Hide/Show Apps

Türkiye'de Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminin Adayları Mesleğe Hazırlanması Açısından Değerlendirilmesi

Hızla değişen dünyada, eğitimin en temel yapı taşlarından olan öğretmen ve öğretmen eğitimi de hızla değişmektedir. Ayrıca eğitim programlarına her gün yeni beceriler eklenmektedir. Bu noktadan hareketle günümüzde öğretmen yetiştirmekte olan eğitim kurumlarının yürütmekte oldukları hizmet öncesi öğretmen eğitim programlarının adayları mesleğe ne ölçüde hazırladığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, Türkiye genelinde belirli ölçütler göre seçilen yedi üniversitenin (Uludağ, Dokuz Eylül, Sakarya, Bolu İzzet Baysal, İnönü-Malatya, Selçuk ve Gazi Üniversitesi) ve bu Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde sürdürülmekte olan yedişer (7) öğretmen yetiştirme programında (toplam 49 program) tarama yöntemine dayalı bir çalışma yapılacaktır. Araştırmaya öğretmen yetiştirme programlarında öğrenim görmekte olan dördüncü sınıf öğretmen adayları katılacaktır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan; Kişisel Bilgiler, Mesleki Yeterlikler, Program, Tutum, 21. Yüz yıl Becerileri, Dersler olmak üzere altı bölümden oluşan veri toplama ölçeği kullanılarak 2012 bahar döneminde araştırmacılar tarafından toplanacaktır. Bu araştırma sonucunda öğretmen yetiştirme programlarında yapılacak değişikliklerin, yeniliklerin ve izlenecek muhtemel öğretmen yetiştirme modellerin ortaya çıkması beklenmektedir.