Hide/Show Apps

Fikri Mülkiyet Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması: Çatışma Eksenleri ve İmkanlar

Sınai mülkiyet hakları ve telif hakları olarak iki genel kategori altında güvence altına alınan fikri mülkiyet hakları, gerek Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO-World Intellectual Property Organisation) sözleşmeleri sistemi, gerekse Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bünyesinde yürütülen Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Andlaşması (TRIPS-Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) hükümleri ile uluslararası ekonomi hukukunun düzenleme alanına girmekte, bunun yanısıra devletlerin ikili ve bölgesel andlaşmalarına konu olmaktadır. Türkiye bazı istisnalar dışında WIPO Sözleşmeler Sistemine taraf olmanın yanısıra, DTÖ üyeliğinin gerektirdiği biçimde TRIPS Andlaşması’nın da gereklerini yerine getirmek üzere ulusal düzeyde kurumsal ve yasal önlemler alma yoluna gitmiştir. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik yönündeki çalışmaları çerçevesinde de, fikri mülkiyet haklarına ilişkin uluslararası gelişmelerin değerlendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu projede, Türkiye’nin konuya ilişkin uygulamaları da dikkate alınarak, uluslararası fikri mülkiyet hukukunun WIPO ve DTÖ bağlamında kaydedilen gelişmeler çerçevesinde ele alınması amaçlanmaktadır. Konunun çok genş kapsamlı ve çok yönlü olması nedeniyle, gelişmeler genel hatlarıyla ele alınacak, fikri mülkiyet kavramının insan hakları doktrini; çevre hukuku ve gelişmiş ülkeler-gelişmekte olan ülkeler ayırımı çerçevesinde ne türden tartışma ve uzlaşı boyutları içerdiği ortaya konulmaya çalışılacaktır.