Ankara İli Bilgi İletişim Teknolojileri Sektörü İnovasyon Kapasitesi ve Yetenekler: Bir Bölgesel İnovasyon Sistemi Yaklaşımı Uygulaması

2014-12-31
Bilgi iletişim sektörü doğası itibariyle diğer sektörlere de girdi sağlayan şemsiye sektör niteliğindedir. Bu sektörde gelişmenin sağlanması ve rekabetçiliğin artması diğer sektörleri de doğrudan etkilemekte ve kamu sektörünün ihtiyaçlarına da cevap vermektedir. Öte yandan uluslararası gelişmelere bakıldığında sürdürülebilir kalkınma hedefleri içerisinde BİT sektörünün giderek önem kazandığı ve sürdürülebilir kalkınmanın bileşenleri olan, çevresel, ekonomik, sosyal, kurumsal ve yönetişim açılarından anlamlı katkılar verecek bir sektör olduğu ortadadır. Ayrıca sektör mevcut durumu itibarıyla üniversite-sanayi işbirliklerinin oldukça yoğun biçimde gözlendiği bir sektördür. Ankara İlinin Bilgi ve İletişim Sektörünün İnovasyon Kapasitesi ve Üniversite-Sanayi İşbirlikleri çalışmasının genel amacı, bölgesinin küresel düzeydeki rekabetçi pozisyonunu ile doğrudan ilgili olan ve inovasyon kapasitesini doğrudan etkileyen BİT sektörünün mevcut durumunun analiz edilerek, bölgesel kalkınma ve üniversite-sanayi işbirlikleri açısından etkin strateji ve politika analizinin hazırlanmasıdır.

Suggestions

Türkiye'de Borçlanma Maliyeti ve Kredi Notu
Derin Güre, Pınar; Öztürk, Özgen(2014-12-31)
Bu projenin amacı Türkiye’de kredi notlarındaki değişikliğin devlet tahvili spreadleri üzerine olan etkisini araştırmaktır. Standard and Poor's (S&P), Moody’s ve Fitch şirket ve devlet tahvilleri için kredi notu üretmektedir. Ülke kredi derecelerinde değişiklikler yatırımcıların kararlarını ve dolayısıyla devlet borçlanma maliyetlerini etkiler. 2008 küresel finansal krizi kredi derecelendirme kuruluşları için önemli bir kilometre taşıdır çünkü kriz sürecinde yüksek dereceli ülkeler derin ekonomik dalgalanma...
Türkiye'de Kayıtdışılık Sorunu Altında Sosyal Güvenlik, Vergi Sistemi ve Yaptırım Politikası Önerileri
Derin Güre, Pınar; Özgün, Burcu(2015-12-31)
Kayıtdışı ekonomi ve vergi reformu gereksinimi Türkiye ekonomisi için önemli ölçülerde sorun teşkil etmektedir ve konuyla ilgili araştırmalara ve uygulamaya konabilecek çözüm önerilerine ihtiyaç vardır. Bu çalışma, Türkiye için kayıtdışı sektörü ve sosyal güvenlik sistemini de içeren bir model çerçevesinde bazı reform önerilerini tartışmak, bunların makroekonomik değişkenler ve kayıtdışılık üzerindeki olası etkilerini araştırarak politika önerileri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kullanılacak yöntem 55 dönem...
Mali Politikalar Ve Kamu Borçlarının Sürdürülebilirliğinin Ölçülmesine Yönelik Alternatif Bir Model Önerisi.
Parmaksız, Ömer Kağan(2014-12-31)
Projenin amacı mali politikalar ve kamu borçlarının sürdürülebilirliliğine ölçmeye yönelik alternatif bir model ortaya koymak. yöntem olarak dinamik stokastik genel denge modellemesi kullanılacaktır. sonuç olarak mevcut yöntemlerin eksik kaldığı alanlarda eksikliklerin gidirilmesi.
Türkiye’nin Toplam Enerji Talebindeki Değişimin Ayrıştırma Yöntemi ile Belirlenmesi
Sarı, Ramazan(2015-12-31)
Petrol krizinden sonra enerji güvenliği dünyanın gündemine oturunca etkin enerji politikaları geliştirme gereği ortaya çıkmıştır. Ekonomik büyümeye engel olmadan hayata geçirilecek enerji politikalarının ilk koşul enerji ile diğer ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemektir. Böylece daha etkili enerji talebi öngörüleri yapılabileceği gibi aynı zamanda arzulanan ekonomik büyüme de gerçekleşmiş olacaktır. Bu çalışma ile Türkiye’de enerji talebini belirleyen faktörler ayrıştırma yöntemi ile belirl...
Türkiye Ekonomisinde Yabancı Sermayeli Firmalar Ve Ar-Ge Faaliyetleri.
Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman(2013-12-31)
Nihai amacı Türkiye ekonomisinde yabancı sermayeli firmaların Ar-Ge faaliyetleri çözümlenmesine yönelik çalışmanın birbiriyle yakından ilintili, giderek birbirini tamamlayacak olan iki bölümden oluşacaktır. İlk bölüm, çokuluslu firmaların Ar-Ge etkinliklerinin uluslararasılaşması (internationalisation of R&D) sürecinde son yirmi yılda yaşanan değişiklikleri irdeleyen iktisat yazınından hareketle, Gelişmekte Olan Ülkelerin (GOÜ) bu sürece nasıl dahil olabileceklerinin ve bu süreçte oynayabilecekleri rollerin...
Citation Formats
E. Erdil, “Ankara İli Bilgi İletişim Teknolojileri Sektörü İnovasyon Kapasitesi ve Yetenekler: Bir Bölgesel İnovasyon Sistemi Yaklaşımı Uygulaması,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59538.