Hide/Show Apps

Mısır Arap Cumhuriyeti'nde Konukseverlik Kültürü Ve Turizme Yansıması.

2010-12-31
Ergenekon, Alime Begümşen
MISIR ARAP CUMHURİYETİNDE KONUKSEVERLİK KÜLTÜRÜ ve TURİZME YANSIMASI Kapsam Bu araştırma projesi Mısır'da konukseverlik kültürünün, ülke turizmine nasıl yansıdığının incelenmesiyle sınırlıdır. Kitle turizminin akınına uğrayan ören yerleri, bir taraftan tarihi ve kültürel dokusu zedelenirken, öte yandan tarihi mirasına olan talebi karşılamak için, kültürünün manevi ve maddi mirasını ürüne dönüştürmektedir. Bunların başında misafir ağırlama geleneği ve turizme yansıması gelir. Bu amaçla yapılan bir evvelki araştırma projesinde Ürdün konukseverliğinin turizme yansıması 2009 yılında incelenmiştir. Yöntem Araştırmada, alan taraması yöntemi kullanılacaktır. Bu amaçla 2010 yılının ilk beş ayında ileri düzeyde yazın taraması yapılmış olup 12-30 Haziran 2010 tarihleri arasında da başta Kahire olmak üzere Mısır içinde yapılacak geziyle gözlem, mülakat, fotoğraflama ve filme alma teknikleriyle veri toplanacak, kayıt edilecek ve işlenip, yorumlanacaktır. İncelenecek iki tür davranıştan biri misafir ağırlama yani konukseverlik, ikincisi ise bu geleneğin ticarileşerek, turizme nasıl uyarlandığıdır. Gerekçe Yapılan yazın taramasında, bu konudaki yayınların eksikliği nedeniyle; hem konukseverlik geleneği, hem de ulusal ekonomisinin önemli gelir kaynağının turizm olması nedeniyle, Mısır'ın bu konuda çalışılması gereken bir ülke olduğu kanaatine varılmıştır. Beklenilen Bulgu Osmanlı İmparatorluğunun ardından ortaya çıkan ülkelerde misafir ağırlama geleneklerinin var olduğu bilinmekte ve turizmin istekleri doğrultusunda popüler kültür tarafından, konukseverliğin doğal ortamından kopuk bir şekilde yeniden imal edilmekte olduğu anlaşılmaktadır.Ancak turizm yoluyla “kültürün satışa sunulması”nın; geleneksel konukseverliğin, maddi beklentiler doğrultusunda değişerek Mısır'da kitle-turizmine katkıda bulunuyorken; halk arasında eski zenginliğini yavaş yavaş yitiriyor olması umulan bulgudur. Elde edilen sonuç 2009 Ürdün araştırması sonuçlarıyla karşılaştırılacaktır. Sonuç Sonunda bu çalışma Journal of International Hospitality Management, Annals of Tourism Research veya Anatolia Journal gibi akademik dergilerin birinde yayınlanacak, ders ve seminer konusu olarak öğrenci ve akademisyenlere aktarılacak ve benzeri yeni araştırmalarla çeşitlendirilecektir.