Osmanlı-İngiliz İlişkilerinin Kişisel Boyutu: Damat Ferit Paşa (1853-1923) ve İngiliz Yerleşik Nizamı

2015-12-31
Bu projede, Cambridge Üniversitesi’nden Dr. Kate Fleet ile önceki bir projemize yönelik yaptığımız arşiv çalışması sırasında ulaştığımız Sadrazam Damat Ferit Paşa’nın İngiliz Parlamenter Aubrey Herbert’e (1880-1923) 1907-1923 yılları arasında yazdığı ve şu anda Herbert’ın özel arşivinin bulunduğu İngiltere’deki Somerset County Archives’da saklanan Fransızca 20 adet mektubundan yola çıkılarak Damat Ferit’in İngiliz yerleşik nizamı ile kurduğu yakın ilişki incelenecektir. Osmanlı Devleti’nin en kritik dönüm noktasında Damat Ferit Paşa’nın elinden çıkan bu mektuplar, Damat Ferit’in zihin yapısı, kültür düzeyi, siyasi görüşleri ve İngiltere’ye bakış açısı hakkında ilginç ipuçları elde etmek için kullanılacaktır. Ayrıca bu mektuplarda adı geçen kişiler üzerinden o dönemin toplumsal düzeni, Osmanlı-İngiliz ilişkilerindeki ‘insan faktörü’ ve çok az sayıdaki İngiliz’in nasıl Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında köprü görevi gördüğü ortaya konulacaktır. Damat Ferit Paşa’nın hem Aubrey Herbert hem de o dönemde irtibat halinde olduğu diğer İngilizlerle olan ilişkileri ‘kişisel diplomasi’ tartışması üzerine oturtularak, kişiler arasındaki ilişkilerin devletlerarası ilişkilerde ne denli etkili olduğu sorusu bütün boyutları ile ele alınacaktır.

Suggestions

Anne ve çocuk arasında geçmişe yönelik ve etkinlik sırasında yapılan konuşmaların çocuğun bellek gelişimine ve öğrenmesine etkisi: Kompost etkinliği örneği
Olgan, Refika(2017-12-31)
Araştırmanın amacı beraber yer aldıkları kompost ile ilgili etkinlikler sırasında ve sonrasında 60-66 aylık okul öncesi dönem çocukları ve anneleri arasında bu etkinlikler ile ilgili geçmişe yönelik konuşmaların çocukların toprağı, kompost döngüsünü ve sürdürülebilirliği öğrenme üzerine etkisinin incelenmesidir.
Fikri Mülkiyet Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması: Çatışma Eksenleri ve İmkanlar
Güneş, Şule(2014-12-31)
Sınai mülkiyet hakları ve telif hakları olarak iki genel kategori altında güvence altına alınan fikri mülkiyet hakları, gerek Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO-World Intellectual Property Organisation) sözleşmeleri sistemi, gerekse Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bünyesinde yürütülen Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Andlaşması (TRIPS-Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) hükümleri ile uluslararası ekonomi hukukunun düzenleme alanına girmekte, bunun yanısıra devletlerin ikili ve bölgesel and...
BİREYLERİN FİNANSAL RİSK ALGILARI VE SİGORTA ALIM KARARLARININ İNCELENMESİ: ANKET ÇALIŞMASI
Özdemir, Özlem; Oran, Adil(2015-12-31)
Bu çalışmada finansal kararlardan biri olan sigorta alımı kararı ele alınmış ve bireylerin belli finansal riskleri (finansal kayıpları) nasıl algıladıklarını ve bu algıların zararı azaltma yöntemlerinden biri olarak kabul edilen sigorta alım kararını nasıl etkilediği incelenecektir.Bu çalışmanın literatürdeki diğer çalışmalardan en önemli farkı ise uygulamanın psikoloji ve ekonomi bilimlerini biraraya getiriyor olması çalışmaya disiplinler arası bir nitelik kazandırmaktadır. Bunun yanısıra finans alanında ü...
İlişki Sürdürme Davranışları, İlişkisel Eşitlik, Evrensel Eşitlik ve İlişkilerde Takdir (Minnetkarlık) Ölçekleri’nin Türkçe Uyarlaması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Sümer, Zeynep(2016-12-31)
Bu araştırmanın amacı, İlişki Sürdürme Davranışları (Stafford, 2011), İlişkisel Eşitlik (Sabatelli & Cecil-Pigo, 1985), Evrensel Eşitlik (Sprecher, 1986) ve İlişkilerde Takdir (Minnetkarlık) Ölçekleri’nin (Amie Gordon, Impett, Kogan, Oveis ve Keltner, 2012) Türkçe uyarlamasını yapmak ve geçerlik ve güvenirliğine ilişkin kanıtları evli bireyler örnekleminde incelemektir.
Suriyeli kentli mültecilerin kente entegrasyonu- Ankara, Altındağ ilçesi, Önder mahallesi
Işık, Oğuz; Pınarcıoğlu, Mehmet Melih(2018-12-31)
Proje kapsamında yakın dönemde Ankara'ya yerleşmiş bulunan Suriyeli mültecilerin kent ile nasıl entegre olduklarını anlamak üzere Altındağ ilçesi, Önder mahallesinde derinlemesine mülakat tekniği ile bir çalışma yürütülecektir.Projenin amaç, kapsam ve yöntemi ekli dosyada ayrıntısı ile açıklanmaktadır.
Citation Formats
E. Boyar, “Osmanlı-İngiliz İlişkilerinin Kişisel Boyutu: Damat Ferit Paşa (1853-1923) ve İngiliz Yerleşik Nizamı,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59594.