenmesi ve bu çalışmanın nihai amacı olan Türkiye'deki yabancı sermayeli şirketlerin Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesine yönelik politika önerileri oluşturulması açısından önemlidir. İkinci bölümde, istatistiksel veriler kullanarak Türkiye ekonomisinde Ar-Ge gerçekleştiren yabancı sermayeli firmaların sektör düzeyinde profili çıkarılacaktır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yıllık Yapısal İş İstatistikleri ve Ar-Ge anketleri temel alınarak, yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye ekonomisinde yoğun olarak faaliyet gösterdikleri sektörler ve bu sektörlerdeki toplam Ar-Ge harcamalarındaki payları incelenecektir. TÜİK verileri üç yıllık bir gecikmeyle yayınlandığı için, İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl yayınlanan en büyük 500/1000 şirket ile ilgili veriler son üç yıl için kullanılacaktır. Bu veri analizi, hem son beş-altı yıllık dönemde Türkiye'deki yabancı firmaların Ar-Ge harcamalarını hangi sektör ve alt sektörlerde yoğunlaştırdıkları ve bu harcamaların seyri hakkında bize bilgi verecektir. Ayrıca yabancı sermayeli firmalar ile yapılacak görüşmelerde hangi sektörlere öncelik verilmesi gerektiği konusunda bu veriler bize yardımcı olacaktır. Son olarak OECD ve UNCTAD kaynaklı veriler kullanılacak ve böylece çokuluslu firmaların Ar-Ge etkinliklerinin uluslarasılaşmasının başlıca GOÜ ve gelişmiş ülkeler bazında tablosu çizilecektir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'nin bu alandaki konumunu belirlemektir.

Suggestions

Türkiye'de Kayıtdışılık Sorunu Altında Sosyal Güvenlik, Vergi Sistemi ve Yaptırım Politikası Önerileri
Derin Güre, Pınar; Özgün, Burcu(2015-12-31)
Kayıtdışı ekonomi ve vergi reformu gereksinimi Türkiye ekonomisi için önemli ölçülerde sorun teşkil etmektedir ve konuyla ilgili araştırmalara ve uygulamaya konabilecek çözüm önerilerine ihtiyaç vardır. Bu çalışma, Türkiye için kayıtdışı sektörü ve sosyal güvenlik sistemini de içeren bir model çerçevesinde bazı reform önerilerini tartışmak, bunların makroekonomik değişkenler ve kayıtdışılık üzerindeki olası etkilerini araştırarak politika önerileri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kullanılacak yöntem 55 dönem...
Türkiye'de Borçlanma Maliyeti ve Kredi Notu
Derin Güre, Pınar; Öztürk, Özgen(2014-12-31)
Bu projenin amacı Türkiye’de kredi notlarındaki değişikliğin devlet tahvili spreadleri üzerine olan etkisini araştırmaktır. Standard and Poor's (S&P), Moody’s ve Fitch şirket ve devlet tahvilleri için kredi notu üretmektedir. Ülke kredi derecelerinde değişiklikler yatırımcıların kararlarını ve dolayısıyla devlet borçlanma maliyetlerini etkiler. 2008 küresel finansal krizi kredi derecelendirme kuruluşları için önemli bir kilometre taşıdır çünkü kriz sürecinde yüksek dereceli ülkeler derin ekonomik dalgalanma...
Türkiye Ekonomisinde Firmaların İnovasyon Etkinliklerine Verilen Doğrudan Teşviklerin Etkisinin Nicel Analizi
Pamukcu, Mehmet Teoman; Erdil, Erkan(2015-12-31)
Projenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) İnovasyon Anketi çerçevesinde toplanan girişim verilerini kulanarak CDM modelini Türkiye ekonomisi için tahmin etmek ve kamu inovasyon desteklerinin etkisini irdelemektdir
Türkiye’nin Toplam Enerji Talebindeki Değişimin Ayrıştırma Yöntemi ile Belirlenmesi
Sarı, Ramazan(2015-12-31)
Petrol krizinden sonra enerji güvenliği dünyanın gündemine oturunca etkin enerji politikaları geliştirme gereği ortaya çıkmıştır. Ekonomik büyümeye engel olmadan hayata geçirilecek enerji politikalarının ilk koşul enerji ile diğer ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemektir. Böylece daha etkili enerji talebi öngörüleri yapılabileceği gibi aynı zamanda arzulanan ekonomik büyüme de gerçekleşmiş olacaktır. Bu çalışma ile Türkiye’de enerji talebini belirleyen faktörler ayrıştırma yöntemi ile belirl...
Türkiye Vergi Sistemi ve Reform Önerileri
Derin Güre, Pınar; Özgün, Burcu(2014-12-31)
Bu projenin amacı Türkiye’deki vergi sisteminin ayrıntılı olarak incelenmesi ve vergi sistemindeki problemler doğrultusunda uygun vergi reformu önerilerinde bulunmaktır. Vergi reformu önerilerinin olası kısa ve uzun vadede önemli makroekonomk değişkenler ve farklı nesiller üzerindeki etkileri Ardışık Nesiller Muhasebesi modeliyle birlikte açıklanacaktır.Türkiye’de vergi sistemindeki en büyük problemler artan kayıtdışılık ve kayıtdışılık nedeniyle toplanan dolaysız vergilerin düşüklüğü ile harcamaların karş...
Citation Formats
E. Erdil and M. T. Pamukcu, “Türkiye Ekonomisinde Yabancı Sermayeli Firmalar Ve Ar-Ge Faaliyetleri.,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59510.