Etken Öğretmen Uygulamalarının Arkasında Yatan Faktörler: Bir Yapısal Eşitlik Modelleme Çalışması

2018-12-31
Çapa Aydın, Yeşim
Gülmez, Gülçin
Bu çalışma okul öncesi öğretmen adaylarının ve göreve yeni başlamış okul öncesi öğretmenlerinin mesleğe hazır bulunuşluk düzeyleri ile ilişkili faktörleri ve bu faktörler arasındaki ilişki yapısını test etmeyi hedeflemektedir. Daha önce alan yazında bu değişkenlerin bütüncül yapısının test edilmediği, yalnızca bazıları arasında ilişkinin niteliğine bakıldığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle bir modelleme çalışması olarak bir ilk niteliği taşıyan bu araştırmanın öğretmenlik mesleğine hazır bulunuşluk olgusunu ve altında yatan faktörleri derinlemesine irdelenmesi bakımından mesleğin, eğitim öğretim faaliyetlerinin ve eğitim sisteminin kaliteli bir biçimde sürdürülebilmesi için özel bir önemi vardır. Nicel araştırma yöntemlerinden korelasyonel araştırma deseninde tasarlanan araştırmada ilk örneklemi belirlemek için seçkisiz örnekleme yöntemlerinden basit seçkisiz örnekleme tekniği kullanılarak okul öncesi öğretmenliği programı bulunan 47 devlet üniversitesinden yaklaşık yarısı seçilecek ve bu üniversitelerde örgün öğretimde okuyan tüm 4. sınıf okul öncesi öğretmeni adaylarına ulaşılmaya çalışılacaktır. Bu amaçla ilgili ÖSYM istatistikleri kullanılarak yaklaşık 3400 aday olarak belirlenen evrenden yaklaşık 1700 adaya ulaşılması hedeflenmiştir. Mesleğinin ilk yılında olan hizmet-içi öğretmenleri içeren ikinci örneklemi belirlemek içi MEB’dan mesleğinin ilk yılında olan öğretmenlerle ilgili bilgi talep edilecek ve evreni temsil edecek uygun bir örnekleme yöntemi seçilecektir.
Citation Formats
Y. Çapa Aydın and G. Gülmez, “Etken Öğretmen Uygulamalarının Arkasında Yatan Faktörler: Bir Yapısal Eşitlik Modelleme Çalışması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61574.