Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Okuryazarlık ile İlgili Görüşleri ve Staj Uygulamaları

2016-04-01
Altun, Dilek
Erden, Feyza
Bu çalışma ile okul öncesi öğretmen adaylarının erken okuryazarlık kavramına ilişkin görüşlerinin ve staj uygulamalarında erken okuryazarlık becerilerini desteklemeye yönelik yer verdikleri etkinliklerin sayı ve çeşitliliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan sorular yoluyla toplanmıştır. Çalışmaya Ankara’da bulunan bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 81 okul öncesi öğretmen adayı katılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışma bulguları öğretmen adaylarının büyük bir kısmının erken okuryazarlık konusunda yeterli bilgi düzeyine sahip olmadığını göstermiştir. Ayrıca, öğretmen adayları staj uygulamalarında sınırlı sayıda ve çeşitte erken okuryazarlığı destekleyecek etkinliklere yer verdiklerini ve bu etkinlikleri planlama ve uygulama aşamalarında kendilerini yeterli görmediklerini belirtmişlerdir. Elde edilen bulgular ilgili alanyazın ışığında tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.

Citation Formats
D. Altun and F. Erden, “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Okuryazarlık ile İlgili Görüşleri ve Staj Uygulamaları,” Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 17, pp. 241–261, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72371.