Hide/Show Apps

Okul Öncesi Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Stratejilerine Ve Disiplin Problemlerine Karşı Tutumları.

Öğrencilerin sınıf içerisindeki problem davranışlarını engellemek amacıyla eğitimciler ve araştırmacılar yıllar süren çeşitli araştırmaların yardımıyla düzenli bir sınıf atmosferi oluşturmaya çalışmaktadırlar. Öğretmenlerin tutum ve yaklaşımları öğrencilerin davranışları üzerinde direkt etkilidir. Bu nedenle, her bir öğrencinin davranışını tek tek düzeltmeye çalışmaktan ziyade eğitimciler kabuledilebilir sınıf davranışlarını model olarak, açıklayarak ve örnek uygulamaları yaparak öğrencilerinin benimsemelerini sağlamalıdırlar (Charles, 2002). Uygulanabilir ve etkili disiplin yöntemleri ancak öğretmenlerin kendi eğitim filozofilerini bilimsel teoriler ile harmanlayarak oluşturabilecekleri bireysel yaklaşımları ile yaratabilir (Edwards, 2000). Birçok disiplin problemi eğitimcilerin farklı sınıf yönetimi metodlarını yerinde kullanımları ile çözülebilir. Yürütülecek olan bu projede, öğretmenlerin sınıf yönetimi stratejilerine ve disiplin problemlerine karşı tutumları değerlendirilecek, bu tutumlar cinsiyet, yaş, ve hizmet yılı değişkenleri açısından değerlendirilecektir. Bu çalışmada şu araştırma sorularının üzerinde durulmaktadır: 1. Okul öncesi eğitim sınıflarında uygun olmayan öğrenci davranışlarına karşı öğretmenlerin tutumları nelerdir? 2. Okul öncesi eğitim sınıflarında en sık görülen uygun olmayan davranış örnekleri nelerdir? 3. Okul öncesi eğitim ortamlarında görülen uygun olmayan davranışların başlıca nedenleri nelerdir? 4. Okul öncesi eğitim ortamlarında uygun olmayan davranışları engelleme/ azaltma yolları nelerdir? Bu projede kullanılacak araştırma deseni “betimsel tarama” yöntemidir. Araştırmanın örneklemini Ankara ilinden rasgele seçilecek olan okullarda (resmi ve özel) çalışan öğretmenler oluşturacaktır. Çalışma kapsamında, yaklaşık 300 okul öncesi öğretmenine ulaşılması hedeflenmektedir.Verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılacaktır. Bu araştırma okul öncesi eğitimi sınıflarında sıklıkla görülen disiplin problemlerini ve sebeplerini ortaya çıkaracak ve konu ile ilgili öğretmenlerin önerilerini değerlendirecektir.