Hide/Show Apps

Polimer Komplekslemeli Ultrafiltrasyon Yöntemi İle Sulu Çözeltilerden Boratın Ayrılmasında Özel Polimerler Kullanılması

2008-12-31
Özbelge, Hilmi Önder
Projenin ilk çalışmasını borat iyonu ile kompleksleşecek polimerin sentezi oluşturmaktadır. Daha önceki çalışmalarımızdan, fonksiyonel olarak içinde hidroksi grubu bulunan polimerlerin borat iyonuyla kompleksleşme özelliğinin olduğunu görmüştük [7]. Bu nedenle içinde hidroksi grubu bulunan glisidollenmiş polivinil amin polimerini sentezlemeyi amaçlıyoruz. Bu polimer boratla iyonik bir bağ yapmayacağından dolayı bu iyona karşı seçici olacağı öngörülmektedir. Borat iyonunu ayırma deneylerinde bağımsız parametreler pH, polimer konsantrasyonu, iyon/polimer yükleme oranı; bağımlı parametre ayırma verimi (1-Cp/CF) olacaktır. Polimer sentezi sırasında, vinil formamid monomerinin polimerizasyonu ile polivinil formamid ve ondan polivinil amin elde edip daha sonra bu polimeri glisidolleyerek hidroksi gruplara sahip polimeri üretmeyi hedefliyoruz. Polimerleşmenin sabit sıcaklıkta yapılması gerekmektedir ve sentez aşamasında polimeri çözme tekrar çöktürme ve çözücüyü belirli sıcaklıkta ve vakumda buharlaştırma gibi saflaştırma teknikleri kullanılacaktır. Sentezlenen polimerin sulu çözeltisi hazırlanarak içinde borik asit çözdürülür. Polimer ve anyonun komplekslenmesinden sonra çözelti ultrafiltrasyon membranından geçirilir. Membrandan geçebilen çözeltiden ve besleme çözeltisinden belirli zaman aralıklarında numuneler alınır. Alınan numunelerdeki bor miktarı ICP cihazıyla ölçülür. Bu deney çözeltinin farklı pH değerlerinde ve farklı iyon/polimer yükleme değerlerinde denenir. Kullanılacak ultrafiltrasyon membranlarının delik büyüklükleri 5000Da ve 20000Da dur. Membranın iki yüzü arasındaki basınç farkı 1bar civarındadır.