Hide/Show Apps

METAL TUZLARININ AMONYAK GAZI İLE TEPKİME TERMODİNAMİĞİNİN VE KİNETİĞİNİN KİMYASAL ISI POMPALARINDA KULLANILMASINA YÖNELİK İNCELENMESİ

2017-12-31
Uludağ, Yusuf
Karakaş, Zeynep
Bu çalışmada klasik kimyasal ısı pompasında kullanılan buharlaştırıcı ve yoğunlaştırıcı üniteleri yerine ikinci farklı tuzları içeren iki reaktör arasında gaz çevrimine dayalı bir ısı pompasının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Geliştirilecek ısı pompasının <100ºC sıcaklıklarından, kabul edilebilir performans değerleri ile (COP>0.7) >150ºC gibi sıcaklıklara ısı aktarabilir niteliğinde olması hedeflenmiştir. Bu amaçla kullanılması planlanan amonyak gazı ile olan tepkime dengelerinin sıcaklık-basınç özelliklerinden dolayı tuz olarak CaCl2, , MnCl2, MgCl2 ve NiCl2 kullanılacaktır. Çalışma kapsamında kurulacak reaktörde, tuzlar ve amonyak arasındaki adsorplanma tepkimesinin termodinamiği ve kinetiği çalışılacaktır. Böylece, ileride kurulacak iki reaktörlü ve iki tuzlu bir ısı pompasının tasarımı için gerekli kuramsal ve fiziksel altyapı oluşturulacaktır.