Hide/Show Apps

Ankara İli Bilgi İletişim Teknolojileri Sektörü İnovasyon Kapasitesi ve Yetenekler: Bir Bölgesel İnovasyon Sistemi Yaklaşımı Uygulaması

Bilgi iletişim sektörü doğası itibariyle diğer sektörlere de girdi sağlayan şemsiye sektör niteliğindedir. Bu sektörde gelişmenin sağlanması ve rekabetçiliğin artması diğer sektörleri de doğrudan etkilemekte ve kamu sektörünün ihtiyaçlarına da cevap vermektedir. Öte yandan uluslararası gelişmelere bakıldığında sürdürülebilir kalkınma hedefleri içerisinde BİT sektörünün giderek önem kazandığı ve sürdürülebilir kalkınmanın bileşenleri olan, çevresel, ekonomik, sosyal, kurumsal ve yönetişim açılarından anlamlı katkılar verecek bir sektör olduğu ortadadır. Ayrıca sektör mevcut durumu itibarıyla üniversite-sanayi işbirliklerinin oldukça yoğun biçimde gözlendiği bir sektördür. Ankara İlinin Bilgi ve İletişim Sektörünün İnovasyon Kapasitesi ve Üniversite-Sanayi İşbirlikleri çalışmasının genel amacı, bölgesinin küresel düzeydeki rekabetçi pozisyonunu ile doğrudan ilgili olan ve inovasyon kapasitesini doğrudan etkileyen BİT sektörünün mevcut durumunun analiz edilerek, bölgesel kalkınma ve üniversite-sanayi işbirlikleri açısından etkin strateji ve politika analizinin hazırlanmasıdır.