Hide/Show Apps

BAYEZCİ BİLEŞİK MODELLERDE GİZİL RASSAL DEĞİŞKEN DAĞILIMLARI

Projenin konusu, uzunlamasına ölçülen bağımsız değişkenler ile bir sürecin sonunda kesitsel olarak ölçülen bağımlı değişken arasındaki ilişkiye dair Bayezci modellerdir. Bu tip çalışmalarda, uzunlamasına elde edilen gözlemlerin temsil ettiği gerçek süreli değişkenleri gözlemleme imkanı yoktur, onun yerine bu gizil rassal değişken için dağılımsal varsayımlar yapılır. Bu projenin amacı, Bayezci modellerde, bu varsayımların sonsal tahminlere etkisini araştırmaktır.