Kurumsal İşbirliği Ve Yönetimi Sistemi (kibis)

2010-12-31
Bu projenin amacı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde İnternet altyapısı üzerine kurulu, gerek kurumsal işbirliğini ve bilgi paylaşımını artıracak gerekse stüdyo eğitiminin çevrimiçi uygulamalar ile desteklenmesini sağlayacak bütünlenmiş bir yapı kurmak, ve bu yapının eğitimdeki etkilerini ölçmektir. Bu yapı bir yandan akademik personel arasında bilgi paylaşımını ve iletişimi artırarak işbirliği olanaklarını çoğaltırken, diğer yandan da öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretim üyesi arası etkileşimi de zaman ve mekândan bağımsız bir hale getirerek eğitim sürecini daha verimli kılacaktır. Çevrimçi Stüdyo uygulaması ile stüdyo eğitimine dışarıdan uzmanlar dâhil edilebilecek, gerektiğinde öğrenciler bu uzmanlardan görüş alabileceklerdir. Yıllar içerisinde oluşacak proje arşivleri hem öğrenciler hem de kurum personeli açısından zengin bir öğrenme kaynağı olacaktır. Stüdyo eğitimi dışında verilen teorik derslerin de izlenebilirliği sağlanabilecek gerektiğinde bu derslerin içerikleriyle stüdyo eğitimi arasında bağlantılar kurulabilecektir. Araştırma, tasarım eğitiminde öğrenciler, öğretim üyeleri ve dış paydaşlar arasındaki etkileşimin ne tür çevrimiçi sistem fonksiyonları tarafından artırılabildiği ve çevrimiçi iletişimin etkileşime ne tür nitelikler kazandırdığı konusunda bilgi sağlayacaktır. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünce geliştirilecek bu tür bir sistemin gelecekte Mimarlık Fakültesi’nde bulunan diğer iki bölüm, Mimarlık ve Şehir-Bölge Planlama Bölümleri tarafından da kullanılabileceği öngörülmektedir.

Suggestions

Kurumsal değişim, örgütsel kimlikler ve örgütsel uygulamalar: Türk kamu bankalarının 2001 ekonomik krizi sonrası durumu
Özseven, Mustafa; Danışman, Ali (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-12)
Bu çalışma, Türkiye’de 2001 sonrası kamu bankalarının yönetiminde yaşanan dönüşümü kurumsal mantık perspektifiyle inceleyerek kurumsal değişim, örgütsel kimlikler ve örgütsel uygulamalar arasındaki ilişkiye açıklık getirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, kamu bankalarının örgütsel alanda ortaya çıkan kurumsal mantık değişimi sonrası ne tür örgütsel kimliklere sahip olduğu ve bunun örgütsel uygulamalarını nasıl şekillendirdiği anlaşılmaya çalışılmıştır. Yapılan doküman incelemeleri ve görüşmeler ile kodlam...
Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme Uygulamalarının Geliştirilmesi Ve Etkinliğinin Bilişsel Yük Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi.
Yıldırım, Zahide; Ataş, Amine Hatun; Delialioğlu, Ömer; Aşkun, Cengiz Savaş(2013-12-31)
Bu araştırmanın amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) programlarında yer alan ‘Bilgisayar Donanımı’ dersi kapsamında öğrencilere uygulama olanağı sağlamak amacıyla mobil teknolojilerde çalışacak similasyonlar geliştirmek ve ‘Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme’ ortamı sunarak bu ortamın etkinliğini Bilişsel Yük Kuramı ve öğrenme çıktıları açısından incelemektir.
Mobil destekli kesintisiz öğrenme ortamına ilişkin BÖTE öğrencilerinin ihtiyacı
Yıldırım, Zahide; Delialioğlu, Ömer; Aşkun, Cengiz Savaş; İlçi, Ahmet; Ataş, Amine Hatun (null; 2012-10-04)
Bu araştırmanın amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) programlarında yer alan ‘Bilgisayar Donanımı’ dersi kapsamında öğrencilere uygulama olanağı sağlamak amacıyla geliştirilecek olan ‘Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme’ ortamının tasarımına ilişkin öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesidir. BÖTE programlarında zorunlu olan Bilgisayar Donanımı dersi uygulama ağırlıklı bir derstir. Öğrencilerin uygulamalar sırasında (1) donanım inceleme ve (2) incelenen donanım ile ilgili İnternet taramas...
Sosyal Medyada 2011 Genel Seçimleri Nitel Nicel Arayüzey İncelemesi
Bayraktutan, Günseli; Binark, Ferruh Mutlu; Çomu, Tuğrul; Doğu, Burak; İslamoğlu, Gözde; Telli Aydemir, Aslı (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2012-07-01)
Bu çalışma “Sosyal Medya Ortamlarının Siyasal İletişim Uygulamaları Açısından İncelenmesi: Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde Facebook ve Twitter’ın Siyasi Parti ve Liderler Tarafından Kullanılması” adlı TÜBİTAK destekli (Kasım 2011-Kasım 2012) araştırma projesi kapsamında kullanılan nicel ve nitel arayüzey incelemesi üzerine metodolojik bir değerlendirme içermektedir. Araştırma projesinde Web 2.0’ın demokratik katılım kaynaklı yurttaşlık kültürünün gelişmesine katkıda bulunduğu varsayımdan hareketle, sosya...
A Mobile Teacher Professional Development Course on Digital Game-Enhanced Language Learning
Başoğlu, Emrah Baki; Akkuş Çakır, Nur; Department of Curriculum and Instruction (2022-4-21)
The purpose of this design and development research study was to develop a mobile teacher professional development (mTPD) course on Digital Game-Enhanced Language Learning (DGELL) and to evaluate this course by investigating language instructors’ perceptions and application of knowledge about DGELL. The mTPD course was designed leveraging mobile learning to offer ultimate accessibility and flexibility to the teachers and it was developed in three iterative cycles with 44 English language instructors. Data w...
Citation Formats
G. F. Hasdoğan, “Kurumsal İşbirliği Ve Yönetimi Sistemi (kibis),” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58946.