Aprotik Solvent Karışımlarının Susuzlaştırılması İçin Pervaporasyon Temelli Ayırma Prosesi Geliştirilmesi

2012-12-31
Bu çalışmada mevcut damıtma kolonlarıyla birlikte çalışacak bir membran sistemi geliştirilmesi hedeflenmektedir. Sisteme eklenecek membranların cok düşük enerji ihtiyacıyla çalışmaları ve çözeltinin susuzlaştırılmasında yüksek seçicilik vaadetmeleri nedeniyle saflaştırma sürecininin verimliliğinde büyük artış beklenmektedir. Pervaporasyon sayesinde kaynatmaya gerek kalmadan yapılacak ayırmanın, saflaştırma sürecinin enerji ihtiyacını fazlasıyla düşürerek üretim maliyetlerinde büyük azalma sağlayacağı düşünülmektedir. Kullanılacak ticari seramik pervaporasyon membranlarının değişik sıcaklık ve vakum şartlarındaki performansları incelenerek optimum operasyon parametreleri belirlenecektir. Ayrıca farklı besleme kompozisyonları denenerek membranların damıtma sürecinin hangi noktasında daha büyük verimlilik sağlayacağı incelenecektir. Seçilen ticari seramik membranlar hem sıcaklığa hem de organik çözücülere karşı yüksek dayanım göstermektedir. Buna rağmen uzun süreli operasyonların membranların performansına etkisinin de incelenmesi hedeflenmektedir.

Suggestions

Anti Kanser İlaçYüklü Poli-Hidroksibütirat (PHB) Kaplı Manyetik Nanoparçacıkların Kanser Hücre Hatları Üzerindeki Etkinliğinin İmmünositokimya Yöntemi İle Belirlenmesi
Gündüz, Ufuk; Mutlu, Pelin(2015-12-31)
Nanoparçacıklar küçük boyutları sayesinde hücre içine kolay alınabilmekte ve çeşitli malzemelerle kaplanarak yüzey özellikleri değiştirilebilmektedir. Tümör hücrelerine hedeflendirilebilen manyetik nanoparçacıklar (MNP) kanser tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır. Manyetik özellik taşıyan nanoparçacıklar, manyetik alan varlığında istenilen bölgeye hedeflenebilme özellikleri sayesinde ilaç hedefleme ve kontrollü salıma yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu çalışmada manyetik özellikli PHB kaplı nanoparçacıkların...
Metal Hidrürle Eşleştirilmiş Katı Oksit Hücreler İçin Arayüzey Kontrollü Malzemelerin Geliştirilmesi
Öztürk, Tayfur; Kalay, Yunus Eren(2017)
Bu çalışma orta sıcaklık katı oksit yakıt pilleri için arayüzey kontrollü katod malzemesigeliştirmeyi konu almaktadır. Çalişma (La,Sr)CoO3/(La,Sr)2CoO4 ?kısa anlatımla(LSC113/LSC214)- iki fazlı sisteme odaklanmakta ve bu sistemde farklı fazlar arasıarayüzeylerin oksijen indirgeme reaksiyonunu hızlandıracağı düşüncesinden hareketleçalışma sıcaklığını 600oC düzeylerien düşürebilecek katod kompozisyon ve yapılarınıbelirlenmeyi amaçlamaktadır. Farklı yöntemlerle ele alınan çalışmada önce iki fazlı yapı teksolüs...
Hipoplastik Bünye Model Parametrelerinin Kumlu Zeminler İçin Belirlenmesi
Bayraktaroğlu, Hilmi; Taşan, Ercan; Huvaj Sarıhan, Nejan (2018-09-26)
Sonlu elemanlar yönteminde yapılan hesapların doğruluğu ve hassasiyeti, başka faktörlerin yanı sıra, kullanılan zemin bünye modeline bağlıdır. Hâlihazırda kullanılmakta olan çeşitli bünye modelleri (örneğin Duncan-Chang, Cam Clay vb.) mevcut olup bu modellerden biri de son yıllarda zeminler için kullanımı giderek yaygınlaşan hipoplastik bünye modelidir. Zemin gerilme seviyesinin ve birim hacim ağırlığı değişiminin zemin davranışı üzerindeki etkisinin özellikle göz önünde bulundurulduğu hipoplastik bünye mod...
Sensörsüz Seri Elastik Tekniği ile Bir Kablo Sürümlü Düzlemsel Mekanizmanın Kontrolü
Kunduz, İrfan; Durmaz, Atakan; Albayrak, Özlem; Alp, Tilbe; Ünal, Perin; Ankaralı, Mustafa Mert (2022-11-01)
Bu çalışmada, sensörsüz elastik seri tekniği ile kablo sürümlü bir düzlemsel mekanizmanın kontrolü incelenmektedir. Kablo sürümlü robotlar, gösteri alanlarında örümcek kamera olarak yatay düzlemde çalışan şekilde hali hazırda kullanılmaktadırlar. Bu çalışmada ise düşey düzlemde çalışan bir kablo sürümlü robot üzerinde çalışılmaktadır. Mekanizmanın düşey düzlemde çalışması sebebiyle de örümcek kameralardaki gibi her motora eşit kuvvet uygulanmamaktadır. Kablo sürümlü robotların kontrolü için kullanılan, sens...
Hidrotermal yöntemle üretilen çinko oksit nanoteller ile ışık yayan diyotların geliştirilmesi
Aksoy, Burcu; Turan, Raşit; Dericioğlu, F. Arcan; Ünalan, Emre H.; Akgün, Can Mehmet; Afal, Ayşegül; Ateş, Selen Elif(2012)
Bu çalışmanın amacı hidrotermal yöntemle üretilen ZnO nanotelleri, optik açıdan aktif bileşen olarak kullanan, ucuz, çevreye duyarlı ve de verimli LED’ leri geliştirmektir. Çalışma genel olarak ZnO nanotellerin üretim parametrelerinin belirlenmesi, üretim aşamasında aşılanması ve üretilen nanotellerin p-tipi yarıiletken polimerlerle kompozit oluşturarak makro boyutta LED üretiminde kullanılması üzerine yoğunlaşmıştır. Bu proje kapsamında ilk etapta nanotel üretimindeki hidrotermal büy...
Citation Formats
H. Kalıpçılar, “Aprotik Solvent Karışımlarının Susuzlaştırılması İçin Pervaporasyon Temelli Ayırma Prosesi Geliştirilmesi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59127.