Mobil destekli kesintisiz öğrenme ortamına ilişkin BÖTE öğrencilerinin ihtiyacı

2012-10-04
Bu araştırmanın amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) programlarında yer alan ‘Bilgisayar Donanımı’ dersi kapsamında öğrencilere uygulama olanağı sağlamak amacıyla geliştirilecek olan ‘Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme’ ortamının tasarımına ilişkin öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesidir. BÖTE programlarında zorunlu olan Bilgisayar Donanımı dersi uygulama ağırlıklı bir derstir. Öğrencilerin uygulamalar sırasında (1) donanım inceleme ve (2) incelenen donanım ile ilgili İnternet taraması yapma çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütmeleri gerekmektedir. Ancak, öğrencilerin bu iki işlemi fiziksel koşullar nedeni ile eşzamanlı yapmaları mümkün olmamakta ve öğrenme sürecinde gerek ‘uzamsal’ gerekse ‘zamansal’ olarak ‘dikkatin bölünmesi’ nedeni ile öğrencilerde ‘bilişsel yük’ oluşmaktadır (Mayer, 2005; Sweller, 2006). Dikkatin bölünmesinden kaynaklanan bilişsel yükün artması öğrenmeyi olumsuz yönde etkilemekte ve daha fazla çaba harcanarak daha az öğrenme gerçekleşmektedir. Öğrencilerin ders ile ilgili uygulama ve öğrenme sürecindeki dikkat bölünmesinin düzeltilerek bilişsel yüklerinin azaltılması ancak öğrencilerin ilgili uygulamaları aynı ortamda ve eşzamanlı olarak yapabilmeleri ile olanaklıdır. Gerek ortam ile ilgili gerekse zaman ile ilgili dikkat bölünmesi sorununun çözümlenmesinde ve bilişsel yükün azaltılmasında mobil teknolojilerin sağladığı olanaklardan etkin bir şekilde yararlanılabilmektedir. Bu araştırma kapsamında, ilgili ders uygulamalarının mobil teknoloji ortamlarında çalışabilen benzetim ortamlarında öğrenci ihtiyacına uygun olarak geliştirilebilmesi için ihtiyaç analizi yaparak hedef kitlenin ihtiyacını belirlenecektir. Bu bağlamda araştırmaya temel oluşturan araştırma soruları şöyledir: 1. Öğrencilerin Bilgisayar Donanımı dersi ile ilgili yaşadıkları sorunlar nelerdir? 2. Öğrencilerin Bilgisayar Donanımı dersi ile ilgili yaşadıkları sorunların çözümüne ilişkin önerileri nelerdir? 3. Öğrencilerin Bilgisayar donanımı dersinin mobil ortamlarda verilmesi ile ilgili beklentileri ve tasarım önerileri nelerdir? 4. Öğrencilerin dersleri mobil teknolojiler aracılığı ile almaya ilişkin görüşleri nelerdir? Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler, öğrencilerden görüşme yoluyla toplanmıştır. Bu çalışmaya sözkonusu dersi alan ikinci ve üçüncü sınıf BÖTE öğrencileri katılmıştır. Öğrenciler çok başarılı, orta düzeyde başarılı ve başarısız olmak üzere gruplandırılmış ve bu gruplardan gönüllü olan öğrenciler ile görüşme yapılmıştır. Görüşmeler yaklaşık 45’er dakika sürmüştür. Görüşmede öğrencilere toplamda 13 adet soru sorulmuştur. Soruların sorulma amacı mobil ortam tasarımıyla ilgili ihtiyaçları saptamak ve çözüm önerileri üretmektir. Mevcut ortamdaki sorunların öğrenciler tarafından tespiti ve hangi noktalarda mobil desteğe ihtiyaç olduğu detaylandırılmaya çalışılmıştır. Sınıf içi etkinliklerde, geribildirim hususunda, laboratuar çalışmalarında ve değerlendirmede mobil öğrenme uygulamalarının gerekliliği üzerine konuşulmuştur. Öğrencilerin mobil öğrenmeye bakış açıları, mobil cihazları kullanma durumları ayrıntılarıyla konuşulup yapılan görüşmeler kaydedilmiştir. Görüşmeler yoluyla toplanan bu veriler doküman olarak bilgisayar ortamına aktarılmış, içerik analizi yapılarak çözümlenmiş ve ana temalar oluşturulmuştur. Bulgular öğrencilerin dersleri tek başına mobil cihazlar kullanarak almak yerine karma öğretim ortamlarını tercih ettiklerini göstermiştir. Öğrenciler, ders içeriği ile ilgili SMS almak yerine, ders duyuruları ile ilgili SMS almanın uygun olduğunu belirtmişlerdir. Görüşmeye katılan öğrencilerin çoğu mobil eğitim ortamlarının iletişimi destekleyecek forum vb. yapıları barındırmasını, öğrencinin ortamı kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirebileceği esnekliği sağlamasını ve etkileşimli 3D benzetim ortamları ile desteklenmesi gerektiğini belirtmişlerdir.
6th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 04 - 06 October 2012

Suggestions

Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme Uygulamalarının Geliştirilmesi Ve Etkinliğinin Bilişsel Yük Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi.
Yıldırım, Zahide; Ataş, Amine Hatun; Delialioğlu, Ömer; Aşkun, Cengiz Savaş(2013-12-31)
Bu araştırmanın amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) programlarında yer alan ‘Bilgisayar Donanımı’ dersi kapsamında öğrencilere uygulama olanağı sağlamak amacıyla mobil teknolojilerde çalışacak similasyonlar geliştirmek ve ‘Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme’ ortamı sunarak bu ortamın etkinliğini Bilişsel Yük Kuramı ve öğrenme çıktıları açısından incelemektir.
Çocuklar için Programlama Eğitimi: Code Notes Kodlama Platformu
Sabuncuoğlu, Alpay; Erkaya, Merve (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Çocukların programlama eğitiminde kullanılan kodlama platformları, modülerlik, fiyat ve sınıf içindeki etkileşime katkı açısından çeşitlilik göstermektedir. Geliştirdiğimiz kodlama platformu “Code Notes” hem ucuz hem de modüler bir eğitim aracı olmasıyla düşük maliyetli eğitim ortamları için potansiyel bir çözüm olarak sunulmuştur. Geliştirdiğimiz bu aracı gönüllü projemizde 12-13 yaş aralığındaki çocuklarla denediğimizde, fiyatı yüksek olan modüler platformlarda (örneğin Lego Mindstorms) sunulan deneyime b...
Dijital Portfolyo: Sayısal Ortamda Geliştirilen Endüstri Ürünleri Tasarım Sürecinin Dokümantasyonuna Yönelik Uygulama.
Şener Pedgley, Bahar(2013-07-01)
Öğrencilerin konvansiyonel çizim becerilerini sayısal ortama aktarmasına ve sayısal ortamda geliştirilen öğrenci projelerinde tasarım sürecinin etkili dokümantasyonuna katkıda bulunacak olan ‘Dijital Portfolyo’ projesi, aynı zamanda Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde akademik personel, öğrenci, projelere danışmanlık veren uzman ve firmalar arasında, tasarım sürecine ait bilgi paylaşımını ve iletişimi güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, içeriği ve ele aldığı problemler çerçevesinde özellikle Endüstri ...
Learner's satisfaction, social presence and attitude in a project based collaborative learning through computer mediated communication: a case study
Örentürk, Burcu; Yıldırım, Zahide; Department of Computer Education and Instructional Technology (2003)
This study examines elementary school students̕ project-based learning (PBL) experiences through Computer-Mediated Communication (CMC). The purpose of the study is to explore whether the use of computer-mediated communication tools in a project-based collaborative learning process enhances 5th grade students̕ attitudes toward computer and computer class within an online supported environment, analyze the level of learners̕ satisfaction about the project-based collaborative learning through CMC, and examine ...
Görsel Öge Tanıma Modellerinin Eksik Gözetimli Öğrenimi
Cinbiş, Ramazan Gökberk; İkizler Cinbiş, Nazlı(2020-06-01)
Derin öğrenme tabanlı modellerdeki gelişmeleri takiben, yapay zeka çatısı altındaki pek çok araştırma alanında önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bu alanlar içerisinde en hızlı gelişim gösteren alanlardan biri bilgisayarlı görü olmuştur. Derin öğrenme öncesi dönemle kıyasladığımızda, görüntü sınıflandırma, nesne tanıma, nesne tespiti, sahne tanıma, görüntü segmentasyonu, görüntü özetleme ve diğer pek çok bilgisayarlı görü probleminde çok büyük gelişmeler sağlandığı göze çarpmaktadır. Derin öğrenme dönemi...
Citation Formats
Z. Yıldırım, Ö. Delialioğlu, C. S. Aşkun, A. İlçi, and A. H. Ataş, “Mobil destekli kesintisiz öğrenme ortamına ilişkin BÖTE öğrencilerinin ihtiyacı,” presented at the 6th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 04 - 06 October 2012, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87288.