Mobil destekli kesintisiz öğrenme ortamına ilişkin BÖTE öğrencilerinin ihtiyacı

2012-10-04
Bu araştırmanın amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) programlarında yer alan ‘Bilgisayar Donanımı’ dersi kapsamında öğrencilere uygulama olanağı sağlamak amacıyla geliştirilecek olan ‘Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme’ ortamının tasarımına ilişkin öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesidir. BÖTE programlarında zorunlu olan Bilgisayar Donanımı dersi uygulama ağırlıklı bir derstir. Öğrencilerin uygulamalar sırasında (1) donanım inceleme ve (2) incelenen donanım ile ilgili İnternet taraması yapma çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütmeleri gerekmektedir. Ancak, öğrencilerin bu iki işlemi fiziksel koşullar nedeni ile eşzamanlı yapmaları mümkün olmamakta ve öğrenme sürecinde gerek ‘uzamsal’ gerekse ‘zamansal’ olarak ‘dikkatin bölünmesi’ nedeni ile öğrencilerde ‘bilişsel yük’ oluşmaktadır (Mayer, 2005; Sweller, 2006). Dikkatin bölünmesinden kaynaklanan bilişsel yükün artması öğrenmeyi olumsuz yönde etkilemekte ve daha fazla çaba harcanarak daha az öğrenme gerçekleşmektedir. Öğrencilerin ders ile ilgili uygulama ve öğrenme sürecindeki dikkat bölünmesinin düzeltilerek bilişsel yüklerinin azaltılması ancak öğrencilerin ilgili uygulamaları aynı ortamda ve eşzamanlı olarak yapabilmeleri ile olanaklıdır. Gerek ortam ile ilgili gerekse zaman ile ilgili dikkat bölünmesi sorununun çözümlenmesinde ve bilişsel yükün azaltılmasında mobil teknolojilerin sağladığı olanaklardan etkin bir şekilde yararlanılabilmektedir. Bu araştırma kapsamında, ilgili ders uygulamalarının mobil teknoloji ortamlarında çalışabilen benzetim ortamlarında öğrenci ihtiyacına uygun olarak geliştirilebilmesi için ihtiyaç analizi yaparak hedef kitlenin ihtiyacını belirlenecektir. Bu bağlamda araştırmaya temel oluşturan araştırma soruları şöyledir: 1. Öğrencilerin Bilgisayar Donanımı dersi ile ilgili yaşadıkları sorunlar nelerdir? 2. Öğrencilerin Bilgisayar Donanımı dersi ile ilgili yaşadıkları sorunların çözümüne ilişkin önerileri nelerdir? 3. Öğrencilerin Bilgisayar donanımı dersinin mobil ortamlarda verilmesi ile ilgili beklentileri ve tasarım önerileri nelerdir? 4. Öğrencilerin dersleri mobil teknolojiler aracılığı ile almaya ilişkin görüşleri nelerdir? Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler, öğrencilerden görüşme yoluyla toplanmıştır. Bu çalışmaya sözkonusu dersi alan ikinci ve üçüncü sınıf BÖTE öğrencileri katılmıştır. Öğrenciler çok başarılı, orta düzeyde başarılı ve başarısız olmak üzere gruplandırılmış ve bu gruplardan gönüllü olan öğrenciler ile görüşme yapılmıştır. Görüşmeler yaklaşık 45’er dakika sürmüştür. Görüşmede öğrencilere toplamda 13 adet soru sorulmuştur. Soruların sorulma amacı mobil ortam tasarımıyla ilgili ihtiyaçları saptamak ve çözüm önerileri üretmektir. Mevcut ortamdaki sorunların öğrenciler tarafından tespiti ve hangi noktalarda mobil desteğe ihtiyaç olduğu detaylandırılmaya çalışılmıştır. Sınıf içi etkinliklerde, geribildirim hususunda, laboratuar çalışmalarında ve değerlendirmede mobil öğrenme uygulamalarının gerekliliği üzerine konuşulmuştur. Öğrencilerin mobil öğrenmeye bakış açıları, mobil cihazları kullanma durumları ayrıntılarıyla konuşulup yapılan görüşmeler kaydedilmiştir. Görüşmeler yoluyla toplanan bu veriler doküman olarak bilgisayar ortamına aktarılmış, içerik analizi yapılarak çözümlenmiş ve ana temalar oluşturulmuştur. Bulgular öğrencilerin dersleri tek başına mobil cihazlar kullanarak almak yerine karma öğretim ortamlarını tercih ettiklerini göstermiştir. Öğrenciler, ders içeriği ile ilgili SMS almak yerine, ders duyuruları ile ilgili SMS almanın uygun olduğunu belirtmişlerdir. Görüşmeye katılan öğrencilerin çoğu mobil eğitim ortamlarının iletişimi destekleyecek forum vb. yapıları barındırmasını, öğrencinin ortamı kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirebileceği esnekliği sağlamasını ve etkileşimli 3D benzetim ortamları ile desteklenmesi gerektiğini belirtmişlerdir.
Citation Formats
Z. Yıldırım et al., “Mobil destekli kesintisiz öğrenme ortamına ilişkin BÖTE öğrencilerinin ihtiyacı,” presented at the 6th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 04 - 06 October 2012, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87288.