Akdeniz Bölgesinde Göç: Türkiye Ve Fas'ta Göç Ve Güvenlik İlişkisi.

2009-12-31
PROJE TANIMI: Bu projenin amacı her ikiside Akdeniz havzasında bulunan Türkiye ve Fas'da uluslararası göç hareketlerinin yarattığı güvenlik sorunu ve uygulanan göç yönetimi politikalarının karşılaştırmalı bir şekilde incelenmesidir. KAPSAM: Göç konusunda çok ayrıntılı çalışmalar mevcut ise de konunun uluslararası ilişkiler kuramı ve güvenlik boyutu karşılaştırmalı bir araştırma kapsamında hiç incelenmemiştir. Akdeniz havzası ile ilgili çalışmalar karşılaştırmalı olmaktan ziyade kuramsal olmayan münferit çalışmalar olarak dikkati çekmektedir. Özellikle Türkiye'deki göç olgusuyla güvenlik ilişkisi hakkında yapılmış çalışmalar mevcut değildir. YÖNTEM: Bu projede uluslararası göç olayı karşılaştırmalı yöntem aracılığıyla ve uluslararası ilişkiler kuramı ile ilişkilendirilerek incelenecektir. GEREKÇE: . Konunun genel olarak uluslararası ilişkilere olan etkisinin incelendiği ve mukayaseli ampirik çalışmaların yapıldığı incelemeler yok denecek sayıdadır. Bu araştırmanın konusunu oluşturan Türkiye ve Fas örneklerinin seçilmesi tesadüfi değildir. Gerek Fas gerekse Türkiye her ikisi de geleneksel olarak kendi bölgelerinin en yoğun göçmen gönderen ülkeleridir. Hek iki ülkede müslüman ülkelerdir. Bu nedenle Türk ve Faslı göçmenlerin göç ettikleri ülkelerdeki tehdit algılamalarında benzerlikler bulunmaktadır. Fas ve Türkiye her ikisi de günümüzde düzensiz ve yasal olmayan göçün yoğun olarak yaşandığı iki ülke konumundadır. SONUÇ: Uluslararası göçün toplumsal güvenlik, ulusal kimlik ve kültürel yapıya tehditleri nedeniyle göçmen güvenliği konusu gittikçe büyüyen ve önemli artan bir sorundur. Göç politikaları ülkelerin güvenlik kaygılarından kaynaklandığı için göçün insani ve uluslararası boyutu ikinci planda kalmaktadır. Bu göç konusunun nihai olarak ancak geçerli uluslararası göç rejimlerinin geliştirilebilmesiyle çözümlenebileceğini, devletlerin tek başına bu sorunları çözmede yetersiz kaldığını göstermektedir.

Suggestions

Akdenizde Göç Hareketleri: Türkiye Mısır Ve Suriye'de Göç Hareketleri Ve Politikaları.
Yalvaç, Faruk(2011-12-31)
PROJE TANIMI: Bu projenin amacı her ikiside Akdeniz havzasında bulunan Türkiye, Mısır ve Suriye'de uluslararası göç hareketlerinin yarattığı güvenlik sorunu ve uygulanan göç yönetimi politikalarının karşılaştırmalı bir şekilde incelenmesidir. KAPSAM: Göç konusunda çok ayrıntılı çalışmalar mevcut ise de konunun uluslararası ilişkiler kuramı ve güvenlik boyutu karşılaştırmalı bir araştırma kapsamında hiç incelenmemiştir. Akdeniz havzası ile ilgili çalışmalar karşılaştırmalı olmaktan ziyade kuramsal olma...
Ankara İli Bilgi İletişim Teknolojileri Sektörü Yenilik Kapasitesi ve Üniversite-Sanayi İşbirlikleri
Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman; Akçomak, İbrahim Semih (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2015)
Bu bölümde Ankara bölgesinin küresel düzeydeki rekabetçi pozisyonu açısından büyük önem taşıyan Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörünün mevcut durumunun analiz edilerek, ArGe ve yenilik kapasitesini artırmaya yönelik etkin bir strateji ve politika analizinin hazırlanması amaçlanmıştır. Çalışmada ilk olarak Türkiye’de BİT sektörünün genel çerçevesi çizilmiş daha sonra da Ankara’da BİT sektöründe faaliyet gösteren paydaşların araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin sonuçla...
Risk toplumunda meşruiyet sorunu ve örgütsel riskin meşrulaştırılması
Topal, Çağrı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-4)
Bu çalışma, kapitalist risk toplumu bağlamında, insan ve çevre sağlığına yönelik örgütsel risklerin, risklerin kaynağı olan özel şirketlerin, ve riskleri denetlemekle yükümlü kamu kurumlarının, risk ve çevresel etki değerlendirme toplantıları yoluyla meşrulaştırılması sürecini incelemektedir. Çalışmanın kuramsal çerçevesini, Habermas’ın (1975) meşruiyet, Beck’in (1992) risk, ve örgüt yazınında örgütsel aktörlerin risk anlamlandırma süreçlerini meşruiyet temelinde inceleyen çalışmalar oluşturmaktadır. B...
Uydu Görüntülerinin Otomatik Analizi ile Afet Hasar Tespiti ve Kanunsuz Sınır Geçişlerinin Önlenmesi
Alatan, Abdullah Aydın; Yarman Vural, Fatoş Tunay; Beşbınar, Beril; Akar, Gözde; Gürbüz, Yeti Ziya; Halıcı, Uğur; Batı, Emrecan; Ulusoy, İlkay; Çinar, Umut; Koz, Alper; Özdemir, Okan Bilge; Bati, Emrecan(2015-12-31)
Proje önerisinin temel amacı ODTÜ Görüntü Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OGAM) bünyesinde yer alan araştırıcıların geçmişte HAVELSAN altyükleniciliğinde gerçekleştirdikleri savunma ile ilgili SSM destekli HASAT projesi deneyim ve sonuçlarının, Avrupa Birliği H2020 Programı Uzay Alanı ana başlıkları ve çağrı alanlarına uygulanacak şekilde kurgulanmasıdır. Bu kapsamda, HASAT projesi kapsamında uydu görüntüleri içinde yer alan ve otomatik olarak tanınması için ayrı ayrı çalışmalar yürütülmüş istihbara...
Türkiye'de Balıkçılık Kaynaklarının Optimum Yönetimi İçin Piyasa Tasarımı
Küçükşenel, Serkan(2010-12-31)
Bu projede, Türkiye'de balıkçılık sektöründeki iç dinamikler göz önünde bulundurularaktan balıkçılık kaynaklarının optimum yönetimi için, kota sistemine dayalı, ve finansal piyasa araçlarını kullanan bir mekanizma tasarımı yapmaktır. Yapılacak olan bu çalışmanın faydaları iki ana başlık altında toplanabilir. Öncelikle, bu proje Türkiye'de balıkçılık sektöründe sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için gerekli altyapının oluşturulması ve bu süreçte kullanılabilecek politika ve stratejik seçeneklerinin geliş...
Citation Formats
F. Yalvaç, “Akdeniz Bölgesinde Göç: Türkiye Ve Fas’ta Göç Ve Güvenlik İlişkisi.,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59568.