Hide/Show Apps

Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretmen Adaylarının Genetik Konusu Üzerine Teknolojik Pedogojik Alan Bilgileri.

Bu çalışma öğretmen adaylarının belli bir konu üzerindeki teknolojik pedagojik alan bilgileri hakkında bilgi toplamayı amaçlamaktadır. Bu sayede etkili teknoloji entegrasyonu için gerekli olan bilgi türlerine öğretmen adaylarının sahip olup olmadığı araştırılacaktır. Bu çalışmaya İç Anadolu Bölgesindeki üniversitelerden ODTÜ, Hacettepe, Gazi, Osmangazi, Selçuk, Erciyes, Aksaray ve Ahi Evran üniversitelerindeki ilkögretim bölümü fen bilgisi öğretmenliği programlarında eğitim gören öğretmen adayları katılacaktır. Bu çalışmada anketleme yöntemiyle veri toplanacaktır. Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının genetik konusu üzerine teknolojik pedagojik alan bilgilerinin ve genetik bilgilerinin ayrı ayrı ölçülmesi için 2 adet anket kullanılacaktır. Bu anketler birlikte tek seferde uygulanacaktır. Bu anketlerden ilki MaKinster, Boone ve Trautmann (2010) tarafından geliştirilen 79 maddelik Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) anketi olup bu anket genetik konusu ile ilgili maddeler ve kısımlar eklenerek değiştirilip Türkçe’ye adaptasyonu pilot çalışma sonucunda sağlandıktan sonra Fen ve Teknoloji Öğretmen adaylarına uygulanacaktır. Genetik Konusu Üzerine Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi anketi bir bölümü kişisel bilgileri içeren sorular olmak üzere 8 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde teknolojik pedagojik alan bilgisinin alt boyutları ile ilgili 5li likert tipi sorular bulunmaktadır. Katılımcılar soruların karşısındaki “kesinlikle katılmıyorum”dan “kesinlikle katılıyorum”a kadar ilerleyen 5 seçenekten kendilerine uygun olanları işaretleyeceklerdir. İkinci anket Sadler, T. D., & Zeidler, D. L.(2005) tarafından geliştirilen genetik kavramlar testidir. Bu ankette öğretmen adaylarının genetik kavramları ile ilgili bilgilerini ölçen çoktan seçmeli 20 madde bulunmaktadır.