Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretmen Adaylarının Genetik Konusu Üzerine Teknolojik Pedogojik Alan Bilgileri.

2011-12-31
Bu çalışma öğretmen adaylarının belli bir konu üzerindeki teknolojik pedagojik alan bilgileri hakkında bilgi toplamayı amaçlamaktadır. Bu sayede etkili teknoloji entegrasyonu için gerekli olan bilgi türlerine öğretmen adaylarının sahip olup olmadığı araştırılacaktır. Bu çalışmaya İç Anadolu Bölgesindeki üniversitelerden ODTÜ, Hacettepe, Gazi, Osmangazi, Selçuk, Erciyes, Aksaray ve Ahi Evran üniversitelerindeki ilkögretim bölümü fen bilgisi öğretmenliği programlarında eğitim gören öğretmen adayları katılacaktır. Bu çalışmada anketleme yöntemiyle veri toplanacaktır. Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının genetik konusu üzerine teknolojik pedagojik alan bilgilerinin ve genetik bilgilerinin ayrı ayrı ölçülmesi için 2 adet anket kullanılacaktır. Bu anketler birlikte tek seferde uygulanacaktır. Bu anketlerden ilki MaKinster, Boone ve Trautmann (2010) tarafından geliştirilen 79 maddelik Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) anketi olup bu anket genetik konusu ile ilgili maddeler ve kısımlar eklenerek değiştirilip Türkçe’ye adaptasyonu pilot çalışma sonucunda sağlandıktan sonra Fen ve Teknoloji Öğretmen adaylarına uygulanacaktır. Genetik Konusu Üzerine Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi anketi bir bölümü kişisel bilgileri içeren sorular olmak üzere 8 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde teknolojik pedagojik alan bilgisinin alt boyutları ile ilgili 5li likert tipi sorular bulunmaktadır. Katılımcılar soruların karşısındaki “kesinlikle katılmıyorum”dan “kesinlikle katılıyorum”a kadar ilerleyen 5 seçenekten kendilerine uygun olanları işaretleyeceklerdir. İkinci anket Sadler, T. D., & Zeidler, D. L.(2005) tarafından geliştirilen genetik kavramlar testidir. Bu ankette öğretmen adaylarının genetik kavramları ile ilgili bilgilerini ölçen çoktan seçmeli 20 madde bulunmaktadır.

Suggestions

Investigating Science Teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Competencies: A Mixed Method Study
Tanrısevdi, Mine; Çakıroğlu, Jale; Canbazoğlu Bilici, Sedef; Department of Science Education (2021-7-12)
The purpose of the present study was to investigate science teachers’ technological pedagogical content knowledge (TPACK) in terms of different variables. Specifically, the purpose was to examine science teachers’ TPACK competency levels according to their gender, experience years and determine their TPACK indicators based on TPACK-Deep factors, namely design, exertion, ethics, and proficiency. The current study was followed by explanatory sequential mixed methodology and composed of two stages: survey rese...
Investigation of science teachers' topic-specific pedagogical content knowledge regarding climate, weather and seasons: from the dual perspective
Sağbilge, Kübra; Öztekin, Ceren; Department of Science Education (2022-2-10)
This study aimed to investigate experienced science teachers’ subject matter knowledge (SMK) containing syntactic and substantive knowledge and pedagogical content knowledge (PCK) regarding the seasons, weather and climate addressing the dual perspective. In this single case study, three science teachers who worked on public schools constituted the sample. Data were gathered via pre-interview, post-interview, classroom observations and teacher documents. Findings regarding teachers’ substantive knowledge i...
Fen bilgisi öğretmen adaylarının sosyobilimsel konuların öğretimi konusunda öz-yeterlik inançlarının, karakter ve değer algılarının geliştirilmesi.
Yılmaz Tüzün, Özgül; Çakıroğlu, Jale(2016-12-31)
Bu çalışmada ilköğretim fen bilgisi öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının SBK konularını öğretmeye yönelik öz-yeterlik inançlarının, karakter ve değer algılarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma ELE 440 Science-Technology-Society dersinin öğrencileri ile gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda öğrenciler sosyobilimsel konuların öğretimine yönelik bir dizi teorik (ders için sunumlar ve uzman seminerleri) sunumlar yapılacak ve sınıf için etkinlikler ve öğretim uygulamalar yapılacaktır.
Development of Preservice Science Teachers' Pedagogical Content Knowledge for Science, Technology, Engineering and Mathematics in the context of Lesson Study
Güler Nalbantoğlu, Fulden; Çakıroğlu, Jale; Yılmaz Tüzün, Özgül; Department of Elementary Education (2023-2)
The purpose of the present study was to investigate the development of preservice science teachers’ pedagogical content knowledge for science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education in the context of lesson study. The lesson study was integrated into the Practice Teaching in Science course, and there were four lesson study cycles throughout the study. Each lesson study cycle consisted of planning, teaching, reflecting, re-teaching, and re-reflecting phases. The design of the study was a m...
Preservice science teacher's efficacy beliefs regarding science teaching and their classroom management beliefs
Savran, Ayşe; Çakıroğlu, Jale Us; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2002)
This study intended to explore preservice science teachers' science teaching efficacy beliefs and their classroom management beliefs. In addition, preservice science teachers' efficacy and classroom management beliefs were compared regarding gender, and grade level. Also, the intenelationships among their efficacy beliefs, classroom management beliefs, the number of university pedagogical courses completed and university cumulative point grade average (CGPA) were investigated. The present study was conducte...
Citation Formats
Ö. Yılmaz Tüzün, “Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretmen Adaylarının Genetik Konusu Üzerine Teknolojik Pedogojik Alan Bilgileri.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61467.