Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Okuryazarlık ile İlgili Görüşleri ve Staj Uygulamaları

2016-04-01
Altun, Dilek
Erden, Feyza
Bu çalışma ile okul öncesi öğretmen adaylarının erken okuryazarlık kavramına ilişkin görüşlerinin ve staj uygulamalarında erken okuryazarlık becerilerini desteklemeye yönelik yer verdikleri etkinliklerin sayı ve çeşitliliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan sorular yoluyla toplanmıştır. Çalışmaya Ankara’da bulunan bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 81 okul öncesi öğretmen adayı katılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışma bulguları öğretmen adaylarının büyük bir kısmının erken okuryazarlık konusunda yeterli bilgi düzeyine sahip olmadığını göstermiştir. Ayrıca, öğretmen adayları staj uygulamalarında sınırlı sayıda ve çeşitte erken okuryazarlığı destekleyecek etkinliklere yer verdiklerini ve bu etkinlikleri planlama ve uygulama aşamalarında kendilerini yeterli görmediklerini belirtmişlerdir. Elde edilen bulgular ilgili alanyazın ışığında tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Pre-service and in-service preschool teachers' views regarding creativity in early childhood education
Alkuş, Simge; Olgan, Refika (2014-01-01)
This research investigated the views of pre-service and in-service preschool teachers concerning the developing of children's creativity in early childhood education by determining the similarities and/or differences among their views. The data were gathered from 10 pre-service and 11 in-service teachers through focus group meetings, and then from the participants' views four basic themes were constituted consisting of their opinions on ‘creativity’, ‘creative people’, ‘importance of creativity in early chi...
Preschool teachers‟ beliefs and practices related to the processes of field trips
Sevinç, Eda; Erden, Feyza; Department of Early Childhood Education (2019)
This study aimed to investigate the preschool teachers‟ beliefs, self-reported and actual practices related to field trip activities in early childhood education. More specifically, the current study examined self-reports and observable practices of preschool teachers regarding planning, implementation and evaluation process of field trip activities. 20 participants from both public and private kindergarten in Ankara were interviewed related to their beliefs and self-reported practices about field trips. In...
Pre-service teachers’ attitudes towards the profession of early childhood education in terms of sex and gender role
Karaduman, Muhammet Ali; Olgan, Refika; Department of Early Childhood Education (2011)
The purpose of this study is to understand the attitudes of pre-service teachers, who are studying at the departments of early childhood education in universities in Turkey, towards the profession of early childhood education. Specifically, this study investigated the effect of sex and gender role on the attitudes of pre-service early childhood teachers. The sample of this study includes 1528 participants from 11 different state universities of Turkey. 278 of them are male pre-service teachers and 1250 of t...
Early Childhood Teachers' Beliefs and Self-reported Practices about Circle Time
Mumcuoğlu, Ayşenur; Demircan, Hasibe Özlen; Department of Early Childhood Education (2022-5)
The aim of the study is to investigate in service early childhood teachers’ beliefs and self-reported practices about circle time. In this study, explanatory sequential mixed method design which comprises quantitative part and qualitative part followed by each other was employed sequentially. Participants of the study were in service early childhood teachers who are working in six main districts of Ankara. In the first part of the study, Early Childhood Teachers’ Beliefs and Self-reported Practices about Ci...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fiziksel Aktiviteye Katılımlarını Etkileyen Faktörler
Sevimli Çelik, Serap; Terzioğlu, Tuğçe Esra (2019-11-01)
Öğretmenlerin fiziksel becerilerindeki yetkinlikleri etkileyen faktörlerin ele alınması ve bu faktörlerin derinlemesine incelenmesi, erken çocukluk döneminde gerekli olan günlük hareket ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yere sahip olan öğretmenlerin fiziksel aktiviteye karşı tutumlarının belirlen-mesinde önem taşımaktadır. Bu çalışma ile Beden Eğitim ve Oyun dersine katılan okul öncesi öğretmen adaylarının (n=28) fiziksel aktiviteye katılımlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca...
Citation Formats
D. Altun and F. Erden, “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Okuryazarlık ile İlgili Görüşleri ve Staj Uygulamaları,” Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 241–261, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72371.