METAL TUZLARININ AMONYAK GAZI İLE TEPKİME TERMODİNAMİĞİNİN VE KİNETİĞİNİN KİMYASAL ISI POMPALARINDA KULLANILMASINA YÖNELİK İNCELENMESİ

2017-12-31
Bu çalışmada klasik kimyasal ısı pompasında kullanılan buharlaştırıcı ve yoğunlaştırıcı üniteleri yerine ikinci farklı tuzları içeren iki reaktör arasında gaz çevrimine dayalı bir ısı pompasının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Geliştirilecek ısı pompasının <100ºC sıcaklıklarından, kabul edilebilir performans değerleri ile (COP>0.7) >150ºC gibi sıcaklıklara ısı aktarabilir niteliğinde olması hedeflenmiştir. Bu amaçla kullanılması planlanan amonyak gazı ile olan tepkime dengelerinin sıcaklık-basınç özelliklerinden dolayı tuz olarak CaCl2, , MnCl2, MgCl2 ve NiCl2 kullanılacaktır. Çalışma kapsamında kurulacak reaktörde, tuzlar ve amonyak arasındaki adsorplanma tepkimesinin termodinamiği ve kinetiği çalışılacaktır. Böylece, ileride kurulacak iki reaktörlü ve iki tuzlu bir ısı pompasının tasarımı için gerekli kuramsal ve fiziksel altyapı oluşturulacaktır.

Suggestions

Metal Tuzları ve Amonyak Arasında Gerçekleşen Adsorplanma/Desorplanma Reaksiyon Sistemine Yapısal Değişikliklerin ve Çözücünün Etkisinin Araştırılması
Uludağ, Yusuf(2018-12-31)
Bu çalışmada üç fazlı kimyasal ısı pompası sistemi iki farklı tuz kullanılarak dizayn edilecektir. Adsorpsiyon/desorpsiyon reaksiyonları sırasında metal tuzlarında meydana gelen değişikliklerin hem teorik hem deneysel olarak incelenecektir. Üç fazlı reaksiyon sistemi deneysel ve teorik olarak çalışılacaktır.
Mikrodalga Reaktörde Adsorpsiyon Destekli Buharlı Etanol Reformlanmasından Hidrojen Üretimi
Sezgi, Naime Aslı; Sarıyer, Merve(2017-12-31)
Çevresel kaygılar ve fosil kaynakların hızlı tükenmesi, alternatif yakıt ve enerji taşıyıcılarının üretimleri için yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerini hızlandırmıştır. Hidrojen, yakıt pili içeren arabalar için geleceği umut vaad eden enerji kaynaklarından biri olarak görülmektedir. Hidrojen, temiz yanma özelliğine sahip olması nedeniyle çevre dostu bir yakıt olarak düşünülebilir. Hidrojen temiz yanma özellikleriyle yakıt olarak önerilmesine rağmen, yüksek basınçta depolanma zorluğu, taşınması ve...
Otomobil Egzoz Gazları için Üç Yollu Katalitik Dönüştürücü Geliştirilmesi
Külah, Görkem; Önal, Işık(2017-12-31)
Dünyadaki taşıt sayısı arttıkça emisyon limitleri sürekli olarak düşmekte, bu da taşıtların egzozlarında kullanılan üç yollu katalitik dönüştürücü teknolojisinin daha da geliştirilmesi ihtiyacını yaratmaktadır. Günümüzde Ce0.75Zr0.25O2/Al2O3 üzerine paladyum ve/veya rodyum gibi değerli metalleri emdirilen katalizörler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu katalizör formülasyonundaki problem ısıl dirençtir. 700oC’nin üzerinde, emdirilen metaller topaklanarak yüzey alanlarını kaybetmekte böylece aktivite düşmek...
METAL OKSİT TEMELLİ SÜPERKAPASİTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU
Ünalan, Hüsnü Emrah(2015-12-31)
Proje teklifinin genel amacı, ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde yürütülecek, teknolojik uygulamalara yönelik fonksiyonel özellikler kazandırılmış ileri malzemelerin geliştirilmesi için hazırlanan yeni bir projeye kaynak ve destek sağlamaktır. Bu kapsamda metal oksit temelli süperkapasitörler geliştirilecek ve karakterizasyonları yapılacaktır.ODTÜ-BAP’tan sağlanması planlanan maddi destek tamamıyla deneysel ve uygulamalı araştırma için gerekli olan kimyasal ve diğer sarf malzemeleri ile labora...
Oksijen Depolama ve Taşıma Özelliğine Sahip Malzemelerin Geliştirilmesi
Kıncal, Serkan; Üner, Deniz; Çalışan, Atalay(2016-12-31)
Fosil yakıt kaynaklı çevresel sorunlar, içinde bulunduğumuz yüzyılın çözülmeyi bekleyen önemli iki problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kimyasal çevrim teknolojileri, metal/metal oksit çiftlerinin redoks özelliklerinden yararlanarak, farklı yakıt kaynaklarına uyum sağlama, karbon dioksit emisyonlarını düşürme ve sentetik yakıt üretimi için gerekli olan sentez gazı bileşenlerini (CO ve H2) üretebilme potansiyeli ile ilgi çeken bir araştırma alanıdır. Kimyasal çevrim teknolojilerinde kullanılan iki farklı r...
Citation Formats
Y. Uludağ, “METAL TUZLARININ AMONYAK GAZI İLE TEPKİME TERMODİNAMİĞİNİN VE KİNETİĞİNİN KİMYASAL ISI POMPALARINDA KULLANILMASINA YÖNELİK İNCELENMESİ,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59176.