İkiden Fazla Kategoriye Sahip Derecelendirme İçin Eşik Değerlerinin Bulunması: Kredi Riski Ve Medikal Diagnostik Alanlarında Uygulama

2010-12-31
a)Amaç ve gerekçe: Kredi riski, ölüm riski gibi riskler söz konusu olduğunda kurgulanan modellerin validasyonu için kontrol olarak kullandığımız gerçekleşmiş gözlem kümesi iki durumlu bir kümedir. Bir başka ifade ile kredi batmış ya da batmamış, hasta ölmüş ya da ölmemiş gibi gözlenebilir durumlardır. Oysa risklerin yönetimi ve rehabilitasyon süreçleri ise vakanın temerrüde yakınlığı ile ilgilenir. Bu da içinde iki durumdan daha fazlasını barındıran sistemlerin kurulmasını gerektirir. Bu durumda problem evvela temerrüde düşecekler ile düşmeyecekleri ayrıştırabilmek, daha sonra ise temerrüde düşmeyecek grubundakilere temerrüde yakınlıkları bağlamında alt sınıflara ayırabilmektir. Nitekim sınıflandırmaya ait validasyon teknikleri iki tip hatanın değerlendirilmesi üzerinde şekillenir. Bunlar: Temerrüt tanısı verilip de temerrüde düşülmemiş olması, temerrüt tanısı verilmemesine rağmen temerrüde düşülmesi durumları (I. ve II. tip hata). Bu tekniklerden en çok kullanılanı “Receiver Operating Characteristic” (ROC) curve analizidir. Bu teknik doğal olarak iki durumlu bir sitemin doğrulamasında kullanılmak üzere inşaa edilmiştir. Bu projenin amacı ROC analizini ikiden fazla duruma uygun şekilde tasarlayarak temerrüde düşmeyenleri temerrüde düşme olasılıkları cinsinden sınıflara ayrıştırabilmektir. b) Araştırmanın kapsamı: Verilerin elde edilmesi ve modellerin oluşturulması, veri tabanının yenilenmesi ve oluşturulan modellerin etkinliklerinin simülasyon çalışmalarıyla test edilmesi. c) Önerilen konunun güncel ve evrensel olarak ulaşmış noktada üreteceği ek bilgi ve/veya teknoloji: Sonuçlar finans sektörü ve tıp camiası tarafından risklerin iyi ve etkin yönetilebilmesi için elzemdir. Projede üretilecek olan algoritma sektör kullanıcıları tarafından uygulanabilir niteliktedir.

Suggestions

Ergonomics And Universal Design In Interior Architecture Education
Olguntürk, Nilgün; Demirkan, Halime (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009-12-15)
The focus of this article is on the application of Human Factors and Ergonomics (HFE) principles on design process. Designers begin acquiring HFE principles and data during their university education. Universal Design (UD) approaches HFE as incorporating the whole of the population rather than a certain percent. This study explores the effectiveness of a specially designed course on UD in an interior architecture undergraduate program. After completion of the course, students were asked to evaluate their le...
The effects of icon design and background color on visual search performance and user preferences
Bumin, Barış; Şener Pedgley, Bahar; Department of Industrial Design (2020-9)
One of the most crucial points for the graphical user interfaces is that visual information on the screen must be perceived accurately, fast and effortlessly as much as possible. However, perceiving visual information accurately and finding their location on the screen requires some visual search even in familiar operating environments. Thus, visual search performance is an effective way in order to measure the effects of different visual presentation on users’ processing speed. In the present study, the ef...
Bidirectional pragmatic transfer : an investigation of refusal strategies of Turkish users of English
Demir, Serpil; Bear, Joshua M.; Department of Foreign Language Education (2003)
This study investigated the existence of bi-directional transfer in pragmatic abilities of Turkish users of English in their refusal strategies in terms of the frequency of direct and indirect refusal strategies, types and frequencies of the indirect strategies, and the role of the interlocutor's status in strategy choice. To this end, 30 Turkish users of English were given a discourse completion questionnaire in English and 30 Turkish users of English were given the Turkish translation iiiof the same quest...
İki Ağır Kuarktan Oluşan Baryon Sisteminin Özelliklerinin LHC Deneyinde Araştırılması
Alıyev, Tahmasıb; Savcı, Mustafa; Bilmiş, Selçuk; Turan, İsmail(2018-12-31)
İki ağir kuarktan oluşan baryon sisteminin manyetik momentlerinin ve güçlü etkileşme sabitlerinin hesaplanması.
İklim Değişikliğine Duyarlı Taktiksel Kentleşme Denemeleri
Alataş Temel, Gizem; Zengin, Nihal; Yamaçlı, Ruşen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Günümüzde hem tasarım disiplinlerinin üyeleri hem de yerel topluluk üyeleri olarak, küresel bir sorun haline gelmiş olan iklim değişikliğinin etkilerini gerek gündelik hayatımızda gerek ise profesyonel pratiklerimizde deneyimlenmektedir. İçinde bulunduğumuz iklim krizine yönelik güncel çözüm önerilerinin ise sıklıkla performans tabanlı olduğu ve yukarıdan aşağıya (top-down) yaklaşımlar barındırdığı görülmektedir. Bu bağlamda kentsel taktikler ve taktiksel kentleşme uygulamaları, yalnızca yerel toplulukların...
Citation Formats
B. Sürücü, “İkiden Fazla Kategoriye Sahip Derecelendirme İçin Eşik Değerlerinin Bulunması: Kredi Riski Ve Medikal Diagnostik Alanlarında Uygulama,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58883.