KEROSEN PARÇALAYAN BAKTERİLERDE BİYOSÜRFEKTAN KARAKTERİZASYONU

2017-12-31
Günümüzde enerji kaynağı olarak kullanılan petrol kaynaklı ürünler, hem sanayi alanında hem de günlük yaşamda çok önemli bir yere sahiptir. Bu ürünler, son derece karmaşık olan alifatik ve aromatik hidrokarbon karışımlardan oluşmaktadır. Sanayinin ve teknolojinin hızlıca ilerlemesiyle birlikte petrol ürünlerinin büyük miktarda üretimi ve kullanılması sonucunda ciddi çevre problemleri gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle bu petrol ürünlerinden biri olan kerosen, bugünün büyük çevre sorunlarından biridir. Kerosen; uçak yakıtı, ısıtma yağı, sanayide pas giderici, tarımda insektisit gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Dünyanın kerosene olan ilgisinin artmasıyla, üretimi hız kazanmış ancak yaygın kullanımı sonucu, depolama veya taşıma gibi aşamalarında birçok kazanın yaşanması kaçınılmaz olmuştur. Kerosenin çevreye bırakılması, yüzey sularına bulaşması ile kerosen yapısında bulunan birçok kimyasal madde, bitkilere, hayvanlara ve insanlara ciddi zararlar vermektedir. Kerosenin suda çözünememesi çok büyük kirliliğe sebep olmakta ve ortamdan uzaklaştırılmasını güçleştirmektedir. Kerosen kirliliğinin giderilmesi için en etkili yöntem ise biyodegredasyondur. Petrol atık ürünleri mikroorganizmalar tarafından organik karbon ve enerji kaynağı olarak kullanılarak, sucul ortamdan etkili bir şekilde uzaklaştırılmaktadır. Biodegradasyon, hem ekonomik hem de çevre dostu bir uygulama olmasından dolayı tercih edilmektedir.Kerosen gibi petrol ve türevlerinin yapısında bulunan hidrofobik bileşik

Suggestions

Hidrokarbon Kirliliği Gösteren Yüzey Sularından Hidrokarbon Degredasyonunda Etkin Bakterilerin İzole Edilmesi ve Dgredasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi
İçgen, Bülent(2015-12-31)
Sanayi ve teknolojinin hızla artması nedeniyle çevre kirliliği tüm dünyada büyük bir sorun olmaya başlamıştır. Çevre kirliliği sonucu ekolojik denge büyük bir hızla bozulmaktadır. Endüstriyel gelişme ile birlikte artan petrol kullanımı, çevreye yayılan hidrokarbonların oranını arttırmakta bu da canlılar için büyük bir tehlike unsuru oluşturmaktadır. Birçok plastiğin hammadesi olan ve enerji kaynağı olarak da kullanılan petrol rafinerilerinin atıkları da bu kirliliğinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Pe...
Stronsiyum remidasyonunda kullanılabilecek lokal bakterilerin izolasyonu, tanımlanması ve moleküler karakterizasyonu
İçgen, Bülent(2013-12-31)
Türkiye stronsiyum metali kaynakları açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Bunun doğal sonucu olarak stronsiyum sanayi ve endüstriyel amaçlı olarak yaygın bir kullanıma sahiptir. Stronsiyumun televizyon tüplerinde, işaret ve fişek yapımında, elektrik endüstrisinde ve şeker fabrikalarında yaygın bir kullanıma sahip olması bu metalden kaynaklanan çevre kirliliğini kaçınılmaz kılmaktadır. Kirletilmiş alanların geleneksel yöntemler kullanılarak iyileştirilmesi maliyetleri oldukça fazladır. Bu sorun...
Yüzey sularında cadmium direnç genlerinin metagenomik analizi
İçgen, Bülent; Onur, Gözde; Erdem, Çağrı Utku(2014-12-31)
Ağır metal dirençliliği gösteren mikroorganizmalar, biyoremidasyon çalışmaları için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ağır metal direncine sahip mikroorganizmaların izole edilmesi, tanımlanması ve in situ olarak takip edilebilmesi oldukça önemlidir. Bu projede endüstriyel ve evsel atıklardan etkilenen yüzey sularında kadmiyum dirençliliği gösteren bakterilerin izole edilmesi, tanımlanması ve kadmiyum direnç genlerinin (cadA) mevsimsel olarak takip edilerek metagenomik analizlerinin yapılması planlanmıştır...
Petrol Kaynaklı Hidrokarbonlarla Kirlenmiş Yüzey Sularından İzole Edilen Bakterilerin Benzen Biyodegradasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi
İçgen, Bülent(2016-12-31)
Hızla gelişen endüstri ile birlikte günümüzde en sık karşılaşılan çevresel sorunlardan biri petrokimyasal endüstri kaynaklı hidrokarbon kirliliğidir. Kaza sonucu çevreye yayılan petrol ve petrol ürünleri günümüzde çok büyük bir çevresel risk oluşturmaktadır. Hidrokarbon bileşenlerinin karsinojen ve nörotoksik kimyasallar sınıfına dahil olduğu bilinmektedir. Petrol kaynaklı hidrokarbonların gideriminde her ne kadar mekanik ve kimyasal yöntemler kullanılsa da bu yöntemlerin kısıtlı etkisi ve yüksek maliyeti, ...
Deterjan Kirliliği Gösteren Yüzey Sularından Anyonik Deterjan Degredasyonunda Etkin Bakterilerin İzole Edilmesi ve Degredasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi
İçgen, Bülent(2015-12-31)
Sodyum dodesil sülfat (SDS) ev ve endüstride en yaygın kullanılan anyonik deterjanlardan bir tanesidir. Kullanımından sonra büyük miktarlarda gölet ve nehir gibi su sistemlerine deşarj edilmektedir. Özellikle biyolojik olarak parçalanamayanlar, evsel ve endüstriyel atıksularla su ortamlarına karışarak birikmektedir. Bu durumda, suların doğal dengesini bozarak, suda yaşayan canlıları ve onlarla beslenen insanların sağlığını tehdit etmektedir. Bu nedenle önerilen proje ile ilk aşamada mevsimsel periyotlarla K...
Citation Formats
B. İçgen, “KEROSEN PARÇALAYAN BAKTERİLERDE BİYOSÜRFEKTAN KARAKTERİZASYONU,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59372.