Polimer Komplekslemeli Ultrafiltrasyon Yöntemi İle Sulu Çözeltilerden Boratın Ayrılmasında Özel Polimerler Kullanılması

2008-12-31
Özbelge, Hilmi Önder
Projenin ilk çalışmasını borat iyonu ile kompleksleşecek polimerin sentezi oluşturmaktadır. Daha önceki çalışmalarımızdan, fonksiyonel olarak içinde hidroksi grubu bulunan polimerlerin borat iyonuyla kompleksleşme özelliğinin olduğunu görmüştük [7]. Bu nedenle içinde hidroksi grubu bulunan glisidollenmiş polivinil amin polimerini sentezlemeyi amaçlıyoruz. Bu polimer boratla iyonik bir bağ yapmayacağından dolayı bu iyona karşı seçici olacağı öngörülmektedir. Borat iyonunu ayırma deneylerinde bağımsız parametreler pH, polimer konsantrasyonu, iyon/polimer yükleme oranı; bağımlı parametre ayırma verimi (1-Cp/CF) olacaktır. Polimer sentezi sırasında, vinil formamid monomerinin polimerizasyonu ile polivinil formamid ve ondan polivinil amin elde edip daha sonra bu polimeri glisidolleyerek hidroksi gruplara sahip polimeri üretmeyi hedefliyoruz. Polimerleşmenin sabit sıcaklıkta yapılması gerekmektedir ve sentez aşamasında polimeri çözme tekrar çöktürme ve çözücüyü belirli sıcaklıkta ve vakumda buharlaştırma gibi saflaştırma teknikleri kullanılacaktır. Sentezlenen polimerin sulu çözeltisi hazırlanarak içinde borik asit çözdürülür. Polimer ve anyonun komplekslenmesinden sonra çözelti ultrafiltrasyon membranından geçirilir. Membrandan geçebilen çözeltiden ve besleme çözeltisinden belirli zaman aralıklarında numuneler alınır. Alınan numunelerdeki bor miktarı ICP cihazıyla ölçülür. Bu deney çözeltinin farklı pH değerlerinde ve farklı iyon/polimer yükleme değerlerinde denenir. Kullanılacak ultrafiltrasyon membranlarının delik büyüklükleri 5000Da ve 20000Da dur. Membranın iki yüzü arasındaki basınç farkı 1bar civarındadır.

Suggestions

Polimer kompozitlerindeki alev özelliğinin silikon bazlı polimerler kullanılarak geliştirilmesi
Eroğlu, Damla; Bayram, Göknur; Tüzenli, Zeynep; Baltacı, Berk; Yılmaz, Savaşkan Sevil; Dönmez, Sibel(2010)
Bu proje, preseramik polimerlerin sentezi, karakterizasyonu ve polipropilen ile hazırlanan kompozitlerinin alev geciktirici özelliğinin araştırılması üzerine yapılan çalışmaları içermektedir. Öncelikle, poli(metilsilin), poli(metilsilseskuoksan) ve poli(dimetilsilan) polimerleri sentezlenmiştir. Sentezlenen preseramik polimerler FTIR, 1H-NMR, UV-VIS, DSC, TGA ve SEM analizleri ile karakterize edilmiştir. Karakterizasyon sonuçları bu üç polimerin de başarıyla elde edildiğini göstermektedir. D...
Polimer ve kopolimerlerin tekrar kullanılabilmeleri için iyonomer oluşturarak çeşitli çözücü ortamlarında karışabilirlikleri:Yeni ürünlerin karakterizasyonu
Aras, Leyla(1996-01-26)
Karışma eğilimi göstermeyen iki polimeri, iyonomer oluşturarak özel etkileşim ortamı yaratıp tamamen ya da kısmen karışabilir duruma getirmek mümkündür. Bu etkileşimler, hidrojen bağı oluşması, iyon dipol etkileşimleri, asit-baz etkileşimleri ya da geçiş elementleri kompleksleşmesi olabilir. İyonomer yapmak için kullanılan ana kopolimerler az miktarda sülfonlanmış polistilen (SPS) ile %33 asit grubu içeren poli(nıetilmetakrilat-metakrilit asit) (PMMA-MAA) dir. Projenin birinci kısmında SPS iyonomerleri %25,...
Polimer Esaslı Opak Pigment Eldesi Ve Optik Özelliklerinin Belirlenmesi.
Gündüz, Güngör(2011-12-31)
Proje kapsamında yeni kuşak opak polimer eldesi üzerinde çalışılacak ve bu amaçla yeni bir yöntem uygulanacaktır. Bu yöntemde daha önce araştırmalarda elde edilen opak polimerlerden farklı olarak, içerisinde birden çok boşluk olması amaçlanacaktır. Bu tür yapılara ‘çok boşluklu (multi hollow)' polimer denilmektedir. Artan boşluklar birim hacimdeki polimer-boşluk ara yüzeyini arttıracak, bu da ışığın polimer yapıda daha çok yol almasına, saçılmasına, hızının ve şiddetinin maddesel ortamda azalmasına yo...
Polilaktitin Farklı Elastomerik Malzemelerle Toklaştırma Amaçlı Harmanlanması
Meyva, Yelda; Kaynak, Cevdet (2016-10-07)
Polilaktit (PLA) özellikle biyomedikal ve gıda uygulamalarında kullanılan önemli bir biyopolimerdir.Diğer endüstrilerde kullanımı için ise ana problemi yüksek seviyedeki kırılgan yapısıdır. Bu nedenle, çalışmanın başlıca amacı beş farklı elastomerik malzemenin kauçuk toklaştırma etkilerini karşılaştırmaktır. Bu amaç için, etilen vinil asetat (EVA), etilen metil akrilat (EMA), etilen-n-butil akrilat glisidil metakrilat (EBA-GMA) gibi üç etilen kopolimer vetermoplastik poliüretan (TPU)...
Polimer Değişim Zarlı Yakıt Pili Performansının Katot Katalizör Tabakasına Hidrofobik Malzeme Eklenmesi ile Geliştirilmesi
Eroğlu, İnci; Avcıoğlu, Sevler Gökçe(2014-12-31)
Polimer değişim zarlı yakıt pili performansını etkileyen parametrelerden biri katotta gerçekleşen oksijen indirgenme tepkimesinin kısıtlı oranda gerçekleşmesidir. Bu tepkimeyi kısıtlayan etkenlerden bir tanesi kütle transferi sınırlamalarıdır. Kütle transferi sınırlamaları büyük ölçekte katotta, oksijen indirgenme tepkimesiyle oluşan suyun gaz difüzyon tabakasından atılamaması ve bu nedenle suyun, gaz difüzyon ve katalizör tabakalarının gözeneklerini tıkayarak oksijenin katalizör yüzeyine ulaşmasını engelle...
Citation Formats
H. Ö. Özbelge, “Polimer Komplekslemeli Ultrafiltrasyon Yöntemi İle Sulu Çözeltilerden Boratın Ayrılmasında Özel Polimerler Kullanılması,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59090.