Korelasyon Yapısı Ve Özelliklerinin İkili Yumuşak Geçişli Koşullu Korelaşyon Modeli İle İncelenmesi : Türkiye İle Almanya Hisse Senedi Borsaları Uygulanması.

2012-12-31
Öcal, Nadir

Suggestions

Correlation Loss: Enforcing Correlation Between Classification and Localization in Object Detection
Kahraman, Fehmi; Kalkan, Sinan; Akbaş, Emre; Department of Computer Engineering (2022-8-18)
Object detectors are conventionally trained by a weighted sum of classification and localization losses. Recent studies (e.g., predicting IoU with an auxiliary head, Gen eralized Focal Loss, Rank & Sort Loss) have shown that forcing these two loss terms to interact with each other in non-conventional ways creates a useful inductive bias and improves performance. Inspired by these works, we focus on the correlation be tween classification and localization and make two main contributions in this thesis: (i) W...
Good features to correlate for visual tracking
Gündoğdu, Erhan; Alatan, Abdullah Aydın; Department of Electrical and Electronics Engineering (2017)
Estimating object motion is one of the key components of video processing and the first step in applications which require video representation. Visual object tracking is one way of extracting this component, and it is one of the major problems in the field of computer vision. Numerous discriminative and generative machine learning approaches have been employed to solve this problem. Recently, correlation filter based (CFB) approaches have been popular due to their computational efficiency and notable perfo...
Model-driven variability management in choreography specification
Süloğlu, Selma; Doğru, Ali Hikmet; Tekinerdoğan, Bedir; Department of Computer Engineering (2013)
In this thesis, model driven variability management in choreography model is introduced, which brings variability management and choreography specification together in one single model. Service Oriented Architecture (SOA) is a means of facilitating inner and inter-organizational computing which reveals a reusable architecture comprising service consumer, producer and broker. To achieve assembling and composition of services, orchestration and choreography concepts are utilized, which are two interrelated vi...
Geometriye Yönelik Bir Tutum Ölçeği
Bulut, Safure; İşeri, İ Aykut; Helvacı, Ebru (2002-01-01)
Bu çalışmada bireylerin geometriye yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yeni bir ölçek geliştirilmiştir. Bu tutum ölçeği, 10 olumlu ve 7 olumsuz maddeden oluşmaktadır. Bu ölçeğin geçerliğini test etmek ve ölçeğin alt boyutlarını saptamak için faktör analizi yapılmış ve ölçeğin “hoşlanma”, “yarar” ve "kaygı” olmak üzere üç boyuta sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu ölçeğin güvenirlik katsayısı (Cronbach alfa) 0.92 olarak bulunmuştur
Geometri’nin Argümantasyona Dayalı bir Teknoloji Kullanımı ile Öğretilmesi
Akyüz, Didem(2018-12-31)
Argümantasyon bir öğrencinin matematiksel düşüncesini anlamak için kullanılabilecek yöntemlerin merkezinde yer almaktadır (Mercier & Sperber, 2011). Fakat matematiksel argümantasyon kendi kendine ya da içgüdüsel olarak gelişmemektedir (Oaksford, Chater, & Hahn, 2008). Günümüzde bir çok çalışma matematiksel argümantasyonun ortaokul öğrencileri üzerindeki etkisini araştırmakta ve nasıl geliştirilebileceğini bulmaya çalışmaktadır. Buna ek olarak, teknolojinin günümüzde her alanda yaygınlaşması, araştırmacıl...
Citation Formats
N. Öcal, “Korelasyon Yapısı Ve Özelliklerinin İkili Yumuşak Geçişli Koşullu Korelaşyon Modeli İle İncelenmesi : Türkiye İle Almanya Hisse Senedi Borsaları Uygulanması.,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59518.