Türkiye’de Eğitim Fakültelerine Bakış: ODTÜ Örneği

2017-12-31
Eğitim tarihsel, kültürel ve sosyo-ekonomik yapılar ve işleyiş süreçlerinin etkisinde şekillenmektedir. Eğitim süreçlerinin anlamı da toplumsal yapılar ve reflekslere bağımlı süreçler olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda üniversite bünyesinde fakülte statüsünde yapılandırılmış olan Eğitim Fakültelerinin makro düzeydeki politikalar ile ilişkisi ve mikro düzeyde ise kurumsal dinamikleri incelenmelidir. Bu proje eğitim süreçlerini toplumsal alanın ilişkiler ağından soyutlamadan ve kurumsal yapının inşa süreçlerini dikkate alarak, kurumsal mekanizmaların toplumsal dinamikleri yeniden üretimini ele almayı hedeflemektedir. Üniversitelerin kurumsal kimlikleri ve yapısal işleyiş mekanizmaları toplumsal alanın temsiliyeti ve yeniden formüle edilmesi bağlamında etkin alanlardır. Bu nedenle ODTÜ bünyesindeki Eğitim Fakültesi’nin konumlanışı ve işleyişinin araştırılması mevcut eğitim politikalarının analizine ve eğitim yönetiminde yeni yaklaşımların oluşmasına katkıda bulunacaktır. Bu kapsamda projenin amacı öncelikle toplumsal ve siyasal alanda etkin olan makro politikaların kurumsal yapı ve kültürü belirleme, şekillendirme ve nüfuz etme biçimlerini irdelemektir. Aynı zamanda, mikro politikalar olarak değerlendirilebilecek olan iç kurumsal dinamiklerin makro politikalar ile olan ilişkisi (bağımlılığı/bağımsızlığı) ve yapısal işleyiş süreçleri incelenecektir. Son olarak, makro-mikro düzeyler arası etkileşimin ara yüzlerinin neler olabileceği değerlendirilecektir.

Suggestions

Türkiye'nin Batılılığı Tartışmaları: Dış Politika Ve Avrupa Birliği Üyeliği Kapsamında Karşılaştırmalı Bir Araştırma
Torun, Zerrin(2013-12-31)
Türkiye'nin Batılılığı Tartışmaları: Dış Politika ve Avrupa Birliği Üyeliği Kapsamında Karşılaştırmalı Bir Araştırma başlıklı bu proje, hem kimlik konusunda hem de dış politika yönelimleri bakımından, Türkiye ve Avrupa Araştırma Alanı'ndaki akademisyen ve araştırmacıları bir araya getirerek, bu konularda değişen ve devam eden trendleri akademik olarak araştırma kapasitesini geliştirecektir. Önerilen projenin amacı, son dönemde yalnızca Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine dair tartışmalarda değil, ge...
Türkiye ve Küresel Yönetişim
Bahçecik, Şerif Onur(2017-12-31)
Türkiye'nin dış politikası ile ilgili yapılan akademik çalışmalar genel olarak Türkiye'nın yakın bölgesine odaklanmıştır. Ne var ki son 15 yılda Türk dış politikası hem coğrafi olarak kendi bölgesinin ötesine ilgi göstermeye başlamış hem de uluslararası kuruluşları ve hükumet dışı kuruluşları kapsayan küresel yönetişim alanında daha fazla söz sahibi olma iddiasını dile getirmiştir. Bu çalışma Türkiye'nin küresel yönetişim yapıları içerisindeki konumunu ortaya koyarak Türkiye'nin küresel yönelimini anlamayı ...
Türkiye’nin Orta Asya Ülkelerinde Din Alanın Oluşumuna Etkileri: Kazakistan ve Kırgızistan Örnekleri
Şen, Mustafa(2018-12-31)
Türkiye kökenli formel (Diyanet, TİKA, Kültür Bakanlığı, MEB, gibi) ve enformel (inanç temelli örgütler ve dini cemaatler gibi) kuruluşların Kazakistan ve Kırgızistan'da din alanın oluşumuna etkilerini incelemeyi hedeflemektedir.
Türkiye'de Uluslararası İnsan Hakları Normlarının Uygulanması: “Suça İtilmiş Çocuklar” ya da “Taş Atan Çocuklar” Örneği
Bahçecik, Şerif Onur(2016-12-31)
Bu proje, 2010 yılından itibaren kamuoyunda yoğun olarak tartışılan ve “suça itilmiş çocuklar” ya da “taş atan çocuklar” şeklinde adlandırılan çocukların terörle mücadele mevzuatı ile yargılanması sorununun uluslararası insan hakları normlarına uygun bir şekilde aşılması için yapılan kampanyayı araştırmayı amaçlamaktadır.
Ortadoğu’da Modern Aktivizm: İranlı aktivistler örneği
Göçer Akder, Derya; Özdemir, Zelal(2016-12-31)
Son yıllarda dünya ve Ortadoğu'da toplumsal hareketlenmelerin sayısının arttığı ve biçimlerinin değiştiği iddia edilmektedir. İran'da Yeşil Hareket ve daha da yeni olarak nükleer anlaşmayı destekleyen (sayıları daha az da olsa anlaşmaya karşı çıkanlar mevcut) toplumsal hareketlenme de bu modern aktivist biçimine dahil edilmektedir. Küresel konuların yerel ve ulusötesi bir şekilde örgütlenerek ele alındığı bu sivil hareketlilik hem ampirik hem de kavramsal/kuramsal boyutlarıyla araştırılacaktır. Projeyle ilg...
Citation Formats
D. Göktürk Ağın and A. Kandemir, “Türkiye’de Eğitim Fakültelerine Bakış: ODTÜ Örneği,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62089.