Metal Hidrürle Eşleştirilmiş Katı Oksit Hücreler İçin Arayüzey Kontrollü Malzemelerin Geliştirilmesi

Download
2017
Bu çalışma orta sıcaklık katı oksit yakıt pilleri için arayüzey kontrollü katod malzemesigeliştirmeyi konu almaktadır. Çalişma (La,Sr)CoO3/(La,Sr)2CoO4 ?kısa anlatımla(LSC113/LSC214)- iki fazlı sisteme odaklanmakta ve bu sistemde farklı fazlar arasıarayüzeylerin oksijen indirgeme reaksiyonunu hızlandıracağı düşüncesinden hareketleçalışma sıcaklığını 600oC düzeylerien düşürebilecek katod kompozisyon ve yapılarınıbelirlenmeyi amaçlamaktadır. Farklı yöntemlerle ele alınan çalışmada önce iki fazlı yapı teksolüsyondan Pechini yöntemi ile ilk kez sentezlenmiş ve üretilen kompozit aktif maddesimetrik hücre yapısında empedans ölçümleri ile karakterize edilmiştir. Bu kısımda,sentezlenen LSC113/LSC214 iki fazlı yapı tek fazlı olarak üretilen LSCler ve bunların fizikselharmanlanması ile elde edilen karışım katodları ile kıyaslamalı olarak değerlendirlmiştir.Çalışma, tek solusyandan sentezlenen iki fazlı yapının 700-500oC sıcaklık aralığındadiğerlerinden daha üstün olduğunu göstermiştir. Takiben Pechini yöntemi ile sentezlenen tekfazlı aktif madde yenilikçi bir yöntemle preslenmiş ve sinterlenerek sıçratma-çöktürmedekaynak olarak kullanılabilecek üreteçler elde edilmiştir. Sentezlenen üreteçlerden çokluyaklaşım kullanılarak tek bir deneyde farklı kompzoisyonda altı katod aynı anda eldeedilmiştir. Katodlar empedans ölçümleri ile karakterize edilmiş ve farklı sıcaklıklarda alanspesifik direnç değerleri tespit edilmiştir. Sabit ASR değerleri esas alındığında kompozisyonabağlı olarak yapılan değerlendirmde en düşük çalışma sıcaklık değerleri 0.40:LSC-214:0.60aralığında elde edilmiştir. Bu tespitten hareketle çoklu yaklaşım bu aralığa odaklanmış veikinci bir set altı katodluk üretim gerçekleştirlmiştir. Bu çalışma, ASR= 0.15 ohm/cm2 lik değerbaz alındığında en düşük çalışma sıcaklığının LSC-113:LSC-214=0.45:0.55kompozisyonunda ve 575oC olarak elde edildiğini göstermiştir. Çalışma sıçratma-çöktürmeyöntemi ile 400oC?lık altlık sıcaklıklarında üretilen katodun amorf yapıda olduğunu ancak bukatodun 700oC ve yakın sıcaklıklarda kullanılması durumunda amorf yapının son derece incenanokristalen bir yapıya dönüştüğünü göstermiştir. Çoklu yaklaşımla elde edilen kompzoitkatodlar aynı zamanda kararlılık açsından da değerlendirilmiş ve yapının bir hayli kararlıolduğu perfrormansta zamanla oluşan düşüşün literatür değerlerlerine kıyasla çok düşükkaldığını göstermişir. Performanstaki bu kararlılık katodların iki fazlı yapısına atfedilmiştir. Sonolarak belirlenmiş LSC-113:LSC-214=0.45:0.55 kompoziyonunda aktif madde termal plazmaile sentezlenmiş ve takiben gene simtrik hücreler üzerinde karakterize edilmiştir. Bu çalışmailginç sonuçlar vermiş ancak yöntemin ponatsiyelini belirleyebilmek için ilave çalışmalaragerek göstermiştir.

Suggestions

Karbon Nanotüplerle Süperkapasitörlerin Geliştirilmesi
Ünalan, Hüsnü Emrah; Durucan, Caner; Çırpan, Ali(2017)
Karbon nanotüplerin (KNT’ lerin) metallere yakın iletkenlikleri, yüksek yüzey alanları ve fonksiyonelleştirilebilir yüzey morfolojisine sahip olmaları süperkapasitör elektrotu olarak kullanılmalarının itici gücüdür. Ancak, KNT esaslı süperkapasitörlerin, metal oksit ve iletken polimerlere göre daha düşük enerji depolama kapasitesine sahip olduğunu belirtmiştir. Öte yandan metal oksitler ve iletken polimerler üzerine yapılan çalışmalar metal oksitlerin düşük iletkenliğini ve iletken polimerlerin mekanik daya...
Perovskit Katı Hal Elektrolit Esaslı Boya Duyarlı Güneş Enerjisi Pili
Park, Jongee; Öztürk, Abdullah; Durkaya, Göksel(2018)
Bu projede, optimize edilmiş TiO2 çalışma elektrotu, perovskit katı hal elektroliti ve karbonnanotüp veya grafen/polimer kompozit karşıt elektrotu?nun kullanılması suretiyle, katı halboya duyarlı güneş pilli (DSSC)?nin kararlılığının arttırılması amaçlanmıştır. Proje Avrupabirliğince açılan ?Kaynaklar ve sürdürebilirlik? KONNECT çağrısına uygun olaraksürdürülmüştür. DSSC?lerin enerji dönüşüm verimlilikleri TiO2 içerikli fotoanotun (çalışmaelektrotunun) morfolojik yapısıyla yakından ilgilidir. Projede Türk e...
Mikrobolometre Tipi Sogutmasız Kızılötesi Dedektör Dizinlerine Uygun Silisyum Disk Seviyesinde Vakum Paketleme Yöntemlerinin Gelistirilmesi
Özenbaş, Ahmet Macit; Kalay, Yunus Eren(2018)
Özellikle savunma sanayinde yogun ihtiyaç duyulan sogutmasız kızılötesi dedektörlerin yurtiçinde, ulusal imkânlarla özgün olarak tasarlanması, özgün üretim süreçlerinin gelistirilmesi veüretilmesi büyük önem arz etmektedir. Sogutmasız kızılötesi detektörlerden yüksekperformans elde etmedeki en önemli etkenlerden biri dedektörlerin vakum ortamındaçalıstırılmasıdır. Dolayısıyla, MEMS tabanlı sogutmasız kızılötesi dedektörlerin ürünedönüsmesindeki en son adım olan paketleme konusu daha da önem kazanmaktadır.Pa...
Mikro-Plakların Modelleme ve Analizi İçin Yeni Yöntemler
Dağ, Serkan; Ciğeroğlu, Ender(2016)
Bu araştırma projesinin temel amacı mekanik veya termal yükleme altındaki mikro-plaklarınanalizi için yeni yöntemler ortaya koymaktır. Malzemelerin makro-ölçekte mekanik analiziniyapmakta kullanılan teoriler mikro-ölçekte geçerli değildir. Bunun nedeni uzunluk ölçeğiküçüldükçe etkisi artış gösteren boyut etkisidir. Mikro-ölçekli yapıların analizi için gerinimgradayanı elastisite teorisi ve modifiye edilmiş kuvvet çifti gerilmesi teorisi gibi yüksekdereceden sürekli ortam teorileri geliştirilmiştir. Teknik l...
Implementation of metal-based microchannel heat exchangers in a microrefrigeration cycle, and numerical and experimental investigation of surface roughness effects on flow boiling
Jafari Khousheh Mehr, Rahim; Okutucu Özyurt, Hanife Tuba; Ünver, Hakkı Özgür; Department of Mechanical Engineering (2015)
A microscale vapor compression refrigeration cycle has been constructed for possible application in the thermal management of compact electronic components. The micro-evaporator and micro-condenser components have been fabricated using wire electron discharge machining and micromilling, respectively. Three microevaporators have been manufactured with different surface roughness for the experimental and numerical investigation of roughness effect on nucleate flow boiling in microchannels. In the numerical pa...
Citation Formats
T. Öztürk and Y. E. Kalay, “Metal Hidrürle Eşleştirilmiş Katı Oksit Hücreler İçin Arayüzey Kontrollü Malzemelerin Geliştirilmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRnek9EazU.