Okul Öncesi Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Stratejilerine Ve Disiplin Problemlerine Karşı Tutumları.

2010-12-31
Öğrencilerin sınıf içerisindeki problem davranışlarını engellemek amacıyla eğitimciler ve araştırmacılar yıllar süren çeşitli araştırmaların yardımıyla düzenli bir sınıf atmosferi oluşturmaya çalışmaktadırlar. Öğretmenlerin tutum ve yaklaşımları öğrencilerin davranışları üzerinde direkt etkilidir. Bu nedenle, her bir öğrencinin davranışını tek tek düzeltmeye çalışmaktan ziyade eğitimciler kabuledilebilir sınıf davranışlarını model olarak, açıklayarak ve örnek uygulamaları yaparak öğrencilerinin benimsemelerini sağlamalıdırlar (Charles, 2002). Uygulanabilir ve etkili disiplin yöntemleri ancak öğretmenlerin kendi eğitim filozofilerini bilimsel teoriler ile harmanlayarak oluşturabilecekleri bireysel yaklaşımları ile yaratabilir (Edwards, 2000). Birçok disiplin problemi eğitimcilerin farklı sınıf yönetimi metodlarını yerinde kullanımları ile çözülebilir. Yürütülecek olan bu projede, öğretmenlerin sınıf yönetimi stratejilerine ve disiplin problemlerine karşı tutumları değerlendirilecek, bu tutumlar cinsiyet, yaş, ve hizmet yılı değişkenleri açısından değerlendirilecektir. Bu çalışmada şu araştırma sorularının üzerinde durulmaktadır: 1. Okul öncesi eğitim sınıflarında uygun olmayan öğrenci davranışlarına karşı öğretmenlerin tutumları nelerdir? 2. Okul öncesi eğitim sınıflarında en sık görülen uygun olmayan davranış örnekleri nelerdir? 3. Okul öncesi eğitim ortamlarında görülen uygun olmayan davranışların başlıca nedenleri nelerdir? 4. Okul öncesi eğitim ortamlarında uygun olmayan davranışları engelleme/ azaltma yolları nelerdir? Bu projede kullanılacak araştırma deseni “betimsel tarama” yöntemidir. Araştırmanın örneklemini Ankara ilinden rasgele seçilecek olan okullarda (resmi ve özel) çalışan öğretmenler oluşturacaktır. Çalışma kapsamında, yaklaşık 300 okul öncesi öğretmenine ulaşılması hedeflenmektedir.Verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılacaktır. Bu araştırma okul öncesi eğitimi sınıflarında sıklıkla görülen disiplin problemlerini ve sebeplerini ortaya çıkaracak ve konu ile ilgili öğretmenlerin önerilerini değerlendirecektir.

Suggestions

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Dış Mekân Oyunlarına Yönelik İnanışlarının İncelenmesi
Erden, Feyza; Yalçın, Fatma(2017-12-31)
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenliği lisans programında yeralan ve içeriğinde dış mekan oyunları ile ilgili teorik ve pratik bilgi ve becerileri içeren dersleri alan öğretmen adaylarının dış mekan oyunlarına ilişkin inanışlarındaki değişimi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, Ankara'da bulunan bir devlet üniversitesinin okul öncesi öğretmenliği lisans programında yeralan iki farklı dersin içeriği, dış mekan oyunlarıyla ilgili teorik bilgi ve uygulamayı kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Ç...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Okuryazarlık ile İlgili Görüşleri ve Staj Uygulamaları
Altun, Dilek; Erden, Feyza (2016-04-01)
Bu çalışma ile okul öncesi öğretmen adaylarının erken okuryazarlık kavramına ilişkin görüşlerinin ve staj uygulamalarında erken okuryazarlık becerilerini desteklemeye yönelik yer verdikleri etkinliklerin sayı ve çeşitliliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan sorular yoluyla toplanmıştır. Çalışmaya Ankara’da bulunan bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 81 okul öncesi öğretmen adayı katılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. ...
Okul Öncesi Ve Okul Dönemindeki Çocuklarda Değerlendirici Anlatıcı Öğelerinin Kullanımının Zihin Kuramının Ve Ortaçlı Cümle Yapılarının Anlaşılmasının Gelişimi: Türkçe Konuşan Ve Türk İşaret Dili Kullanan Çocuklar Arası Karşılaştırma
Hohenberger, Annette Edeltraud(2012-12-31)
BAP-yazı Araştırmamızda, 3 ile 11 yaş aralığındaki Türkçe konuşan ve Türk İşaret Dili (TİD) kullanan çocukların anlatılarında değerlendirici anlatı öğelerinin gelişimi ve bu gelişimin zihin kuramı ve tümleç yantümcelerinin anlaşılması ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. 3-4, 7-8 ve 10-11 yaş gruplarında 60 Türkçe konuşan ve 60 TİD kullanan tek dilli çocuktan ve kontrol grubunu oluşturan 10 Türkçe konuşan ve 10 TİD kullanan yetişkinden “Frog, where are you?” (Mayer, 1969) resimli hikaye kitabına ...
Okul öncesi çocuklarının çevre-insan ilişkisi üzerine algıları: Boylamsal takip çalışması
Olgan, Refika(2015-12-31)
Bu çalışma kapsamında, 2012 Güz döneminde 60-66 aylık okul öncesi dönem çocuklarına (N=18) uygulanan sürdürülebilir kalkınma için eğitim programının onların insan-çevre ilişkisi ile ilgili algılarına uygulamayı takip eden sene sonunda etkisinin hangi ölçüde devam ettiğini ortaya koymak amacıyla boylamsal takip çalışması yapılacaktır. Önerilen bu çalışma daha önce 2012 Güz döneminde tamamlanan eğitim programına katılan çocukları kapsayacak ve katılımcıların insan-çevre ilişkisine yönelik algılarını ortaya ko...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Sonuç Beklentisi İnançlarını Etkileyen Faktörler
Olgan, Refika; Alpaslan, Zişan; Öztekin, Ceren (2014-01-01)
Bu çalışmada, okul öncesi öğretmen adaylarının benimsedikleri bilimsel epistemolojik inançların, kişisel fen öğretimine yönelik özyeterlik inançların ve tutumların onların fen öğretimine yönelik sonuç beklentisi inançlarına olan katkısı incelenmiştir. Veriler 362 okul öncesi öğretmen adayından Epistemolojik İnanç Ölçeği, Fen Öğretimi Özyeterlik İnanç Ölçeği ve Fen Öğretimi Tutum Ölçeği kullanılarak toplanmış ve çoklu regresyon analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Analiz sonuçları, bilginin doğrulanması...
Citation Formats
R. Olgan, “Okul Öncesi Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Stratejilerine Ve Disiplin Problemlerine Karşı Tutumları.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59756.